REGULACE ZÁKAZU NÁVŠTĚV

REGULACE ZÁKAZU NÁVŠTĚV

S ohledem na aktuální pandemickou, krizovou situaci je ve fakultní nemocnici vyhlášen a upraven celoplošný zákaz návštěv, viz níže:

 

 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

 

 2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

 •      třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v společné domácnosti,
 •      porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 •      bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 •      třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 •      třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 •      třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

V případě výše uvedených výjimek však platí, že návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění, návštěva umožní zdravotníkům změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě, návštěvy pacienta nesmí být v karanténě.Návštěva pacienta musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou. Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.

 

 3. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (PSP1,  PSP2).

 •      nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 •      uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 •      uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 •      uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 •      uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Zákaz návštěvy podle tohoto bodu (tj. bodu č. 3) se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.