STOP DEKUBITŮM VE FN PLZEŇ

STOP DEKUBITŮM VE FN PLZEŇ

 

Fakultní nemocnice Plzeň podporuje světový den STOP dekubitům, který je vyhlášen společností EPUAP vždy na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

 

Současná epidemiologická situace nám letos bohužel neumožnila uspořádat pravidelné sympozium, jehož konání mělo letos připadnout na 19. listopadu a které pro nás představuje vítaný prostor k setkání zdravotnických profesionálů na multioborové úrovni s možností prezentování nových informací a zkušeností v oblasti prevence a léčby dekubitů. Přestože se celý rok 2020 nese v znamení boje s infekcí Covid 19 a mnoho plánovaných aktivit týkajících se léčby a prevence dekubitů muselo být odloženo na příští rok, podařilo se nám zrealizovat alespoň několik následujících aktivit.

 

 V roce 2020 jsme zaměřili jsme pozornost na skupinu nejmenších pacientů – novorozenců (zejména nedonošeným) a naše perinatologické centrum se zapojilo do projektu organizovaného Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Cílem tohoto projektu je nastavit metodiku hodnocení poškození kůže novorozenců včetně způsobu sběru dat a jejich vyhodnocení. Průběžné výsledky pilotu ukazují, že dekubity se v této kategorii pacientů vyskytují ojediněle a souvisí převážně s používáním zdravotnických prostředků v oblasti úst a nosu po nasálním CPAPu. Podrobná zpráva je uveřejněna na portálu Dekubity.eu.

 

Plánovali jsme účast na mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v Praze, ale akce byla přesunuta na příští rok. Výbor EPUAP však rozhodl o uspořádání virtuální konference. Naší nemocnici reprezentoval tým KARIM s přednáškou „Morbidně obézní pacient – je to výzva pro multidisciplinární tým intenzivní péče? Sdělení, které přednesla Bc. Vanda Tomášková bylo zaměřené na problematiku morbidně obézních pacientů v intenzivní péči z pohledu poskytování péče těmto pacientům včetně prevence a léčby dekubitů v rámci multidisciplinárního týmu. Součástí přednášky byla statistická data týkající procentuální incidence výskytu obezity v České populaci a dále statistická data hospitalizovaných nemocných na jednotce resuscitační péče kliniky KARIM FN Plzeň v období tří let. Další částí přednášky byla kazuistika mapující cestu morbidně obézního pacienta zdravotnickým zařízením, kdy se tým autorů snažil identifikovat nejvíce rizikové momenty spojené se vznikem dekubitů.

 

 

 

Mgr. Nina Müllerová zastupuje naší nemocnici v realizačním týmu MZ ČR, který organizuje Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“. Z důvodu epidemiologické situace byla zvolena forma on-line setkání zástupců odborné veřejnosti a vydána tisková zpráva shrnující všechny aktivity, které přispívají k realizaci vytýčených cílů v prevenci a léčbě dekubitů. Zpráva je dostupná zde.

 

V souvislosti s epidemiologickou situací jsme se v letošním roce také museli zaměřit na prevenci poškození kůže u zdravotnických pracovníků při používání ochranných pomůcek na obličeji. Bylo vydáno doporučení EPUAP „Prevence poranění kůže způsobených ochrannými osobními pomůckami Covid-19“, kterým se řídíme. Odkaz

 

Velmi si ceníme toho, že v naší nemocnici máme skvěle fungující tým pro prevenci dekubitů, který vede Bc. Lenka Fiedlerová a také nám funguje velký tým vyškolených specialistek, které pomáhají zvládat péči i o velmi komplikované rány prakticky na všech klinikách a odděleních naší nemocnice.

 

Ke světovému dni STOP dekubitů jsou naše aktivity zaměřeny na pořádání odborných akcí:

 

a) ke zdravotníkům: Spolupráce na vytvoření národního ošetřovatelského postupu „Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity“ a národní postup „Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence“, celoroční aktivní účast na konferencích k dané problematice (Hojení ran, EPUAP), spolupráce na vytvoření nové podoby portálu Dekubity.eu, organizace certifikovaného kurzu.

 

b) k laické veřejnosti: Všechna pracoviště jsou vybavena informačními letáky a listopadové nástěnky jsou zaměřené na edukaci osob blízkých pacientovi, kteří o něj budou pečovat v domácím prostředí.

 

Mgr. Nina Müllerová