Stomatologická klinika

Česky

!!! KORONAVIRUS !!!

Provozní opatření Stomatologické kliniky FN Plzeň v souvislosti s COVID19 infekcí

V návaznosti na vyhlášená vládní opatření stanovuje vedení Stomatologické kliniky FN Plzeň tato opatření: 

  1. S ohledem na žádoucí minimalizaci pohybu všech osob se ruší plánovaná ošetření a plánované výkony s výjimkou neodkladných a omezuje se provoz ambulancí a zubních ordinací stomatologické kliniky FN Plzeň.
  2. Ošetření akutních stavů zubní péče budeme ve výjimečných případech provádět pouze na základě předchozí telefonické domluvy a se zohledněním epidemiologické anamnézy pacienta. Nechoďte ani neodesílejte pacienty do prostor stomatologické kliniky FN Plzeň bez předchozího objednání na konkrétní hodinu.
  3. V pracovní době (7-15 hodin) je k dispozici pro informace pracovník kliniky na telefonním čísle 377104726, na základě telefonické konzultace bude upřesněn další postup.
  4. Ošetřování akutních a závažných stavů – traumata, závažné infekce, kolemčelistní záněty, onkologické diagnózy zůstává bez omezení.
  5. Léčení neakutních stavů, dispenzarizace, objednané kontroly, plánované výkony -Všechny neakutní plánované výkony ambulantní i za hospitalizace se odkládají.
  6. Plánované dispenzární prohlídky budou přeobjednány podle závažnosti, pacienti budou individuálně vyrozuměni.
  7. Změna umístění ordinace akutní ordinace služby ÚPS K minimalizaci pohybu osob v prostorách lůžkového oddělení mimo řádnou pracovní dobu se přesouvá vyšetření a ošetření pacientů mimo běžnou ordinační dobu (s omezeními viz výše) na ambulanci ÚČOCH  v 7. NP 

V Plzni dne 18.3.2020 8,30 hodin

 

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.

primář stomatologické kliniky

 

FN Plzeň

Stomatologická klinika je zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické. Péče je poskytována v celém spektru základních a nástavbových stomatologických specializací jak v režimu ambulantním, tak i hospitalizačním . Tuto péči zajišťuje nejen pro západočeský, ale i pro karlovarský region zejména v oblasti pedostomatologie, parodontologie, záchovné stomatologie, protetiky, ortodoncie, traumatologie a orální chirurgie. Specializovaná pracoviště jsou zároveň výukovou a vědeckovýzkumnou bází pro pregraduální výuku studentů medicíny a postgraduální výuku lékařů. Klinika je akreditovaným pracovištěm pro získání specializovaných kvalifikací v ortodoncii, maxilofaciální chirurgii a klinické stomatologii.
Exkluzivitu v regionu má Stomatologická klinika v poskytování zdravotních služeb v oblasti maxilofaciální chirurgie Zde poskytuje diagnostickou a terapeutickou péči při závažných onemocněních ústní dutiny, obličeje a orofaryngu typu zánětlivých a nádorových onemocnění, onemocnění slinných žláz a temporomandibulárních kloubů, čelistních anomálií a obličejových deformit včetně porozštěpových vad a estetických korekcí. Ošetřují se zde veškeré úrazy měkkých tkání obličeje a zlomeniny obličejových kostí včetně jejich komplikací, provádí se zde i zákroky ortognátní chirurgie.
Klinika poskytuje hospitalizační formou ošetření hendikepovaných a rizikových stomatologických pacientů s možností ošetření v analgosedaci či celkové narkóze. V rámci společenských a výzkumných programů péče o orální zdraví poskytuje indikativní či monitorovací podklady. V rámci komplexní péče o pacienta ve FN spolupracuje Stomatologická klinika s ostatními pracovišti FN (traumatologie, pediatrie, chirurgie, kardiochirurgie, infekční nemoci, radiodiagnostika, onkologie, ARO).
Pracoviště Stomatologické kliniky FN Plzeň se již léta odborně profiluje zejména v oblasti obličejové traumatologie, ortognátních operací, léčby nádorových onemocnění, miniinvazivní diagnostiky a léčení chorob velkých slinných žláz (endoskopie).
Mnohaleté zkušenosti mají pracovníci kliniky i s ošetřováním dentálními implantáty mnoha typů včetně potřebných technik kostní regenerace, sinus liftů a přenosu kostních štěpů. Velká pozornost je věnována preventivní a osvětové péči, která je zaměřena především na prevenci nádorových onemocnění, parodontopatií, úrazů a na prevenci vzniku zubního kazu. Zvláštní pozornost je zaměřena na děti s vrozenými vývojovými vadami a závažnými celkovými chorobami, na děti s poruchami chování, nespolupracujícími dětmi a dětmi narozenými s perinatální zátěží (spolupráce s Centrem vývojové péče neonatologického oddělení FN).
Rozsahu a spektru služeb odpovídá i technické vybavení a personální zabezpečení kliniky.
Stomatologická klinika disponuje celkem 50 pracovními místy (unity) pro lékaře, která jsou pro základní oddělení (parodontologie, záchovná stomatologie, pedostomatologie, chirurgická ambulance, protetika, ortodoncie, ambulance dentální hygieny) soustředěna do 12 ambulancí.
Pro oddělení Ústí, čelistní a obličejové chirurgie jsou k dispozici 2 operační sály, dále
1 zákrokový sál či sálek (mesoseptický) a 4 ambulance (1 x příjmová, 2 x provozní chir.amb., 1 x amb. – speciál. poradny).Lůžková stanice disponuje 13 lůžky + 5 lůžek JIP nebo intermediární péče, případně lůžka na všeoborové JIP. Dva pokoje jsou vyčleněny jako nadstandardní, 1 pokoj je možno využít pro nemocné v chemoterapeutickém programu (pokud tato péče není centralizována v rámci nemocnice). Oddělení disponuje vedle standardního vybevení operačních sálů instrumentariem pro osteosyntézu obličejových kostí (mikro- a mini- plate), dermatomem, mukotoem, dávkovačem cytostatik a digestoří pro jejich přípravu, fibroskopem, endoskopy pro vyšetřování čelistních dutin a čelistních kloubů, sadou pro endoskopii slinných žláz, operačním diodovým laserem, operačním mikroskopem, kryokauterem a soupravou pro piezoelektrickou kostní chirurgii (Piezosurgery).

Stomatologická klinika FN Plzeň provádí každoročně cca 40-50 000 vyšetření a ošetření u cca 15-22 000 pacientů ročně, z toho průměrně kolem 400 případů při hospitalizaci. Počet jednodenních chirurgií se pohybuje kolem 4000.
Perzonálně je provoz kliniky -jak po stránce zdravotnické, tak i pedagogické a provozní- zajištěn 125 zaměstnanci. Z toho je 58 lékařů, 58 SZP, 4 THP, 3 pomocný ZP a 2 administrativní pracovnice. Součástí kliniky je i pracoviště dentální laboratoře, která pokrývá veškerou potřebu kliniky v oblasti fixní i snímatelné protetiky, stejně jako ortodoncie.
V současné době je Stomatologická klinika rozmístěna ve třech podlažích (8,7,6 patro) budovy F v areálu FN Plzeň Lochotin. Klinika zde má k dispozici i vlastní posluchárnu (70 míst), dvě učebny pro výuku na simulátorech (28 pozic), seminární místnost a knihovnu. Veškeré prostory kliniky mají zajištěnu konektivitu s internetem prostřednictvím vlastní wifi sítě.

Stomatologická klinika FN Plzeň je zároveň i pracovištěm univerzitním. Probíhá zde jak pregraduální výuka posluchačů zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (320 studentů v českém jazyce, 80 v anglickém jazyce), tak i semestrální výuka stomatologie posluchačů všeobecného lékařství (česká i anglická v počtu přiblížně 300 posluchačů) a navíc i postgraduální výuka ve specializacích ortodoncie, maxilofaciální chirurgie a klinická stomatologie.
Výzkumné zaměření kliniky je provázáno se zdravotnickou činností a směřuje na oblast prevence (nádory, zubní kaz, úrazy), na oblast vývoje nových technologií a technik v oblasti traumatologie a implantologie (nanotechnologie), na využití soft i hard laseru (protetika, chirurgie), na techniky tkáňové regenerace, na stanovení rizika vzniku zubního kazu u dětí (zjišťování přítomnosti kariogenních a parodontálních patogenů v dutině ústní), na řešení komplikací úrazů stálých zubů s nedokončeným vývojem, na vývoj nových materiálů a léčebných postupů.

Přednosta

Doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer Ph.D.

HAUERL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Daniel Hrušák Ph.D.

HRUSAK@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Gabriela SÝKOROVÁ

SYKOROVAG@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jana Cibulková, Renata Kaslová
Tel.: 377 104 705
Fax: 377 104 755,377 104 720
cibulkovaj@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance dentální hygieny

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 767
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:30
Úterý07:0015:30
Středa07:0015:30
Čtvrtek07:0015:30
Pátek07:0015:30

Chirurgická ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 764
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Konzervační odd. č. 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 738
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Konzervační odd. č. 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 737
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek08:0015:00

Konzervační odd. č. 3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 766
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ordinace přednosty

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ortodontické odd. č. 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 736
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0014:00
Čtvrtek08:0015:00

Ortodontické odd. č. 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 716
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ortodontické odd. č. 3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 714
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ortodontické odd. č. 4

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 713
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ortodontické odd. č. 5

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 712
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Parodontologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 765
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0016:30
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Pedostomatologie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 763
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Protetické odd. č. 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 729, 377 104 728
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Protetické odd. č. 3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 733
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Protetické odd. č. 4

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 731
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Ambulance účoch

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 07.0807,/A
Telefonní číslo: 377 104 727
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00