Věda a výzkum ve Fakultní nemocnici Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň získala statut výzkumné organizace dne 29. září 2010, výzkum je její nedílnou součástí činností. Do roku 2012 byl financován z grantových projektů českých i mezinárodních grantových agentur, od roku 2012 je výzkum dotován z prostředků MZ ČR a mluví se o tak zvaném institucionálním výzkumu. 


Pro tento výzkum byla v roce 2012 vypracována dlouhodobá koncepce, jejíž základním podkladem byl materiál Ministerstva zdravotnictví "Koncepce aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2010 - 2017"

Zásadním cílem je výzkum, který umožní zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence onemocnění a pomůže zavádět své výsledky co nejrychleji do rutinní praxe. 

Mezinárodní spolupráce:

 • v rámci mezinárodních projektů spolupracujeme s USA, Polskem a Německem
 • ve spolupráci s LF Plzeň se FN Plzeň aktivně podílela na 3 projektech 7.rámcového programu EU
 • ve 4 výzkumných projektech pracují zaměstnanci FN jako lektoři
 • odborníci z FN Plzeň spolupracují v celé řadě projektů v rámci evropských lékařských společností

Garant:

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.      náměstek ředitele FN Plzeň 
pro vědu a výzkum 

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 

email: topolcan@fnplzen.cz

Sekretariát:

Jana Čapková
Tel: 377 402 948
e-mail: capkovaj@fnplzen.czHlavní směry výzkumu ve FN Plzeň

 1. Onkologický výzkum - řešený komplexně v rámci onkologického centra a zaměřující se na korelaci biomarkerů se zobrazovacími technikami a klinickým nálezem jak v době stanovení diagnózy, tak při průběhu onemocnění, s cílem nalezení optimálních markerů a postupů pro časnou diagnostiku nádorového onemocnění a výběr terapie. Výzkum je řešen v úzké spolupráci mezi chirurgickou klinikou a odděleními komplementu tak, aby bylo možno provádět individualizovanou terapii. Předpokládá se výzkum chirurgických nanotechnologií. Problematika je řešena v úzké spolupráci s výkumnými pracovišti v Německu, Francii a USA - společný grant s onkologickými pracovišti v New Yorku a Hustonu.
 2. Kardiovaskulární výzkum - zaměřený na problematiku hypertenze ischemické choroby srdeční z hlediska genetického, diagnostického i terapeutického. Problematika je řešena i v rámci 7. Rámcového programu EU.
 3. Výzkum orgánového selhání a náhrady orgánů - tento výzkum je řešen v úzké spolupráci s Lékařskou fakultou UK Plzeň a týká se především problematiky selhání ledvin a jater. Problematika je řešena jak v rámci základního výzkumu-experimentálního výzkumu na zvířatech, tak aplikovaného výzkumu- vývoj nových diagnostických postupů za využití genomiky a a proteomiky.
 4. Personalizovaná medicína - Fakultní nemocnice je aktivně zapojena do činnosti evropské společnosti pro preventivní, prediktivní a personalizovanou medicínu, která má sídlo v Bruselu, a od roku 2008 se FN spolupodílí na řešení doporučených postupů pro genomiku a proteomiku, především v rámci onkologie a dále na screeningových programech pro prenatální a neonatální diagnostiku.

V další části koncepce je plán výzkumu probírán po jednotlivých oborech.

Priority v oblastech výzkumu

01. KARDIOVASKULÁRNÍ A CEREBROVASKULÁRNÍ NEMOCI

 • Prioritou výzkumu kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob zůstává trvale optimalizace léčby ischemické choroby srdeční.
 • Hypertenze je výzkumně řešena v úzké spolupráci s LFUK Plzeň, kde jsou 2 výzkumné úkoly v rámci 7. Rámcového programu týkající se genetiky hypertenze. Kromě toho současný i plánovaný výzkum hypertenze se týká především hledání způsobu, jak nalézt nemocné ohrožené komplikacemi a jak předcházet vzniku těchto komplikací.
 • V oblasti cévních mozkových příhod je výzkum zaměřen na výzkum biomarkerů, které by umožnily primární prevenci a dále na biomarkery, které by umožnily monitoraci efektu léčby, odhad prognózy a monitoraci průběhu onemocnění.
 • Na pomezí mezi výzkumem kardiologickým a chirurgickým je dlouhodobě řešená problematika onemocnění cév - aneurysmata břišní aorty, onemocnění končetinových tepen. Tato problematika je řešena komplexně jak z hlediska biomarkerů, genetického, ale především z hlediska optimální chirurgické léčby. Pracovníci Fakultní nemocnice se zde významnou měrou podíleli na řešení projektu 7. Rámcového programu - projekt FAD - za českou účast na projektu zodpovídal prof. MUDr. Třeška.

02. PORUCHY METABOLISMU A VÝŽIVY, ENDOKRINNÍ PORUCHY, DIABETES MELLITUS

 • Prioritou v této oblasti je výzkum diabetu mellitu 2. typu, prováděný na I. Interní klinice, který je zaměřen především na problematiku aktivní prevence komplikací diabetu.
 • V endokrinologii se výzkum ve FN týká prevence poruch funkce u těhotných, diagnostice a léčbě autoimunních onemocnění štítné žlázy a nadledvinek.
 • Na pracovišti kostního metabolizmu je výzkum zaměřen především na poruchy kostního metabolizmu v dětském věku.
 • Dlouhodobou tradici má ve Fakultní nemocnici prevence dislipidemie, prováděná v rámci celostátních a mezinárodních multicentrických studií.

03. ONKOLOGIE

 • V oblasti onkologie jde o propojení výzkumu mezi laboratorními pracovišti klinické biochemie a imunoanalýzy, klinikou zobrazovacích metod , ústavem patologické anatomie, chirurgickou klinikou, gynekologickou klinikou a klinikou TRN. Výzkum je realizován v celé šíři možností tak, aby do rutinní praxe byly zaváděny biomarkery umožňující časnou diagnostiku a monitoraci onemocnění a léčby, ale výzkum je také zaměřen na optimální chirurgické postupy včetně výzkumu využití nanotechnologie.
 • Kombinace molekulárně-cílené léčby s klasickými léčebnými postupy (chirurgie, radioterapie, cytotoxická chemoterapie, hormonální léčba).
 • Využít exprese genu a proteinu jako prediktivních a prognostických ukazatelů.
 • Ovlivnění rozvoje nádorových onemocnění manipulací imunitního systému.
 • Systematicky je prováděno vyhodnocování ekonomických dopadů aplikací různých terapeutických postupů u onkologických onemocnění.

04. CHIRURGICKÉ OBORY

 • Chirurgický výzkum je zaměřen na problematiku:
  • cévní chirurgie - aneurysmata břišní aorty onemocnění periferních cév
  • onkochirurgie - nádory prsu, plic, kolorekta a metastatický proces do jater 
   V onkochirugii je pro optimalizaci výkonu, monitoraci efektu léčby a predikci komplikací využíváno metod genomiky, biomarkerů a zobrazovacích technik.
   Využívání nových speciálních léčebných postupů - léčba zárodečními buňkami , embolizaci portálních vény atd. Při realizaci spolupracuje chirurgická klinika s klinikou zobrazovacích metod, ale i dalšími pracovišti fakultní nemocnice.
 • Chirurgická klinika je zapojena do transplantačního programu.
 • Urologický výzkum je zaměřen na problematiku nádorů ledvin - řešena v úzké spolupráci s patology a na časnou diagnostiku a prognózování nádorů prostaty ve spolupráci s úsekekem imunoanalýzy ONM Plzeń Bory. .

05. PEDIATRIE A GENETIKA

 • Výzkum bude zaměřen na snižování novorozenecké morbidity a mortality, včasné rozpoznávání a předcházení rozvoje závažných komplikací a pozdních projevů chronických a geneticky podmíněných onemocnění.
 • Vytvoření nových diagnostických algoritmů pro časný záchyt nemocných u "polygenně dědičných onemocnění."
 • Analýza nemocí, které vyžadují významné finanční náklady na zdravotní péči
 • Diagnostika, léčba a prevence "rare disease" zejména spojených s mendelovskou nebo mitochondriální dědičností.
 • Rozvoj nových screeningových metod - s cílem primární a sekundární prevence v postižených rodinách.
 • Výzkum autoimunních onemocnění a vzájemných souvislostí mezi nimi.

06. NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A GERIATRIE

 • Optimalizace diagnostických a léčebných postupů a intenzívní zavádění postupů v souladu se zásadami personalizované medicíny u cévních mozkových příhod , nádorových a neurodegenerativních onemocnění.
 • Zavádění individualizovaného přístupu vycházejícího z nových standardů na úrovni molekulárně genetické, subcelulární, vývojové s návazností na metody zobrazovací a elektrofyziologické.
 • Kvantifikace ekonomických dopadů a optimalizace preventivních, diagnostických a terapeutických postupů i psychosociální péče u nejčastějších a nejzávažnějších onemocnění.
 • Optimalizace struktury poskytované péče v oblasti neuropsychiatrických poruch.

07. GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

 • V gynekologii jde o problematiku časné diagnostiky nádorů vaječníku a jejich léčbu.
 • Výzkum v oblasti reprodukční endokrinologie se speciálním zaměřením na autoimunitní onemocnění vedoucí k poruchám reprodukce.
 • Predikce rozvoje chorob zejména na základě studia genové exprese vrozených dispozic, stanovení rizikových skupin i individuí s velkou pravděpodobností postižení.
 • Stanovit principy individualizace léčby onkologických onemocnění.

08. INFEKČNÍ CHOROBY, MIKROBIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE A IMUNOLOGIE

 • Předmětem výzkumu je rezistence k antimikrobiální léčbě - analýza príčin a podmínek vzniku a šírení rezistence mikroorganismů k antimikrobiální terapii.
 • Nozokomiální infekce.
 • Molekulární epidemiologie infekčních onemocnění.
 • Preventivní a terapeutické možnosti imunoterapie, včetně eliminace infekcí preventabilním očkováním a analýzy příčin jejího nedosažení.
 • Mechanismy vzniku, diagnostika a léčba imunopatologických chorob, zejména alergií.
 • Výzkum nových a znovu se objevujících infekcí, zoonóz a infekcí s přírodní ohniskovostí.

09. OSTATNÍ LÉKAŘSKÉ OBORY

 • Včasná diagnostika prekancerózních stavů a vzácných chorob, především za využití genetických markerů a proteomiky
 • Vyhledávání genových polymorfismů v diagnostice a léčbě chorob endokrinních , gastrointestinálních a ledvin
 • Využití obrazové analýzy aberací zrakového analyzátoru k optimalizaci chirurgických postupů (zákroky na čočce, refrakční chirurgie) a kontroly efektu léčby pomocí biomarkerů stanovovaných v nitrooční tekutině.
 • Využití zobrazovacích metod pro potřeby chirurgické a onkologické kliniky problematiku cení a (prosím o opravu) současně výsledky zobrazovacích metod budou korelovány se sérovými a genetickými biomarkery

10. OŠETŘOVATELSTVÍ, ZDRAVOTNÍ SYSTÉMY A INFORMATIKA

 • Nové metody v oblasti péče o zdraví a nástroje zdravotní politiky v činnosti zdravotních systémů
 • Vývoj standardu a systému zpracování zdravotnických informací včetně ukazatelů efektivity a kvality.
 • Rozvoj prostředků informací pro občany, vzdělávání zdravotnických pracovníků a uplatnění současné koncepce eHealth.

  

Česky