Centrální sterilizace Lochotín

Czech

Centrální sterilizace Lochotín

CENTRÁLNÍ  STERILIZACE  FN  PLZEŇ

 
Centrální sterilizace Lochotín
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel. 377 104 116
Sterilizační centrum Bory
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň
tel. 377 402 794
 
Sterilizační centrum na Stomatologické klinice
alej Svobody 80
304 60 Plzeň
tel. 377 104 719
 

Oddělení centrální sterilizace Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje sterilizaci zdravotnických prostředků podle platných hygienických a provozních norem. Sterilizace je základním prvkem předcházení nozokomiálních infekcí ve zdravotnickém zařízení a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče.  Provoz CS Lochotín je nepřetržitý, SC na Stomatologické klinice je zajištěn do 15,30 hodin a provoz CS Bory probíhá ve dvousměnném provoze, který na všech pracovištích zajišťují NELZP všech kategorií, dle rozpisu a plánu služeb. 

Složení týmu:
Pracovní tým CS Lochotín tvoří: 8 všeobecných sester (z toho 1 vrchní sestra a 2 staniční sestry), 6 ošetřovatelů (1 muž a 5 žen) a 23 sanitářů (17 žen a 6 mužů) a 1 THP.
Pracovní tým CS Bory tvoří: 1 všeobecná sestra (staniční sestra) a 2 praktické sestry a 4 sanitárky.
Pracovní tým SC na Stomatologické klinice tvoří 2 sanitárky.
Pracoviště nemá primariát a je podřízeno Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Oddělení centrální sterilizace zajišťuje podle předem stanoveného harmonogramu příjem a výdej materiálu (na CS Bory v pevně stanovenou dobu, na CS Lochotín formou rozvážkové služby), předsterilizační přípravu, balení a vlastní sterilizaci pomůcek, obvazového materiálu, nástrojů pro jednotlivá nákladová střediska a kontejnerových souprav pro operační sály. Sterilizace zdravotnických prostředků je prováděna formou fyzikální sterilizace (sterilizace vlhkým teplem, sterilizace plazmou) a sterilizací chemickou (sterilizace formaldehydem). Materiál je zpracováván pro všechny kliniky, jejich odborná oddělení, operační sály je přijímán a vydáván na podkladě průvodních listů. Služby CS FN Plzeň využívají také externí zákazníci na základě smluv s FN Plzeň. CS FN Plzeň zajišťuje sterilizaci pro celou FN Plzeň.

Ročně se v rámci centrální sterilizace vysterilizuje cca 40.000 ks kontejnerových souprav a 900.000 ks jednotlivých pomůcek. V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň“ byla provedena kompletní obměna sterilizační a mycí techniky v měsících říjen – prosinec roku 2011.

Centrální sterilizace Lochotín

Na oddělení CS se přijímají dekontaminované nástroje a pomůcky z jednotlivých oddělení a kontejnerové soupravy z operačních sálů chirurgických oborů, u kterých je prováděna kompletní předsterilizační příprava. Pomůcky a nástroje z operačních sálů se zpracovávají následovně: všechny nástroje z kontejneru – použité i nepoužité se na příjmu materiálu vkládají na zavážecí vozíky, následně jsou zavezeny do mycích automatů, kde je provedeno umytí a usušení. Po ukončení mycího programu provede sestra nebo ošetřovatelka vyvezení nástrojů z myčky. Pak po rozložení na kompletačních stolech provádí kontrolu počtu a stavu instrumentária a zkompletování celé nástrojové sady. Ke kontrole využívá PC program pro skladbu, kontrolu a evidenci jednotlivých sít (na CS Bory papírové seznamy). Zkompletovaná sada se ukládá na zavážecí vůz a po jeho naplnění se provede závoz do sterilizátoru. Příjem a výdej kontejnerů pro operační sály probíhá na CS Lochotín průběžně po celý den a noc, na CS Bory pouze do 21 hod.

Příjem z jednotlivých oddělení FN Lochotín je prováděn tzv. rozvážkovou službou, kdy zaměstnanci CS obchází jednotlivá oddělení a sbírají nesterilní materiál a předávají zpět materiál vysterilizovaný. To se děje v pravidelných časech a rozvoz provádějí zaměstnanci, kteří jsou k rozvozu a svozu určeni v denním rozpise služeb. Příjem materiálu na CS Bory je v určených časech a materiál ke sterilizaci si na CS donáší zaměstnanci jednotlivých oddělení. Všechny použité nástroje a pomůcky z OS se považují za kontaminované. Pokud jsou určeny k opakovanému použití, tak se ihned po přivezení na příjem materiálu se ukládají na zavážecí vozíky mycích automatů, kde se následně také myjí. Ruční předčištění dutých nástrojů a pomůcek probíhá až po jejich dekontaminaci v dezinfekčním prostředku s virucidní účinností. V myčkách je používáno mytí nástrojů v alkalickém prostředku. Přípravky a postupy pro předsterilizační přípravu se volí tak, aby nepoškozovaly ošetřovaný materiál. Oplach demineralizovanou vodou odstraní případná rezidua použitých látek. Čištění ultrazvukem se používá jako doplňková metoda k dočištění dutých a mikrochirurgických nástrojů. Po umytí se nástroje a pomůcky před zabalením důkladně vysuší, prohlédnou a poškozené se vyřadí. Řádné vysušení je důležitým předpokladem požadavku na správnou sterilizaci. Poslední fází předsterilizační přípravy je balení do vhodných sterilizačních obalů. Používáme ventilové kontejnery, kombinované obaly papír folie, zátěžové obaly pro těžké a objemné pomůcky, netkané textilie, obaly pro plazmovou sterilizaci a papírové sáčky. Materiál se do sterilizační komory ukládá ve sterilizačních koších tak, aby bylo umožněno co nejsnazší pronikání sterilizačního média. Po provedené sterilizaci je prováděna kontrola celistvosti a neporušenosti obalů. Provádíme také kontrolu systému Thermo-lock u kontejnerů s nástroji. Zaměstnanec určený na práci ve sterilním skladu, dbá na rozdělení materiálu na správná oddělení. Po roztřídění a kontrole je materiál uložen do ochranných transportních obalů s průvodním listem a označením daného oddělení.

Materiál pro operační sály se ukládá do pojízdných přepravních boxů, nebo přímo do prokládací skříně mezi CS a operačními sály. Oddělení centrální sterilizace prošli již několikrát úspěšně externím hodnocením kvality.

 

Zpracovala: Bc. Drahomíra Loužecká

Centrální sterilizace Lochotín

Vrchní sestra

Bc. Drahomíra LOUŽECKÁ

LOUZECKA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát