Oddělení epidemiologie

Czech

 

Lochotín/Bory – oddělení epidemiologie

 

Oddělení epidemiologie FN Plzeň se zabývá problematikou nemocniční hygieny (specifickou hygienicko -epidemiologickou problematikou zdravotnických zařízení), má metodologický a konziliární charakter. Cílem je napomáhat vytvářet bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance.

 

Oddělení epidemiologie FN Plzeň je nelůžkové oddělení. Zajišťuje preventivní i represivní hygienicko – epidemiologický dozor v  medicínských oborech, komplementu a technicko - provozních odborech FN Plzeň. Provádí interní kontrolu dodržování vytvořených hygienicko - protiepidemických režimů a zavádí protiepidemická opatření při sporadických i epidemických výskytech infekčních onemocnění či výskytech epidemiologicky významných mikroorganizmů. Zabývá se problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí a výskytem multirezistentních mikroorganizmů u pacientů. Provádí odběry a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozů nemocnice. Na základě výsledků výběrových řízení dezinfekčních prostředků sestavuje Dezinfekční plán závazný pro FN Plzeň, zajišťuje kontrolu nad dezinfekčními režimy a sterilizací. Současně zajišťuje distribuci testů pro kontrolu sterilizačních přístrojů. Realizuje (v omezené míře) specifické dezinfekční, deratizační i dezinsekční požadavky. Kontroluje kvalitu mikrobiálního prostředí vybraných pracovišť. Sleduje riziková pracoviště a vypracovává návrhy kategorizací prací podle výskytu rizikových faktorů.

 

Pracovníci LF UK Plzeň (vedoucí lékař a laborantka) v rámci svých úvazků zajišťují diagnostiku virových hepatitid, interpretaci získaných výsledků, zajišťují dokumentaci výkonů pro zdravotní pojišťovny, předávají pozitivní nálezy příslušným pracovištím epidemiologie KHS Plzeňského kraje. Pro FN Plzeň vykonávají edukační a poradenskou činnost. Současně zajišťuji chod ambulance epidemiologie ve Skrétově ulici 15 (úterý 13,30-15,30).

 

Kontakty

Fakultní nemocnice Plzeň – Bory

Vedoucí oddělení: MUDr. Jaroslav Jirouš
e-mail: jirous@fnplzen.cz
tel.: 377 402 258, 607 039 993
budova 5, přízemí
Ved. úseku epidemiologie: Bc. Lucie Živná
e-mail: zivnal@fnplzen.cz
tel.: 377 401 307
budova 5, přízemí
Asist.ochrany veř. zdraví: Mgr. Jitka Skálová, Ph. D.
e-mail: skalovajit@fnplzen.cz
tel.: 377 402 539
budova 5, přízemí
Sekretariát: Bedřiška Čmolíková
e-mail: cmolikovab@fnplzen.cz
tel.: 377 402 323
budova 5, přízemí
Dezinfektoři: Miroslav Stachura
e-mail: stachuram@fnplzen.cz
tel.: 377 402 649, 602 614 248
budova 56, přízemí, dezinfekční stanice
Pavel Marek
e-mail: marekpa@fnplzen.cz
tel.: 377 402 649, 605 891 735
budova 56, přízemí, dezinfekční stanice

Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín

Lékařka: MUDr. Andrea Adriana Aišmanová
e-mail: aismanova@fnplzen.cz
tel.: 377 103 840
budova komplementu, vchod B, 1. podzemní patro
Asist. ochrany veř. zdraví: Mgr. Jitka Skálová, Ph. D.
e-mail: skalovajit@fnplzen.cz
tel.: 377 103 840
budova komplementu, vchod B, 1. podzemní patro
Asist. ochrany veř. zdraví: Mgr. Marie Šimicová
e-mail: simicovamar@fnplzen.cz
tel.: 377 104 120
budova komplementu, vchod C, 1. podzemní patro
Dezinfektor: Tomáš Šebek
e-mail: sebekt@fnplzen.cz
tel.: 377 104 109, 777 800 308
budova komplementu, vchod C, 2. podzemní patro

Akce

 

Sympózia o nozokomiálních nákazách/nákazách spojených se zdravotní péčí  (v měsíci červen). Informace o přesném termínu a programu na e-mailu:cmolikovab@fnplzen.cz. Spolupodílí se na organizování odborných akcí České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP.

 

Odkazy

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni http://www.khsplzen.cz/

 

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni http://www.zuplzen.cz/

 

Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/

 

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny http://www.sneh.cz/

 

 

 

 

 

Primář oddělení

MUDr. Jaroslav Jirouš

JIROUS@fnplzen.cz

Vedoucí úseku epidemiologie

Bc. Lucie ŽIVNÁ

ZIVNAL@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Bedřiška Čmolíková
Tel.: 377 402 323
cmolikovab@fnplzen.cz