Klinika zobrazovacích metod

Czech

Žádost o vyšetření

Kontakty na objednání

Zaslání obrazové dokumentace elektronicky
(pro ZZ zapojená do projektu ePACS a ReDiMed)

Výukový portál pro studenty a odbornou veřejnost

O nás

Klinika zobrazovacích metod (KZM) poskytuje na pracovištích i v borské i v lochotínské části FN Plzeň komplexní vyšetřovací metody z oblasti diagnostické a intervenční radiologie, hybridních metod a nukleární medicíny nejenom pacientům z Plzeňského kraje, ale i z dalších regionů ČR. KZM se člení na Úseky Konvenční radiodiagnostiky, Ultrasonografie, Mamodiagnostiky, Dětské radiologie, Výpočetní tomografie, Magnetické rezonance, Intervenční radiologie, Neuroradiologie, Hybridních metod, Nukleární medicíny a Radiofarmacie. Přednostou kliniky je Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., zástupcem přednosty pro léčebnou a preventivní péči je prim. Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., zástupcem přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost je Prof. MUDr. Jan Baxa, Ph.D., vedoucím radiologickým asistentem je Mgr. Bc. Karel Mařík.

V lochotínské části  FN Plzeň je provozováno celé spektrum prováděných činností včetně celého spektra intervenčních výkonů, výkonů s podáním radioaktivních látek, neboť lochotínský areál dovoluje těsnou návaznost na nutné odborné a logistické zázemí pro jejich provoz, v borské části nejsou prováděny z důvodu zajištění maximální bezpečnosti a efektivity intervenční výkony na katetrizačním sále a také radionuklidová vyšetření.

Konvenční radiodiagnostika provozuje osm pracovišť s přímou digitální radiografií, nejčastěji jsou prováděna vyšetření pohybového aparátu, páteře a dále snímky hrudníku – srdce a plic. Čtyři pracoviště s přímou digitální skiaskopií slouží pro zobrazování dynamických dějů, jako je zobrazení trávicí trubice, některá vyšetření močového ústrojí a žlučových cest.  Jedno z pracovišť je zaměřeno na výhradní zobrazování dětských pacientů. Vyšetření nemocných na jednotkách intenzivní péče je prováděno pojízdnými radiografickými přístroji s přímou digitální radiografií, a to včetně speciálního přístroj pro snímkování novorozenců a to i těch s velmi nízkou porodní hmotností. Digitálními přístroji jsou zajištěna i skiaskopická vyšetření na operačních sálech.

Ultrasonografická vyšetření jsou provozována na osmi stacionárních pracovištích, kde se provádí celé spektrum vyšetřování ultrazvukem od běžných vyšetření břišních orgánů, přes dopplerovská vyšetření cév po vyšetření s podáním echokontrastní látky nebo bioptické či léčebné výkony pod kontrolou ultrazvuku. U lůžek nemocných jsou na jednotkách intenzivní péče prováděna vyšetření mobilním ultrazvukovým přístrojem.

Mamodiagnostické centrum na Lochotíně provádí screeningovou a diagnostickou mamografii třemi digitálními mamografy a zajišťuje biopsie prsu stereotakticky i vakuovou biopsii, současně mamodiagnostické centrum využívá i dvě ultrazvuková pracoviště a je zajištěna další přímá návaznost specializovaných vyšetření magnetickou rezonancí, hybridními metodami PET/CT a PET/MRI a metodami nukleární medicíny.

Výpočetní tomografie (CT) je prováděna na pěti technologicky špičkových přístrojích CT, z nichž čtyři jsou dvouzdrojové. Při výpočetní tomografii jsou prováděna veškerá dostupná vyšetření od akutních vyšetření mozku, trupu, pánve i končetin, po specializovaná vyšetření v onkologické diagnostice a u onemocnění trávicí trubice, jako je CT enterografie nebo CT virtuální koloskopie, po vysoce specializované zobrazení cév, srdce a věnčitých tepen a komplexní vyšetření u cévních mozkových příhod. Pod CT kontrolou provádíme také intervenční diagnostické a terapeutické výkony, jakými jsou bioptický odběr vzorků pro histologické vyšetření, drenáže tekutinových kolekcí a abscesů, periradikulární léčbu bolesti v oblasti páteře a lokálně destrukční výkony nádorů jater, ledvin a plic, nejčastěji metodou radiofrekvenční ablace (RFA). Ve výpočetní tomografii se pracovníci KZM dlouhodobě věnují výzkumu nových metod zobrazování lidského těla, vývojem nových klinických aplikací a testování nových technologií. Součástí KZM je experimentální pracoviště s projektem schváleným Státním ústavem pro kontrolu léčiv pro výzkum technologie photon-counting-CT. Druhé experimentální pracoviště CT je součástí Biomedicínského centra LFUK, je určeno pro výzkum zobrazovacích metod na animálních modelech.

 Magnetickou rezonanci (MR) provádíme na třech MR přístrojích, dva jsou s indukcí 3T, jeden 1,5T.  Hlavním těžištěm vyšetřování jsou zobrazení onemocnění mozkové tkáně, páteře, kloubů, ale provádíme i superspecializovaná zobrazení v onkologii, spektroskopii magnetickou rezonancí, funkční magnetickou rezonanci mozkové tkáně, zobrazení bílé hmoty mozkové traktografií, specializovaná vyšetření myokardu včetně  MR relaxometrie.

Intervenční radiologie je provozována na dvou katetrizačních sálech, jsou prováděny endovaskulární výkony tepen a žil mozku, krku, končetin a aorty a to včetně  24h/7d zajištění endovaskulární terapie náhlých mozkových příhod ischemických, provádíme intrakraniální embolizace mozkových výdutí, angioplastiky periferních tepen, hemodialyzačních zkratů, urgentní i plánované implantace stentgraftů do hrudní i břišní aorty. Pracoviště se zaměřuje dále na intervenční výkony u onkologických nemocných včetně embolizačních výkonů na játrech typu chemoembolizace (TACE), i radioembolizace (TARE) částicemi s 90-yttriem, rovněž implantace portů pro podávání chemoterapie. Z nevaskulárních výkonů provádíme celé spektrum zákroků na žlučových a močových cestách.

Hybridní metody PET/CT a PET/MR tvoří úsek hybridních metod, je vybaven jako jediný v ČR současně metodami PET/CT i PET/MRI, pracoviště provádí vyšetření kromě 18F-FDG i dalšími dostupnými fluorovanými radiofarmaky včetně diagnostiky neurodegenerativních onemocnění pomocí beta amyloid specifickými látkami. Jako první v ČR provádí pracoviště diagnostiku peptidy značenými 68Ga a to u nádorů prostaty pomocí značeného peptidu PSMA-11 a zobrazení somatostatinovým analogem edotreotidem (DOTATOC), pracoviště je zaměřeno na vyšetřování onkologických, infekčních, kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění a na vyšetření PET/MRI u dětských nemocných z celého územní ČR. 

Nukleární medicína se zaměřuje především na diagnostiku onemocnění myokardu, skeletu a plic metodami SPECT, provádí také terapii s podáním radionuklidů 90Y anebo 223Ra.

 

                KZM FN Plzeň patří k předním pracovištím diagnostického zobrazování, intervenční radiologie a hybridních metod nejen v České republice, ale i v mezinárodním srovnání. Významný je přínos KZM k rozvoji nových metod, jako první v České republice zde byla zavedena do klinické praxe řada nových progresivních vyšetřovacích metod - CT angiografie včetně zobrazení srdce, MR enterografie, radioembolizace jaterních nádorů. Nejvýznamnějšími výzkumnými aktivitami i z hlediska mezinárodního jsou testování nových technologií v CT a výzkum nových postupů v zobrazení PET/MRI. Vědecké publikace pracovníků  KZM se zaměřují na využití molekulárního zobrazování v diagnostice onemocnění prostaty, mozku, prsu, plic, srdce a onemocnění infekčních a zánětlivých.

KZM je výukovou základnou pro radiologii a nukleární medicínu v pregraduálním i postgraduálním programu LF UK v Plzni.  Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou zajišťuje praktickou výuka radiologických asistentů. KZM jako společné pracoviště  FN  Plzeň a LFUK v Plzni je držitelem akreditace v postgraduálním vzdělávání v Radiologickém kmeni v teoretické i praktické části, ve specializačních oborech Radiologie a zobrazovací metody, Nukleární medicína, a oborech nástavbových Intervenční radiologie a Vaskulární intervenční radiologie.  Klinika zobrazovacích metod je také garantem platné akreditace LFUK v Plzni pro studium doktorského studijního Zobrazovací metody, a pro habilitační a jmenovací řízení profesorem v oboru Zobrazovací metody.

 

Počet zaměstnanců  KZM je 180

57 lékařů, z toho 1 profesor, 2 docenti

3 farmaceuti (z toho 1 docent)

3 farmaceutičtí asistenti,

75 radiologických asistentů

22 všeobecných sester

2 sanitáři

19 administrativních pracovníků

Z historie

Klinika zobrazovacích metod navazuje na činnost Radiodiagnostické kliniky a na činnost Oddělení nukleární medicíny.  Radiodiagnostická klinika FN v Plzni vznikla z Rentgenového oddělení na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v roce 1973, byla pokračováním Rentgenového oddělení, které bylo po 2. světové válce vedeno legendárním primářem Čiperou, dále primářem Holíkem a poté a docentem MUDr. Z. Chudáčkem sen., DrSc, který obhájil profesorský titul v době ustanovení Radiodiagnostické kliniky. V šedesátých létech byly doc. Chudáčkem prováděny jako první v Československu takzvané dotterizace, endovaskulární mechanické rekanalizace periferních tepen. Klinika přešla ze suterénu na pavilonu 7 ve FN BORY do tehdy moderních prostor pavilonu 22.

V roce 1985, kdy byla otevřena FN na Lochotíně, přešla část kliniky do prostor této nemocnice a bylo zde instalováno první CT na klinice.  Prvních deset let radiodiagnostiky na Lochotíně těžilo z instalace tehdy velice progresivního zařízení výpočetní tomografie Somatom  DRH3 (Siemens, Erlangen, Německo). Instalaci předcházel velice dlouhý boj o získání přístroje, který byl vybaven výpočetním systémem, na nějž se vztahovalo embargo vývozu techniky mimo státy NATO. Kromě embarga však stály překážky také na straně tehdejšího politického vedení ČSSR, které aktivně bránilo vybavování nemocnice v zóně válečné destrukce a ve městě, které si svoji pověst pošramotilo úctou k americkým osvoboditelům a místním povstáním proti totalitnímu režimu v době měnové reformy v roce 1953. První CT v Plzni by nebylo instalováno nebýt mimořádného úsilí dvou žen mimo Radiodiagnostickou kliniku ing. Marie Ferdové a Marie Lhotákové, kterým se podařilo přesvědčit mocné k zakoupení přístroje vystavovaného na Brněnském strojírenském veletrhu, a dokonce vystavovaný kus donutily zdarma vyměnit firmu Siemens za zcela nový typ, právě vyvinutý v Erlangenu.

                V prvním období na Lochotíně byly rozvíjeny především v té době moderní techniky CT vyšetření – zobrazování plic, pankreatu, dynamická sériová vyšetření jater, zobrazení s vysokým rozlišením v oblasti kosti skalní nebo plicního parenchymu. Ze speciálních metodik byla používána aplikace kontrastní látky intrathékálně u CT cisternografie a CT myelografie. Prováděny byly i intervenční výkony pod CT kontrolou, zejména biopsie, z nichž převládaly biopsie plicní tkáně, ale zavedeny byly i  sklerotizace cyst a punkční biopsie nádorů jater a pankreatu. Vzhledem k možnostem tehdejšího instrumentaria převládaly biopsie pro cytologická vyšetření. Spád CT pracoviště v té době byl obrovský, zahrnoval tehdejší Západočeský, Jihočeský kraj a části Severočeského a Středočeského kraje.

                V konvenční radiodiagnostice se rozvíjely dvojkontrastní metody zobrazení trávicího traktu, vzhledem k přítomnosti gastroenterologického pracoviště, které se zaměřovalo na léčbu Crohnovy nemoci, byla velice rozvíjena metoda  dvojkontrastní enteroklýzy.  Z dalších kontrastních metody byly prováděny neuroradiologická vyšetření perimyelografie, peridurografie, ale i angiografická vyšetření mozku. Vzhledem k přítomnosti pracoviště hematoloonkologického byla také velice častá vyšetření lymfografická.

V borské části kliniky začalo pracovat koncem osmdesátých let moderní pracovitě angiografie a  interveční radiologie, kde byly prováděny diagnostické arteriografie, dále endovaskulární a nevaskulární intervence a také diagnostika koronárních tepen, v roce 1996 byl instalován třetí výpočetní tomograf na Borech a pracoviště dále provozovalo paralelně svoji činnost s návazností na borská klinická pracoviště s postupně změněným spektrem během odchodu některých klinik na Lochotín.

Prof. MUDr. Z. Chudáček sen., DrSc. vedl Radiodiagnostickou kliniku od roku 1973 do roku 1992, kdy odešel do důchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce přednosty kliniky doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který v témže roce habilitoval. Provoz kliniky se ve dvou vzdálených částech Fakultní nemocnice stále rozrůstal, takže v roce 1997 došlo k funkčnímu oddělení části borské a lochotínské v době, kdy do důchodu odešel primář Radiodiagnostické kliniky MUDr. Václav Kohoutek. Borské Radiodiagnostické oddělení bylo odděleno v roce 1997 a vedeno prim. MUDr. Zdeňkem Chudáčkem jun., Ph.D., aby se opět sloučilo s Klinikou zobrazovacích metod v roce 2016. V lochotínské části se stala primářkou MUDr. Jana Koudelová.

Radiodiagnostická klinika se vyvíjela v devadesátých létech z provinčního pracoviště v moderní dynamické centrum, v roce 1995 byla instalována dvojice klíčových přístrojů magnetická rezonance (tehdy však pouze s indukcí magnetického pole 0,5T) a nového tehdy zcela špičkového dvouspirálního CT přístroje. Dochází také k mohutnému posílení lékařského kolektivu. Rok 1995 byl skutečně přelomovým, bylo vybudováno nové kombinované pracoviště moderních metod výpočetní tomografie a magnetické rezonance. Byly instalovány magnetická rezonance s indukcí magnetického pole 0,5 T Gyrex 0.5T (Elscint, Haifa, Israel) a v té době špičkového CT přístroje TWIN II (Elscint, Haifa, Israel). Tato modelová instalace předznamenala koncepci i dalších budovaných pracovišť v areálu na Lochotíně v roce 2011 v onkologickém pavilonu a při přestavbě pavilonu molekulárního zobrazování v roce 2015).  U magnetické rezonance se opakoval osud CT instalace z roku 1985, obrovská spádová oblast a obrovské přetížení. Již od začátku práce na MRI byl přikládán význam několika progresivním směrům zobrazování, především šlo o zobrazování nádorů prsu, nádorů rekta, také zobrazováním v gynekologii a zobrazování afekcí v oblasti hlavy a krku. Samozřejmě hlavní náplní provozu byly neuroradiologické indikace  MRI  - mozku, míchy a páteřního kanálu. Pozornost byla věnována roli magnetické rezonance v diagnostice tumorů měkkých částí meningeálních patologických procesů. Na sklonku období v druhé polovině roku 2004 bylo pracoviště magnetické rezonance po téměř deseti letech obnoveno a to instalací v té době nejmodernějšího 1,5T systému  Magnetom Avanto (Siemens, Erlangen, Německo). Vývoji metodik MRI se budeme věnovat v následujícím období.

Instalace v té době nejprogresivnějšího CT zařízení se spirální (správněji helikální) akvizicí dat a to již v té době dvouřadého systému umožnila velice prudký rozvoj nových metod zobrazení. První z nich byly pionýrské kroky na poli CT angiografie, od roku 1995 byla prováděna CT angiografie krčních tepen, mozku, plicnice a aorty. V abdominálních indikacích byla věnována pozornost zobrazování abdominálního desmoidu. Systematickou práci ve výpočetní tomografii shrnula monografie Výpočetní otmografie Započalo dvoufázové zobrazování jater a od konce devadesátých let i první pokusy s CT enteroklýzou. vydaná před vstupem multidetektorových CT na scénu radiodiagnostiky. Progresivní vývoj CT metodik na pracovišti pak zažil explozi po instalaci v té době revolučního CT systému se šestnácti řadami detektorů Somatom Sensation 16 (Siemens, Forchheim, Německo). Od konce roku 2002 byly prioritně v ČR používány metodik vyšetření CT angiografie věnčitých tepen, CT angiografie tepen dolních končetin, perfuzní zobrazení mozku, CT enterografie, CT angiografie u nádorů jater a ledvin. V  roce 2002 bylo zřízeno druhé pracoviště CT v prostoru Emergency zprvu vybavené dvouřadým spirálním CT Somatom Emotion Duo (Siemens, Forchheim, Německo). Významným posunem v diagnostice pomocí CT byl také kompletní přechod na použití neionické kontrastní látky, uskutečněný na CT pracovišti in toto v roce 2002, jako první v České republice jsme v na CT pracovišti zcela opustili intravenózní aplikaci rizikové ionické kontrastní látky.

V  období vývoje zobrazovacích metod na Lochotíně došlo k postupnému poklesu až praktickému vymizení některých vyšetřovacích metod z našeho repertoáru. Nejprve byly opuštěny peridurografie a lymfografie, posléze se podstatně redukoval počet perimyelografií, až  v následujícím období také prakticky jejich indikace vymizely. Druhým mizejícím druhem byla gastrointestinální dvojkontrastní vyšetření, i když byla od roku 1998 na pracovišti sklopná stěna s digitální fluororadiografií. K redukci indikací došlo jednak dalším mohutným vývojem optické flexibilní endoskopie, ale také novými metodami CT zobrazení po roce 2002, jakými byly CT enteroklýza a CT kolonografie s virtuální endoskopií. Díky instalaci mamografu v roce 1997, byly prováděny mamografie a také zavedeny biopsie prsu a také vaukuová biopsie mamotomem. Ani vývoj ultrasonografie není bez zajímavosti, kdy zásadním přínosem k jejímu rozvoji bylo rutinní zapojení dopplerovských zobrazení do diagnostiky a to jak v diagnostice krčních a periferních tepen a žil nebo i při hodnocení funkce transplantované ledviny.

Postupně přibyly po roce 2000 do lochotínského areálu nové obory, především Chirurgická klinika, Anesteziologicko-resuscitační klinika s Emergency, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, dále Neurochirurgické oddělení (nyní Neurochirurgická klinika), Kardiochirurgické oddělení a Dětská klinika. Příchod nových klinik a oddělení bylo podstatným obohacením indikací k vyšetřením, byl od počátku uplatňován interdisciplinární přístup indikací k výkonům intervenční radiologie.

V intervenční radiologii došlo k zásadnímu přelomu instalací digitálního kompletu Integris (Philips, Best, Nizozemí) s digitalizací na principu digitální fluororadiografie. Kromě diagnostických angiografií a intervenčních výkonů na periferních tepnách a dialyzačních píštělích byly zavedeny do rutinního použití i embolizace aneuryzmat mozkových tepen pomocí odpoutatelných spirál a také implantace abdominálních bifurkačních stentgraftů a výkony v urgentních situacích.

                Mezníkem ve vývoji zobrazování je bezpochyby objevení se hybridních metod s rozvojem mezioborové spolupráce s oborem nukleární medicína a také rozvíjející se funkční a molekulární přístup k zobrazení magnetickou rezonancí i výpočetní tomografií a interdisciplinární spolupráce při diagnostice a terapii mnoha onemocnění.  V roce 2005 na podzim byl zahájen provoz prvního PET/CT  Biograph 16 HiRez (Siemens, Knoxville, USA) na Oddělení nukleární medicíny na Lochotíně, na provozu se od jeho počátku podíleli zásadním způsobem i pracovníci Radiodiagnostické kliniky.  

Pracoviště využívající radioaktivní látky ve formě otevřených zářičů v medicíně vzniklo ve FN Plzeň ve 2. polovině 60. let jako součást radioterapeutického oddělení. S radioaktivními zářiči již předtím pracovali také lékaři Interní kliniky. Samostatné oddělení nukleární medicíny bylo vyčleněno počátkem let sedmdesátých pod vedením prim. MUDr. Majdana, od r. 1980 vedl ONM prim. MUDr. Antonín Fikrle CSc. a od r. 1990 prim. MUDr. Miloš Suchý, po jeho odchodu do funkce ředitele FN stál v čele pracoviště až do spojení s Radiodiagnostickou klinikou MUDr. Jan Záhlava. Od 1985 pracoviště zajišťovalo nukleárně medicínské výkony v lokalitách FN Bory a FN Lochotín, počátkem let devadesátých pak bylo rozděleno i organizačně na dvě samostatná oddělení, v roce 2017 došlo k ukončení provozu na Borech po odchodu prim. MUDr. Dagmar Slípkové do důchodu. V současné době je provoz nukleární medicíny součástí Kliniky zobrazovacích metod.

Pracoviště nukleární medicíny ve FN Lochotín je dlouhodobě zaměřeno především na diagnostiku chorob srdce, dále provádí i většinu ostatních radionuklidových zobrazovacích metod, z nichž nejčastější jsou vyšetření kostí, plic, ledvin, sentinelových uzlin, příštítných tělísek a štítné žlázy

Po pěti letech provozu PET/CT a po instalaci druhého hybridního zařízení  SPECT/CT Symbia T6 (Siemens Healthcare, Erlangen, Německo) byla od 1. listopadu 2009 zřízena Klinika zobrazovacích metod (KZM), která vznikla spojením Radiodiagnostické kliniky a Oddělení nukleární medicíny z důvodů zefektivnění provozu hybridních metod a mimo jiné i přirozenou konvergencí vývoje radiologie a nukleární medicíny. Po ustavení kliniky Zobrazovacích metod se stal primářem Kliniky Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., současný přednosta kliniky, který nejprve habilitoval v roce 2005, následně byl v roce 2013 jmenován profesorem Radiologie.

 J. Ferda od samého počátku práce s PET/CT prosazoval v té době (tedy celosvětově, dnes v České republice stále) ojedinělý přístup provádění plně diagnostického CT vyšetření v kombinaci s PET záznamy například u horeček nejasné etiologie a orofaciálních nádorů. Spojením v KZM se otevřel prostor pro ještě užší spolupráci, došlo k zavedení nových metodik vyšetření PET/CT  s rozšířením spektra aplikovaných radiofarmak od 18F-fluorodeoxyglukózy na  18F-fluorothymidin, 18F-natriumfluorid, posléze i na 18F-FDOPA a 18F-fluorocholin. Vyšetření byla prováděna i v kombinaci s postupy CT angiografie nebo CT enterografie. Komplexní charakter KZM se projevil nejvíce zavedením radioembolizační terapie mikročásticemi s 90Y do klinické praxe v roce 2013. Výkon je prováděn na KZM jako na jediném pracovišti v Evropě mimo staré státy EU. Radioembolizace je inovativní postup terapie jaterních nádorů, který vyžaduje těsné logistické provázání diagnostické a intervenční radiologie s pracovišti nukleární medicíny a hybridních metod.

                I když nejvýraznějším momentem vývoje radiologie bylo plodné spojení s nukleární medicínou, ve stejném období vývoje radiologie na Lochotíně je třeba zmínit i další momenty – plná digitalizace pracoviště, instalace dvouzdrojového výpočetního tomografu, rekonstrukce pracoviště intervenční radiologie a také vybudování diagnostického komplexu v onkologickém pavilónu a velice intenzivní spolupráce s Onkologickou a radioterapeutickou klinikou.

                V logistice radiodiagnostiky je velice významným momentem nejen pořízení dokumentace vyšetření, ale také její archivace a popis vyšetření. Od začátku roku 2005 byl zprovozněn plně digitální PACS (archivační obrazový systém) integrovaný do klinického informačního systému FN Plzeň. Výhodnou plzeňského řešení je interaktivní komunikace s ostatními klinickými moduly, zdroj informací včetně laboratorních a klinických záznamů a jeho otevřenost. K tzv. velkým modalitám jako jsou CT, MRI, PET/CT, které jsou v celém rozsahu archivovány a dostupné od ledna 2005 do současnosti, byly do archivace postupně připojeny i nové přímé digitální systémy radiografie, přímá digitální mamografie a ultrazvuk. Od podzimu 2009 jsou veškeré zobrazovací modality KZM plně digitální, jsou kompletně archivovány a zcela otevřeny pro indikující lékaře. Dalším zlomem v digitalizaci pracoviště je kompletní certifikovaný digitální provoz systému popisů, podepisovaných elektronickým podpisem. Celá dokumentace KZM je tedy vedena v certifikovaném digitálním systému. Ultrasonografická diagnostika byla obohacena postupně elastografickými metodikami, a metodou kontrastní ultrasonografie s podáním echokontrastní látky.

                Vývoj radiologie na Lochotíně je často mimoplzeňskými kolegy spojován s výpočetní tomografií. Mezi léty 2005 a 2015 došlo k třem zásadním instalacím, nejprve byl v roce 2005 instalován 64-řadý systém Somatom Sensation 64 (Siemens Healthcare, Forchheim, Německo), který nahradil šestnáctiřadé CT. V daném období byla věnována pozornost novým aplikacím CT v diagnostice onemocnění trávicí trubice (10) a nádorů ledvin. V prostoru Emergency byl instalován v roce 2007 dvouzdrojový systém s možností skenování duální energie záření Somatom Definition DSCT (Siemens Healthcare, Forchheim, Německo) a konečně v roce 2011 v novém onkologikcém pavilónu dvouzdrojový CT systém druhé generace Somatom Definition Flash (Siemens Healthcare, Forchheim, Německo). V daném období byly rozvíjeny metodiky s využitím duální energie záření v diagnostice intrakraniálního krvácení, plicní perfuze a plicních nádorů, objemových perfuzních vyšetření mozku, periferních tepen a polytraumat). V CT zobrazení srdce je  KZM vedoucím pracovištěm v ČR, které zavedlo a provádí urgentní vyšetření srdce, vyšetření srdečních chlopní. Jako jedno z prvních světových pracovišť KZM  zavedla zátěžové perfuzní vyšetření myokardu na CT. Zkušenosti s vyšetřováním  pomocí MDCT byly významným faktorem ve standardizaci vyšetřovacích protokolů.

Od druhé poloviny roku 2004 do roku 2015 pracoval na KZM na jedné z prvních světových instalací multikanálový TIM systém MRI Magnetom Avanto s indukcí pole 1,5T. Od roku 2005 bylo zavedeno do rutinní praxe mnoho progresivních metodik  - komplexní neurofunkční zobrazení s použitím BOLD funkční magnetické rezonance a mnohosměrového difúzního zobrazení tenzoru difuze. Kromě zobrazování neuroradiologického je věnována pozornost také zobrazení jater hepatospecifickou kontrastní látkou, zobrazení pánevních orgánů a orofaciální oblasti. V rámci České republiky byly na našem pracovišti vyvinuta metoda MR enterografie s přípravou  tenkého střeva frakcionovaným pitím  2,5% roztoku manitolu. Jde o techniku, která značně omezila provádění CT enteroklýzy (později CT enterografie) a přispěla u nemocných s Crohnovou nemocí k zcela mimořádnému snížení radiační. V roce 2011 byla instalována 3T magnetická rezonace Skyra (Siemens Healthcare, Elangen, Německo) v komplexu diagnostických metod  v onkologickém pavilonu na společném pracovišti s CT Somatom Definition Flash. Věnujeme se zde diagnostice  muskuloskeletální, diagnostice nádorových onemocnění pánve, a břicha i neuroonkologii. Významným přínosem je zavedení komplexních multiparametrických postupů s použitím morfologického zobrazení, difuzního zobrazení, spektroskopie a dynamického zobrazení s farmakodynamikou analýzou. Tato vyšetření  jsme zavedli nejen u nádorů mozku, ale i u gynekologických  tumorů, nádorů rekta,  nádorů prostaty.

Intervenční radiologie v druhé dekádě radiodiagnostiky na Lochotíně prošla nejprve rozvojem intervenčních metod v oblasti neuroradiologie, poté v implantacích abdominálních a hrudních stentgraftů. Endovaskulární  metody léčby byly významně rozvíjeny také v oblasti abdominálních orgánů, především v léčbě akutních onemocnění v oblasti břicha, včetně poranění cév. V roce 2009 došlo k přebudování pracoviště intervenční radiologie. Nově je pracoviště provozováno v režimu operačního sálu a je vybaveno robotickým angiokompletem s přímou digitalizací Artis ZeeGo (Siemens Healthcare, Erlangen, Německo).  Jsou prováděny implantace aortálních stentgraftů, intervenčních výkonů periferním arteriálním i venózním řečišti, endovaskulární výkony v oblasti mozku, hlavy a krku včetně embolizační léčby mozkových aneuryzmat, arteriovenózních malformací mozku,  mechanické trombektomie u cévní mozkové příhody a karotické stentáže. V návaznosti na multidisciplinární přístup k léčbě nádorových onemocnění došlo na našem pracovišti zejména k výraznému rozvoji metodik endovaskulární léčby jaterních nádorů chemoembolizací a již zmíněnou radioembolizací. Kromě endovaskulárních výkonů jsou prováděny intervenční výkony pomocí radiofrekvenční ablace (RFA) pod CT kontrolou a to zejména v oblasti jaterních nádorů a také nádorů plicních.

Vykročení do čtvrté dekády zobrazovacích metod na Lochotíně v roce 2015  a  osmé ve FN Plzeň je spjato s přebudováním pavilonu nukleární medicíny na moderní pracoviště molekulárního zobrazení. Rok 2015 začal však již v polovině roku 2014. V srpnu 2014 byl do provozu uveden zcela nový špičkový přístroj PET/CT Biograph mCT 128 (Siemens Healthineers, Knoxville, USA), vybavený 128-řadým CT subsystémem, širokým PET detektorem a rekonstrukčními algoritmy time-of-flight (TOF) a point-spread-function (PSF). Přebudování pracoviště pokračovalo do začátku dubna také instalací prvního hybridního zařízení PET/MRI v České republice, instalován je integrovaný přístroj Biograph mMRI (Siemens Healthineers, Erlangen, Německo). Společně se SPECT/CT, PET/CT a PET/MRI tvoří pracoviště v současnosti nejmodernější celek klinického molekulárního zobrazování v Evropě.

 V úseku magnetické rezonance byly zprovozněny nové postupy zobrazení prsu na 3T MRI pomocí nejmodernějšího cívkového vybavení s osmnácti přijímacími kanály, dále se výrazným posunem v diagnostice trávicího traktu, břišních orgánů a pánve staly nové dynamické sekvence a také sekvence s radiálním načítáním dat. V úseku nukleární medicíny jsme započali s léčbou kostní nemoci u karcinomu prostaty pomocí alfa zářiče. V druhé polovině roku 2015 KZM, byla provedena 1,5T systému za nový 3T systém MRI Skyra a obnova dvou starších CT systémů za přístroje dvouzdrojové Somatom Definition Flash.

 

Klinika zobrazovacích metod se opětovně spojila s Radiodiagnostickým oddělením v jeden celek 1. dubna 2016, důvodem byly především organizační důvody se zjednodušením využití personálu, logistiky vyšetřování, zjednodušení objednávání nemocných k vyšetření a v neposlední řadě ekonomické zefektivnění provozu zejména intervenční radiologie.  V roce 2017 byl vybudován a zprovozněn na Lochotíně druhý katetrizační sál v jednom komplexu s již provozovaným, vybudované pracoviště intervenční radiologie tak odstranilo předchozí největší slabiny provozu – v borském areálu byla intervenční radiologie provozována bez návaznosti na pracoviště intenzivní péče a zejména vaskulární chirurgie, navíc rozdělení intervenční radiologie do dvou areálů s sebou neslo vyšší náklady na materiál na skladu, ale také neumožňovalo v případě obsazení pracoviště provedení urgentních intervenčních výkonů, jakými je v současnosti především mechanická trombektomie u ischémické cévní mozkové příhody. Diagnostika mozkové ischémie a její léčba intervenční radiologií je v současnosti jedním z nosných programů KZM a je zajišťována lékaři a nelékařským personálem 24h/7d.

V roce 2017 byla uzavřena pracoviště nukleární medicíny na Borech vzhledem k nevyhovujícím podmínkám provozu a postupného úbytku indikací při intenzivním provozu hybridních metod na Lochotíně a také při neustálému zvyšování dostupnosti diagnostiky ultrazvukem, výpočetní tomografií nebo magnetickou rezonancí. Postupně byly prakticky opuštěny některé v devadesátých létech ještě běžné metody, jako radionuklidová venografie, radionuklidová lymfografie, došlo k postupnému omezení počtu vyšetření plic a skeletu scintigrafickými metodami.  V současné době je provozována nukleární medicína na jednom přístroji SPECT na Lochotíně s plným vytížením jeho provozu. Nadbytečné kapacity byly opuštěny v době, kdy přístrojová technika dosáhla meze své životnosti.

V roce 2018 bylo otevřeno na Lochotíně komplexní mamodiagnsotické centrum, které v sobě spojilo vyšetřování symptomatických žen a žen již léčených pro onkologickou diagnózu, které bylo prováděno na  Lochotíně, z borské části FN se na Lochotín přesunula screeningová část centra, mamodiagnostické  centrum na Lochotíně tak nyní vybaveno  třemi přímo digitalizovanými mamografy a  dvěma ultrazvukovými pracovišti.

Od roku 2018 byla schválena nejprve Státním ústavem pro kontrolu léčiv a poté Ministerstvem zdravotnictví diagnostika karcinomu prostaty pomocí 68Ga-PSMA-11, je využívána ke stagingu a také diagnostice takzvaného biochemického relapsu onemocnění. Vyšetření provádíme pomocí PET/MRI a PE/CT. Od roku 2019 provádí KZM také diagnostiku hustoty somatostatinových receptorů pomocí PET/CT a PET/MRI u neuroendokrinních nádorů a dalších tkání s těmito receptory pomocí 68Ga-DOTATOC, neboli edotreotidu. Tato vyšetření zajišťujeme pro nemocné z celé České republiky. Od roku 2019 KZM zajišťuje provozování experimentálního CT v Biomedicínském centru pro zobrazování zvířecích modelů onemocnění, především experimentální chirurgie a modelu sepse. 

K 31. prosinci 2019 odešel z pozice přednosty kliniky Prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., aby pokračoval v praktikování radiologie v Havlíčkově Brodě. Od 1. ledna 2019 byl pověřen a následně jmenován do funkce přednosty kliniky Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., dosavadní primář, následně se stal pak novým primářem Doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

Na jaře v době koronavirové krize se KZM aktivně zapojila do diagnostiky COVID-19 pneumonie a zabezpečila barierové a bezpečné vyšetřování nemocných s podezřením na toto onemocnění, zejména v borské, ale i v lochotínské části. Koncept našeho pracoviště se stal vzorem i pro jiné covidové diagnostické celky.  Na klinice zobrazovacích metod byla v květnu 2020 zahájena práce na experimentálním CT pracovišti na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv a na základě smlouvy o výzkumné spolupráci s vývojovým CT centrem Siemens Healthineers ve Forchheimu. Pracoviště je určené pro testování revoluční  photon-counting technologie v klinické praxi při vyšetřování pacientů s onemocněním plic, břišních orgánů, skeletu a cévních onemocnění, pracoviště KZM je prvním svého druhu na světě.

Přednosta

Prof. MUDr. Jiří Ferda Ph.D.

FERDA@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

Doc. MUDr. Hynek Mírka Ph.D.

MIRKA@fnplzen.cz 

Vrchní radiologický asistent

Mgr. Bc. Karel MAŘÍK

MARIK@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Martina Weinfurterová
Tel.: 377 103 436
Fax: 377 103 438
weinfurterovam@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Angiografie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 377 104 442
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

CT I.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B,C, číslo dveří 01.0278
Telefonní číslo: 377 103 481
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0018:00

CT II.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C
Telefonní číslo: 377 104 981
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

Hybridní metody PET/CT; PET/MR

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu K
Telefonní číslo: 377 104 590
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0016:00
Úterý07:0016:00
Středa07:0016:00
Čtvrtek07:0016:00
Pátek07:0016:00

Mamografie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 105 715
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

MRI

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B,C
Telefonní číslo: 377 103 489
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0018:00

Nukleární medicína

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu K
Telefonní číslo: 377 104 590
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0016:00
Úterý07:0016:00
Středa07:0016:00
Čtvrtek07:0016:00
Pátek07:0016:00

RTG 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 04.0104
Telefonní číslo: 377 103 425
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

RTG 5

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 377 104 447
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

RTG 6

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 377 104 443
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

RTG 7

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 377 104 445
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

Sonografie I.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 104 441
Dle objednávkového systému
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3014:30
Úterý07:3014:30
Středa07:3014:30
Čtvrtek07:3014:30
Pátek07:3014:30

Sonografie II.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 377 103 427
Dle objednávkového systému + hospitalizace
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3014:30
Úterý07:3014:30
Středa07:3014:30
Čtvrtek07:3014:30
Pátek07:3014:30