Ústav mikrobiologie

Czech

Vedoucí lékař úseku bakteriologie a mykologie: MUDr. Helena Janouškovcová
Vedoucí lékař úseku virologie, sérologie a parazitologie: MUDr. Jiřina Herlíková

Žádanka o mikrobiologické vyšetření I.
Žádanka o mikrobiologické vyšetření II.
Laboratorní příručka
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 - Bory
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 - Lochotín

Ústav se zabývá laboratorní diagnostikou původců bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních onemocnění. V této činnosti jsme servisem pro všechny kliniky FN, ale i pro externí zákazníky. Řada vyšetření u nás prováděných v kraji nemá obdoby. V diagnostice mnoha infekčních agens přesahuje naše činnost i za hranice kraje.
V podoboru bakteriologické diagnostiky se věnujeme komplexní bakteriologické diagnostice včetně konzultační činnosti v oblasti antibiotické terapie a nozokomiálních nákaz. Hlavní a nejzávažnější je diagnostika sepsí, diagnostika u imunokompromitovaných pacientů, sledování rezistence k antibiotikům, monitorování spotřeby antibiotik. V posledních letech na sebe poutají zvláštní pozornost multirezistentní bakterie (MRSA, pseudomonády, acinetobaktery). Specifickou část bakteriologické diagnostiky tvoří diagnostika mykobakterií. Toto naše pracoviště je jediné v kraji.
Ve virologické problematice je ústav zaměřen na komplexní rychlou diagnostiku virových infekcí. V ČR je špičkovým pracovištěm v úspěšnosti kultivace viru chřipky. Dále se zaměřujeme na kultivaci respiračních virů, průkaz exantémových virů, herpetických virů, původců neuroinfekcí a dalších. Stále větší podíl činnosti tvoří diagnostika virových nákaz u imunodeficitních pacientů.
V oboru parazitologie, kromě diagnostiky u nás se běžně vyskytujících parazitóz, se na pracovišti detekují stále častější importovaná tropická onemocnění jako je malárie, leishmaniózy, larva migrans, myiáze atd. V tomto spolupracujeme s Centrem cestovní a tropické medicíny na Infekční klinice FN. V diagnostice u nás běžně se vyskytujících parazitóz jsme vedle bývalého Severomoravského kraje jediným pracovištěm v ČR, kde se systematicky sleduje problematika kongenitální toxoplasmózy.
Součástí našeho ústavu je Národní referenční laboratoř pro diagnostiku mykotických infekcí, jejíž pracovníci se věnují řadu let problematice sérologického průkazu těchto mikroorganismů.
Jako jedno z mála v ČR, naše pracoviště obsáhne obor v celé šíři. Na základě toho nám byla udělena na jaře 2006 Akreditace na vzdělávací program pro obor lékařská mikrobiologie na komplexní přípravu v oboru lékařská mikrobiologie i pro všechny výše jmenované podobory.
Oceněním naší práce je vyžádaná účast našich pracovišť i jednotlivých odborníků v různých pracovních skupinách (monitorování rezistence, EARSS – European Antibiotik Resistence Surveillance System, poradní sbory pro jednotlivé obory, zkušební atestační komise, výbory mikrobiologických společností a redakční rady odborných časopisů , spolupráce s NRL atd.) a žádané přednášky našich pracovníků na odborných kongresech a v doškolovacích zařízeních.

Přednosta

RNDr. Karel Fajfrlík Ph.D.

FAJFRLIK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jana Amlerová Ph.D.

AMLEROVA@fnplzen.cz 

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Monika KOHOUTOVÁ

KOHOUTOVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Dagmar Vlčková
Tel.: 377 103 251
vlckovad@fnplzen.cz