Ochrana oznamovatelů

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)

Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedené Směrnice EU.

 

Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Za takové jednání může být oznamovatel sankcionován.

Pojmy pro účely využití práva oznamovatele na podání oznámení dle Směrnice:

- Oznámení

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

- Oznamovatel

Fyzická osoba, která podá oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání (zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel, zájemce o zakázku).

- Příslušná osoba

Fyzická osoba, která je odpovědná za řádné plnění povinností vyplývající ze Směrnice.

- Povinným subjektem

Povinným subjektem je Fakultní nemocnice Plzeň.

Oznamováno může být protiprávní jednání, které porušuje předpisy z jedné z chráněných oblastí vymezených Směrnici, viz dále.

Věcná působnost Směrnice:

a) Finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhy

b) Daně z příjmů právnických osob

c) Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

d) Ochrana spotřebitele a bezpečnosti a soulad s požadavky na výrobky podle právních předpisů

e) Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích

f) Ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat

g) Radiační ochrana a jaderná bezpečnost

h) Zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže

i) Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví

j) Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů

k) Ochrana finančních zájmů Evropské unie

l) Fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory

V rámci vnitřního oznamovacího systému FN Plzeň mohou být řešena oznámení spadající do oblastí uvedených v bodě b, d, e, f, g, h, i, j.   

 

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému FN Plzeň:

a) Ústně – osobně nebo telefonicky

b) Písemně – poštou nebo e-mailem

Kontaktní údaje na příslušnou osobu pověřenou přijímáním a šetřením oznámení:

Mgr. Andrea Hanzíková (v nepřítomnosti Bc. Libuše Kufnerová)

Doručovací adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň s uvedením „Pouze k rukám příslušné osoby“.

E-mail:   oznameni.fnplzen@gmail.com

Tel.: +420 722 977 151

Úřední hodiny pro možnost osobního podání:

Středa:  8 – 10 hod (mimo úřední hodiny lze oznámení podat osobně pouze po předchozí telefonické domluvě)

Místo pro osobní podání:

Pavilon č. 5, 1. patro, FN Plzeň – Bory

Pro více informací se obraťte na příslušnou osobu.

 

Další možnost, jak může oznamovatel podat oznámení, je prostřednictvím externího oznamovacího systému.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

 

Undefined