Veřejné zakázky

Upozornění

Tato stránka není profilem zadavatele ve smyslu § 28 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav (dále ZZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principem transparentnosti zveřejňovány na profilu zadavatele nebo na elektronickém tržišti TENDERMARKET na adrese:
https://www.tendermarket.cz/Z00000401.profil

Nákup potravin probíhá prostřednictvím nákupního portálu pro nákup potravin. Registrace dodavatele je možná na adrese: https://strava.fnplzen.cz/isp/web/login.htm pod odkazem „Nákupní portál“ vlevo dole. Další informace o nákupním portálu obdrží uchazeč po registraci.

Czech