Kvalita a bezpečí poskytované péče

Sledování spokojenosti pacientů

Výsledky - 1.pololetí 20062.pololetí 20061.pololetí 20071.pololetí 20081.pololetí 2009
Závěrečná zpráva z projektu za rok 2010
Závěrečná zpráva - výsledky 2011
Závěrečná zpráva - výsledky 2012
Závěrečná zpráva - výsledky 2013
Závěrečná zpráva - výsledky 2014
Závěrečná zpráva - výsledky 2015
Závěrečná zpráva - výsledky 2016
Závěrečná zpráva - výsledky 2017
Závěrečná zpráva - výsledky 2018
Závěrečná zpráva - výsledky 2019
Závěrečná zpráva - výsledky 2022

 

Bezpečnost informací

 

Kvalita a bezpečnost

Vize 

"Naším cílem je ekonomicky úspěšná nemocnice na vysoké odborné úrovni. Bezpečí, spokojenost a kvalitní péče o pacienta je naším prvořadým zájmem." 

Politika kvality a bezpečnosti FN Plzeň (PDF)

Zdravotnické organizace, FN Plzeň nevyjímaje, musí čím dál tím víc do svých dlouhodobých strategií a plánů zohledňovat měnící se prostředí, potřeby a očekávání pacientů, technický pokrok, konkurenční tlaky, ale i požadavky zřizovatele a plátců. Musí zvyšovat kvalitu svých služeb, aby výsledkem byl spokojený pacient. Rovněž musí dodržovat legislativní požadavky platné od dubna 2012, a to zavést interní hodnocení systému kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Ve FN Plzeň proběhlo ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci jednotlivých zdravotnických oddělení a klinik ve druhém pololetí ověření naplňování minimálních standardů vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky ve Věstníku částka 5/2012 a můžeme konstatovat, že tyto požadavky splňujeme a dodržujeme v praxi. V průběhu roku 2013 dochází k ověřování těchto standardů také prostřednictvím interních auditů kvality.

Ke zkvalitňování léčebné a ošetřovatelské péče včetně zvyšování bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních slouží systémy řízení kvality, založené buď na certifikaci dle normy ISO 9001, nebo na akreditaci národní či mezinárodní. 
Fakultní nemocnice Plzeň se již od roku 2001 systematicky věnuje zvyšování kvality a bezpečí péče pacientů. V roce 2007 byl FN Plzeň poprvé udělen společností Triton certifikát ISO 9001:2000, potvrzující vysokou kvalitu poskytovaných služeb a o tři roky později udělila certifikát ISO 9001:2008 společnost INTERTEK.

Pravidelně jednou ročně FN Plzeň absolvuje audity prováděné nezávislými společnostmi, které procházejí pracoviště správy, administrativní a technicko-provozní a zdravotnická oddělení a kliniky, kde kontrolují plnění kritérií dle požadavků normy a vyhlášky. 

 V květnu 2013 proběhl ve FN Plzeň úspěšně další z recertifikačních auditů dle normy ISO 9001:2008 společně s akreditací podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. O hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Certifikace dle ISO 9001:2008 byla provedena společností Tayllorcox, ověření standardů vyhlášky č. 102/2012 Sb. provedla společnost e-ISO.

Již třetí recertifikaci úspěšně obhájila FN Plzeň 19. a 20.5.2016. Naplnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. hodnotila společnost Tayllor&cox, s.r.o. a ČSAZ s.r.o.

Závěrem auditu bylo řečeno, že: „Kvalita a bezpečná péče o pacienty je ve FN Plzeň dlouhodobě prioritní oblastí a laťka je zde nastavena vysoko. FN Plzeň je moderní nemocnice 21. století a právem může být považována za „dobrou značku“.

Ve dnech 20. a 21. května 2019 probíhal ve FN Plzeň již čtvrtý recertifikační audit na plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Externí auditoři společnosti Tayllor&Cox s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. ocenili dlouhodobě vysoce nastavenou úroveň kvality a bezpečí zdravotní péče. Fakultní nemocnice Plzeň znovu získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.

Poděkování patří všem zaměstnancům. Velice si vážíme jejich ochoty a úsilí vytvářet bezpečné prostředí.

Jsme rádi, že pojmy „kvalita a bezpečnost zdravotních služeb“ neberou na lehkou váhu.

  
Mezinárodní certifikát kvality (2022-2025) 
International quality certificate (2022-2025) 
Certifikát kvality a bezpečí (2022 - 2025)

 


Předmětem šetření je rozhovor se zaměstnanci, s pacienty, pozorování a posouzení vnitřních předpisů a dokladování kontinuálního zvyšování kvality. 

V rámci zlepšování kvality probíhají v nemocnici pravidelně interní audity zaměřené především na rizikové činnosti, jako jsou manipulace s léčivými přípravky, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování hygienických postupů z důvodu prevence přenosu nemocničních nákaz, bezpečnostní audity a další. 

Dodržování doporučených standardních postupů je ověřováno ve všech oblastech námi poskytovaných služeb - radiodiagnostické služby jsou pravidelně posuzována podle požadavků SÚJB a od roku 2013 splňujeme nový požadavek legislativy zavedením interních auditů kvality na pracovištích se zdroji ionizujícího záření; lékárenské služby a výroba transfuzních přípravků, tkáňové zařízení a diagnostické laboratoře podléhají odbornému posouzení dle požadavků SÚKL. Opakované kladné posouzení těchto služeb je důkazem dobře zavedeného systému řízení kvality. 

Indikátory kvality center vysoce specializované zdravotní péče

Kvalita péče o chronické rány

Na základě naší žádosti o garanci kvality Českou společností pro léčbu rány byla posouzena komisí pro kvalitu kritéria pro splnění požadavků na zajištění komplexní péče o pacienty/klienty s chronickou a komplikovanou ránou a byl nám vydán certifikát pro Flebologickou ambulanci Dermatovenerologické kliniky, Podiatrickou ambulanci I. interní kliniky a pro II. Interní kliniku.

 

Kvalita na pracovištích se zdroji ionizujícího záření

Poskytovatel zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen zajistit z požadavku zákona č. 373/2011 Sb., provedení externího klinického auditu, jehož cílem je ověření a hodnocení dodržování místních radiologických standardů a srovnání s národními radiologickými standardy.
Pracoviště se zdroji ionizujícího záření FN Plzeň prošla úspěšně externím klinickým auditem v březnu a dubnu 2021. Pro obor nukleární medicíny, radiodiagnostiky, intervenční radiologie a kardiologie provedla audit společnost MGP s.r.o., pro obor radioterapie společnost VF, a.s.

 

 

 

Kvalita v klinických laboratořích 

V roce 2010 se FN Plzeň zapojila do ověření systému řízení kvality laboratorních služeb podle národních standardů pro klinické laboratoře. V letech 2010 a 2011 probíhal v klinických laboratoří FN Plzeň externí audit kvality dle požadavků Auditu 1 Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL), a to na pracovištích Ústavu klinické biochemie a hematologie, Ústavu mikrobiologie, Ústavu imunologie a alergologie, Transfuzním oddělení, Ústavu lékařské genetiky, Šiklově patologicko-anatomickém ústavu, laboratoře imunochemické diagnostiky Oddělení nukleární medicíny Bory, laboratoře Hematologicko-onkologického oddělení a laboratoře reprodukční imunologie Gynekologicko-porodnické kliniky a na pracovišti toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství. 
V květnu 2012, v souvislosti s platností zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, proběhlo hodnocení systému řízení kvality podle normy ISO 15 189:2007 Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a byl udělen certifikát kvality pracovišti genetické laboratoře Ústavu lékařské genetiky. 
V roce 2012 proběhl úspěšně na výše uvedených laboratořích Audit II NASKL, v roce 2014 první Dozorový audit A NASKL (případě biochemické laboratoře Ústavu klinické biochemie a hematologie a na laboratoři toxikologie Ústavu soudního lékařství proběhl úspěšně 1. Dozorový Audit A NASKL v roce 2015) a v roce 2016 Dozorový audit B NASKL.

Laboratoře úseku biochemie ÚKBH a toxikologická laboratoř Ústavu soudního lékařství poprvé absolvovali v září 2021 Audit R3 NASKL. Audit R3 je od 1. 1. 2021 novým typem auditu od společnosti NASKL ČLS JEP a získané osvědčení platí 3 roky.

Na základě posouzení externími auditory byl systém řízení kvality v klinických laboratořích shledán plně funkčním a byla vydána osvědčení, která jsou umístěna níže a na Internetových stránkách FN příslušného pracoviště. 

Pro úspěšné získání osvědčení bylo nezbytné splnit požadavky v sedmi oblastech: pracovníci, vedení laboratoře, přístrojové vybavení, preanalytická fáze, vyšetřovací postupy, zajištění kvality vyšetřovacích postupů, postanalytická fáze.

 

 


Laboratoř Hemato-onkologického oddělení je držitelem akreditace European Federation for Immunogenetics (EFI) na vyšetření tkáňové shody dárce a příjemce. 

 

Hematologicko-onkologické oddělení je od roku 2008 jako dosud jediné centrum v České republice a východní Evropě akreditované JACIE pro autologní, alogenní příbuzenské a nepříbuzenské transplantace a současně pro odběr a zpracování krvetvorných buněk. Certifikát je platný po dobu čtyř let a v roce 2017 byl tento certifikát znovu obhájen.

Certifikát JACIE (pdf)

 


Kvalita stravování

V provozu Oddělení léčebné výživy a stravování je nastavený systém Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), systém zajištění zdravotní bezpečnosti potravin podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a vyhl. č. 137/2004 Sb. ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. ve znění platných změn a doplňků s přihlédnutím na požadavky Codexu Alimentarius. Je pravidelně prováděna analýza řízení rizik pomocí kritických bodů, funkčnost systému je ověřována interními i externími audity. 

Kvalita postgraduálního vzdělávání

Urologická klinika Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Plzeň získala jako první v České republice certifikát "Mark of excellence" European Board of Urology (EBU) pro postgraduální vzdělávání rezidentů. Certifikace je platná po dobu pěti let a v roce 2016 byl tento certifikát znovu obhájen.
http://www.fnplzen.cz/sites/default/files/pracoviste/inc/urol/ebu_small.jpg 
EBU je sekcí Evropské unie lékařských specialistů (European Union of Medical Specialists, UEMS) a zjednodušeně řečeno se zabývá postgraduálním vzděláváním urologů v Evropě. Stanovuje standardy pro školící instituce a snaží se tento standard v nich udržet, definuje minimální požadavky na vzdělání pro mladé pro urology (European Curriculum), definuje pravidla pro akreditaci edukačních aktivit a nabízí systematické ohodnocení kvality postgraduálního vzdělávání v urologii. V rámci svých aktivit také uděluje akreditaci urologickým pracovištím po celé Evropě k výuce postgraduálního vzdělávacího programu EBU. Více zde a zde

Certifikát "Mark of excellence" European Board of Urology

Gynekologicko porodnická klinika získala velmi významnou mezinárodní akreditaci vzdělávacího programu pro širokou oblast porodnictví a gynekologie The European Board and College of Obstetrics & Gynaecology (EBCOG) již v roce 2011 a v roce 2016 ji opět obhájila, viz certifikát.
The European Board and College of Obstetrics & Gynaecology (EBCOG) je rada sekce gynekologie a porodnictví Unie Européenne des Médecins Specialistes (UEMS). Účelem UEMS je harmonizovat a zlepšit kvalitu lékařské praxe specialistů v EU. Cíli a záměry EBCOG usiluje o dosažení nejvyšší možné úrovně školení a péče v oblasti gynekologie a porodnictví ve všech evropských zemích. Kvalitu vzdělávání ověřují odborníci EBCOG podle jasně definovaných standardů a případě jejich splnění udělují akreditaci na maximální dobu čtyř let.  
  

FN Plzeň se jako přímo řízená organizace zapojila do realizace Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na rok 2010 - 2012 Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to zavedením účinného systému sledování nežádoucích událostí. Zaměstnanci jsou vedeni k možnosti informovat o výskytu rizika, které může vést k poškození pacienta, nebo ohrožení a motivováni k jejich preventivnímu nahlášení. Výskyt nežádoucích událostí je pravidelně analyzován, sledují se dlouhodobé trendy. K tomuto účelu byla jmenována ředitelem FN Bezpečnostní komise. 

Zaměstnanci FN Plzeň byli opakovaně zapojeni do projektu NIL NOCERE zaměřeného na celoživotní vzdělávání v oblasti zvýšení bezpečí pacientů v nemocnicích ČR. Samostatné projekty týmů FN Plzeň byli zaměřené na zvýšení prevence nozokomiálních nákaz zavedením systému individuální edukace pacientů a jejich návštěv nebo například na prevenci vzniku nežádoucích událostí v oblasti používání zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem. Dále byl vytvořen edukační program pro zdravotnické pracovníky formou e-learningu a inovačního kurzu. Očekáváme, že tímto opatřením se podaří snižovat výskyt nežádoucích událostí v oblasti nemocniční hygieny a zdravotnických prostředků.

 

S projekty z NIL NOCERE se fakultní nemocnice také zúčastnila celostátní soutěže Bezpečná nemocnice, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí a Českou asociací sester. V roce 2013 získala 3. místo v sekci technicko-provozní oblast a v roce 2014 2. místo ve stejné sekci za projekt s názvem Prevence vzniku nežádoucích události v oblasti používání zdravotnické techniky.

Zvyšování bezpečí pro všechny, především pro naše pacienty, je jedním z dlouhodobých cílů FN Plzeň a patří mezi prioritní činnosti vrcholového managementu a vedoucích zaměstnanců, stejně tak i naplňování minimálních standardů pro interní hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

 

 

 

Pokud Vás zajímá více o kvalitě poskytovaných služeb ve FN Plzeň,

 

kontaktujte vedoucí Centra řízení kvality Ing. Bc. Lucii Svobodovou, svobodoval@fnplzen.cz.

 

Czech