Transfuzní oddělení

Czech

Pro dárce

Pro odbornou veřejnost

Osvědčení o splnění podmínek Auditu NASKL R3

Současnost

Transfuzní oddělení FN Plzeň patří mezi největší transfuzní zařízení v republice zajišťující celé spektrum činností související s transfuzní problematikou. Plní úkoly stanovené MZ ČR, směrnicemi a vedením FN v souladu s legislativou ČR a EU. Vyrábí transfuzní přípravky (TP) a provádí rutinní laboratorní vyšetřování. Poskytuje i zvlášť specializované služby ve vymezeném spádovém území, převážně v rámci kraje. Účastní se pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu.

Transfuzní oddělení má dva základní úkoly: výrobu transfuzních přípravků a laboratorní diagnostiku.

 

Odběr a výroba transfuzních přípravků:

Transfuzní oddělení zajišťuje transfuzní přípravky pro FN Plzeň a další zdravotnická zařízení v regionu.

  • Odebírá krev a krevní složky dárcům krve (odběry plné krve a odběry aferetické), eventuálně pacientům před plánovanou operací (autotransfuze). Odebranou krev vyšetřuje, vyrábí z ní jednotlivé transfuzní přípravky a kontroluje jejich kvalitu dle požadavků platné legislativy (je výrobcem léčiv). Transfuzní přípravky skladuje a poté expeduje na klinická pracoviště FN Plzeň a do dalších zdravotnických zařízení v regionu. Část krevní plazmy dodává ke zpracování na krevní deriváty do smluvního frakcionačního centra. Dle světového trendu byl postupně navýšen podíl kvalitnějších transfuzních přípravků (100% deleukotizace trombocytárních a zejména erytrocytárních transfuzních přípravků) a zavedeny další postupy, které též přispívají k bezpečnosti krevní transfuze viz Bezpečný TP ve FN Plzeň.
  • Sleduje racionálnost hemoterapie ve FN a dbá o prevenci, sledování a hlášení potransfuzních komplikací v rámci zásad hemovigilance. Vede registr dárců vzácných krevních skupin a vyřazených dárců a spolu s ČČK a ostatními společenskými organizacemi a zdravotnickými zařízeními se podílí se na výchově k dárcovství krve.
  • Od roku 2017 je náběrovým centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně.
  • Je jedním ze 7 krizových transfuzních center v ČR se spádovým územím pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

 

Laboratorní diagnostika

Transfuzní oddělení provádí základní a specializovaná imunohematologická vyšetření, vyšetření infekčních markerů dárců a pacientů a další laboratorní vyšetření pro účely transplantační imunologie. Zajišťuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství.

TO má dva krevní sklady (Bory, Lochotín) zajišťující non-stop imunohematologickou diagnostiku a výběr kompatibilních transfuzních přípravků pro určené pacienty.

Laboratoř střediska dárců krve, imunohematologická a kontrolní laboratoř testují dárce krve a krevních složek a provádí kontrolu kvality transfuzních přípravků.

Laboratoř speciální imunohematologie a laboratoř infekčních markerů, kromě testování dárců, provádí vyšetření i u pacientů a laboratoř prenatální zajišťuje diagnostiku spojenou s těhotenstvím.

Hlavním úkolem HLA laboratoře je zajištění imunologických a imunogenetických vyšetření souvisejících s transplantacemi.

Podrobný popis spektra služeb, objednávání vyšetření, odběru primárních vzorků, preanalytických procesů, vydávání výsledků a komunikace s laboratořemi, včetně přístrojového vybavení laboratoří, obsahuje Laboratorní příručka TO.

 

Struktura oddělení:

  • Stanice odběru a výroby transfuzních přípravků (součástí je Středisko dárců krve)
  • Úsek laboratoří
  • Úsek krevních skladů (Bory a Lochotín)

 

Akreditace

TO vlastní Certifikát správné výrobní praxe ve výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek, který uděluje SÚKL. Pravidelné audity po 2 letech.

Laboratoře TO splnily v r. 2010 podmínky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL) a získaly Osvědčení o splnění podmínek Auditu I., v r. 2012 Auditu II a v r. 2022 Auditu R3.

TO je akreditované pracoviště II. typu pro zajišťování pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

Osvědčení o splnění podmínek NASKL Auditu II a Auditu R3

Osvědčení o registraci NASKL

Historie

V roce 1948 byla v republice ustanovena Národní transfuzní služba a v krajských městech vzniklo prvních 16 transfuzních stanic. Z ústního podání transfuzní služba v Plzni byla provozována v Šiklově pavilonu FN Plzeň (patologie). Po adaptaci suterénu v závodní nemocnici Škodových závodů (Bory, Dvořákova ulice) se přestěhovala sem. Samostatná Krajská transfuzní stanice působila v těchto prostorách až do r. 1967, kdy byla dokončena výstavba nové budovy v blízkosti FN a KÚNZ, v ulici 17. listopadu 12. Zde transfuzní oddělení působí dosud. Je součástí Fakultní nemocnice Plzeň.

Do odborného vývoje oboru se pracovníci Transfuzního oddělení (TO) FN Plzeň zapojili význačným dílem. Kromě výuky oboru vydávali 10 let odborný časopis a pracovali na významných výzkumných úkolech oboru. Sem patřila příprava výroby krevních vaků (MUDr. Vladimír Kulich) koncem 60. let, v době, kdy v celé republice byly odběry krve prováděny pouze do skleněných lahví. K rutinní výrobě však nedošlo. Ministerstvo zdravotnictví tehdy další vývoj nepodpořilo a nařídilo výzkum ukončit. K vakům se transfuzní služba vrátila až v 90. letech nákupem ze zahraničí. TO bylo rovněž průkopníkem při zavádění výpočetní techniky. Ta byla již v r. 1973 rutinně používána a na centrum v Plzni byla napojena všechna transfuzní zařízení Západočeského kraje.

90. léta přinesla obrovské změny v technologiích celého procesu výroby transfuzních přípravků. Z těchto důvodů prochází transfuzní oddělení v letech 1994-1995 rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 1999 byl v souvislosti se zahájením provozu operačních sálů ve FN Lochotín vybudován v tomto areálu krevní sklad, který zajišťuje imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků pro pacienty této části FN.

Primáři: MUDr. Paloušová (do r. 1952), MUDr. Vladimír Kulich (1952-1991), MUDr. Růžena Herynková (1992-2015), MUDr. Jarmila Hrubá (2015-2016), MUDr. Petra Šlechtová, MBA (2016-dosud).

 

Primář oddělení

MUDr. Petra Šlechtová MBA

slechtovap@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Bc. Alena PECHMANOVÁ

PECHMANOVAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Alena Kavanová
Tel.: 377 402 813
Fax: 377 378 300
kavanovaa@fnplzen.cz