Ústav klinické biochemie a hematologie

Czech

Laboratorní příručka
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 NASKL – Pracoviště klinické biochemie Bory
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 NASKL – Pracoviště klinické biochemie Lochotín
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 – Pracoviště klinické hematologie Bory
Osvědčení o splnění podmínek Auditu R3 – Pracoviště klinické hematologie Lochotín

Novinky v léčbě hemofilie

Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni vznikl 1. února 2003 spojením dvou samostatných pracovišť:

  • Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni a
  • Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice v Plzni

Vzniklo tak největší laboratorní pracoviště ve FN Plzeň, zajišťující klinicko-biochemická a hematologická vyšetření pro oba areály nemocnice i ambulantní služby v oblasti klinické hematologie a poruch metabolismu. V ÚKBH vedle sebe zcela autonomně existují a rozvíjejí se dvě odbornosti: klinická biochemie a klinická hematologie. Spojení v jednom ústavu však umožnilo využít všechny výhody konsolidace laboratorní části, jako je společné využívání některých prostorů, přístrojové techniky, personálu či příprava společné databáze.
Dne 1.1.2006 se původní Vojenská nemocnice v Plzni stala nedílnou součástí Fakultní nemocnice. Došlo i ke spojení ÚKBH a Oddělení klinických laboratoří VN a posílené pracoviště ÚKBH v areálu FN Plzeň-Bory převzalo péči o lůžka i ambulantní nemocné bývalé VN.
ÚKBH je společné zařízení Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni. Je umístěn v obou areálech Fakultní nemocnice v Plzni (Lochotín a Bory). Plní tři základní povinnosti: léčebně preventivní péči, pedagogickou činnost a vědecko-výzkumnou činnost.
Úkoly ÚKBH jsou následující:


Léčebně preventivní péče
Laboratoře ÚKBH zajišťují provádění širokého spektra laboratorních metod klinicko-biochemických a hematologických včetně metod speciálních. Provádějí základní toxikologická vyšetření u akutních otrav a toxikomanů a vyšetření v rámci průmyslové toxikologie pro celý západočeský region. K dalším vyšetřením patří stanovení hladin léků včetně farmakokinetického zhodnocení, stanovení hladin některých hormonů a vitaminů, komplexní analýza mozkomíšního moku, vyšetření močových konkrementů a komplexní sérologická a molekulárně biologická diagnostika hepatitid. Hematologické laboratoře ÚKBH provádějí komplexní diagnostiku poruch hemokoagulace (krvácivé i trombofilní stavy) a morfologické vyšetření krevních buněk včetně punktátu kostní dřeně. Práce ÚKBH je organizována pomocí sítě laboratorního informačního systému s přímým napojením analyzátorů a propojením se sítí klinických pracovišť. Rozvíjí se i automatizace preanalytické fáze (označení vzorků čárovými kódy, automatické čtení žádanky a příprava elektronické žádanky, třídění a příprava alikvotů pomocí preanalytické linky). Přímé napojení na klinický informační systém je samozřejmostí. ÚKBH je napojen na celostátní systémy kontroly kvality v biochemii, hematologii i sérologii a na mezinárodní systém kontroly kvality speciálních biochemických a hematologických analýz.
Rozsah laboratorní činnosti ukazuje nejlépe počet prováděných analýz. Živě je prováděno více než 400 různých metod. ÚKBH pracuje pro 1836 lůžek akutní péče FN v Plzni, dále rozsáhlé odborné ambulance FN a mnohá extramurální zdravotnická pracoviště. Specializovaná laboratorní vyšetření provádí pro Plzeňský kraj, zčásti i pro kraj Karlovarský.
Molekulárně biologická diagnostika infekčních onemocnění (vyšetření extrahumánního genomu) se provádí na pracovišti, které je situováno v prostorách ÚKBH, je však společným pracovištěm ÚKBH a Ústavu mikrobiologie FN; interpretaci provádí klinický mikrobiolog za využití výsledků dalších mikrobiologických a sérologických testů.
V ambulantní části poskytuje ÚKBH komplexní ambulantní služby nemocným s poruchami krvetvorby i hemokoagulace (ve smyslu krvácivých i trombofilních stavů). Dispenzarizuje nemocné s hemofilií v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje. Na dvoudenních lůžkách je možné ambulantně léčit nemocné s hematologickým onemocněním včetně podávání krevních přípravků a speciálních krevních derivátů. Pracovníci ÚKBH se specializací v klinické hematologii řídí i léčbu nemocných se závažnými poruchami hemokoagulace během jejich hospitalizace ve FN. V rámci ÚKBH pracuje ordinace pro poruchy metabolismu, kde jsou dispenzarizováni převážně pacienti s hyperlipidémií a jinými závažnými rizikovými faktory aterosklerózy.


Pedagogická činnost
Pracovníci ÚKBH zajišťují výuku klinické biochemie studentů 5. ročníku LF včetně výuky v anglickém jazyce a podílejí se na výuce patobiochemie v ročníku čtvrtém. Dále vyučují předmět laboratorní metody u bakalářského studia ošetřovatelství na LF, a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Inovace výuky byla obsahem několika grantů Fondu rozvoje vysokých škol. Od školního roku 2001/02 jsou na ústavu vychováváni doktorandi v oboru biochemie a patobiochemie. Řadu let je ÚKBH garantem výuky klinické biochemie na Střední a vyšší zdravotnické škole v Plzni. V rámci západočeského regionu je ÚKBH i centrem postgraduálního studia, spolupracuje v pořádání kurzů a školicích míst s Institutem pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

Vědecko-výzkumná činnost
je podložena řešením vlastních grantů IGA Ministerstva zdravotnictví ČR a GA Univerzity Karlovy i významným podílem na grantech jiných klinik UK i výzkumných záměrech LF UK v Plzni. Výzkum ÚKBH je zaměřen na studium působení volných radikálů při vzniku, průběhu a rozvoji komplikací závažných chorob; cílem tohoto aplikovaného výzkumu je ověření účinku antioxidantů v prevenci a léčbě těchto stavů, kam patří např. ateroskleróza, zhoubné nádory, diabetes mellitus aj. V tomto oboru patří ÚKBH k předním pracovištím v České republice a jeho výsledky jsou kladně přijímány i v zahraničí.

Přednosta

MUDr. Daniel Rajdl Ph.D.

RAJDL@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro biochemii

MUDr. Marie Šolcová

SOLCOVAM@fnplzen.cz 

Zástupce přednosty pro hematologii

MUDr. Zdeňka Hajšmanová

hajsmanova@fnplzen.cz 

Zástupce přednosty pro hematologii

Hajšmanová Zdeňka MUDr.

HAJSMANOVA@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Peter LAJOŠ

LAJOSP@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Petra Bystřická
Tel.: 377 104 234, 377 104 229
bystrickap@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Hematologická ambulance 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 09.0924
Telefonní číslo: 377 104 991
objednávání 7:00-8:30 náběry krve 6:45-8:30
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:4515:00
Úterý06:4515:00
Středa06:4515:00
Čtvrtek06:4515:00
Pátek06:4515:00

Hematologická ambulance 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 09.0925
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0013:00
Úterý09:0013:00
Středa09:0013:00
Čtvrtek09:0013:00
Pátek09:3013:00

Hematologická ambulance 3

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F, číslo dveří 09.0926
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0013:00
Úterý09:0013:00
Středa09:0013:00
Čtvrtek09:0013:00
Pátek09:3013:00

Ordinace pro poruchy metabolismu a odvykání kouření

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 02.0333
Telefonní číslo: 377 104 254
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00
Středa08:0012:00
Čtvrtek08:0015:00