Ústav soudního lékařství

Czech

Laboratorní příručka
Kritické hodnoty v toxikologii - koncentrace
Kritické hodnoty v toxikologii - úvod
Osvědčení o splnění podmínek Auditu II
Protokol o lékařském vyšetření při ovlivnění alkoholem
Žádost o toxikologické vyšetření pro zdravotnická zařízení
Protokol o lékařském a toxikologickém vyšetření osoby při podezření z ovlivnění návykovou látkou (NL)

O NÁS

Ústav soudního lékařství (ÚSL) se nachází v areálu Bory FN Plzeň a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň (FN) a Lékařské fakulty UK v Plzni (LF), zajišťujícím soudně-lékařskou službu v Plzeňském kraji a výuku forenzní medicíny (soudního lékařství) u studentů LF.

Zdravotnickou činnost – provádění pitev u zemřelých osob – zajišťují  zaměstnanci Fakultní nemocnice (sekundáři, primář). Školskou činnost – výuku forenzní medicíny v rámci předmětu "Zdravotnická legislativa, právní problémy a forenzní medicína" a výuku předmětu "Forenzní zubní lékařství" – zajišťují zaměstnanci LF (přednosta ústavu, odborní asistenti).

V ÚSL se provádějí pitvy zdravotní a soudní, a to u osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení (např. v bytě, přírodě). V některých případech i u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení (nejčastěji při hospitalizaci pro poranění nebo otravu).

Zdravotní pitvy se provádí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Nález při zdravotní pitvě je vizitován primářem. Případy, kdy se povinně zdravotní pitva musí provést, jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 88 odst. 3, Zákona o zdravotních službách (č. 372 / 2011 Sb., v platném znění). Provedení zdravotní pitvy nařizuje koroner, který provádí prohlídku těla osoby zemřelé mimo zdravotnické zařízení na místě nálezu. Služba koronera je smluvní a v Plzeňském kraji byla zavedena od 1. 7. 2014. Za organizaci a zajištění prohlídek zemřelých mimo zdravotnické zařízení odpovídá kraj v rozsahu svého území. Organizace této služby je krajem financována. Koronerem může být pouze lékař (specializace a délka lékařské praxe není rozhodující, možnost systematické přípravy na funkci koronera v pregraduálním ani postgraduálním studiu v současné době neexistuje).  

Soudní pitvy nařizuje Policie ČR podle příslušného ustanovení trestního řádu v případě, kdy vznikne podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem. Provádí ji vždy dva soudní lékaři – znalci v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. Chemicko-toxikologické vyšetření, které v rámci soudní pitvy je policií často vyžadováno, provádí toxikolog – znalec v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. 

Ve spolupráci s Laboratoří forenzní radiologie Kliniky zobrazovacích metod FN a LF UK v Plzni, se od r. 2018 provádí před pitvou, v indikovaných případech, postmortální CT vyšetření těla zemřelé osoby (např. při střelném poranění, utonutí).

Provádění pitev je projevem veřejného zájmu státu na zjištění příčiny úmrtí, resp. zjištění skutečností vedoucích k odhalení a potrestání pachatele trestného činu. Pitvou končí zdravotnický zájem o tělo člověka.

Nález při pitvě je zpětnou vazbou pro ošetřující lékaře, neboť přispívá k porovnání správnosti a úplnosti stanovených klinických diagnóz, správnosti a efektivity léčby.

 

Umístění budov ÚSL v areálu Bory:    

 • Budova 66 – administrativní část ústavu (sekretariát přednosty, sekretariát primáře, pracovny lékařů)
 • Budova 67 – slouží k uložení těl zemřelých v chladicím / mrazícím zařízení; v budově je zároveň kancelář autoptických / pitevních laborantů

Zdravotní i soudní pitvy se provádí v pitevním traktu Šiklova ústavu patologie. Odebrané vzorky tkání pro mikroskopické vyšetření zpracovává histologická laboratoř ŠÚP.

 • Budova 10 – toxikologická laboratoř ÚSL (ve 2. patře)

Jde o jedinou laboratoř v Plzeňském kraji, která provádí analytické rozbory biologického materiálu odebraného od zemřelých i živých osob (včetně řidičů motorových vozidel) pro zdravotnické a právní účely, nejčastěji při podezření na ovlivnění alkoholem, nelegálními návykovými látkami (drogami), léčivy.

 

Perspektiva Ústavu soudního lékařství je zaměřena na:

 • prohloubení spolupráce s Klinikou zobrazovacích metod při CT vyšetření u zemřelých osob (tzv. virtuální pitva),
 • využití možnosti imunochemických vyšetření tkání v laboratoři ŠÚP,
 • zapojení se do pilotní studie o náhlé srdeční smrti mladých lidí (odebrání vzorků myokardu na genetické vyšetření, informace příbuzným zemřelého o možnosti kardiogenetického vyšetření).

Z HISTORIE

Ústav soudního lékařství byl v Plzni zřízen v březnu 1946, pitvat se začalo od února 1949. Prvním vedoucím ústavu byl na doporučení profesorů Hájka a Čančíka z Prahy jmenován zdravotní rada MUDr. Jaroslav Jerie, vedoucí zdravotního oddělení ONV v Klatovech (od r. 1949 vedoucí zdravotního odboru KNV v Plzni, v r. 1952 přešel plně pod lékařskou fakultu). Ústav vedl do r. 1970 (habilitován v r. 1956). Doc. MUDr. Jerie předložil v r. 1957 návrh na zavedení povinných ochranných přileb pro motocyklisty.

V letech 1970 - 1993 vedl ústav jeho žák doc. MUDr. Karel Pitr, CSc. (habilitován v r. 1966). Z jeho podnětu byla uspořádána v r. 1984 „Pracovní schůze České a Slovenské společnosti soudního lékařství JEP ČLS“, na které byl sjednocen postup při vyšetřování a posuzování ovlivnění osob alkoholem.

Po úmrtí doc. Pitra v roce 1993 vedla do r. 2012 ústav doc. MUDr. Helena Kvapilová (habilitována v r. 1996).

V současné době je přednostou ÚSL odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák. 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 • Ústav soudního lékařství (ÚSL) se nachází v areálu Bory FN Plzeň (lékaři v budově 66, toxikologická laboratoř v budově 10). Telefonní čísla lékařů a toxikologů je možné získat v sekretariátu primáře (tel. 377 401 458, sperlovae@fnplzen.cz) nebo přednosty (tel. 377 401 466, hanzlovaj@fnplzen.cz).
 • Tělo zemřelého přivážejí k pitvě a odvážejí pracovníci pohřební služby. Tělo je uloženo v chladícím / mrazícím zařízení (budova 67).
 • Informaci, zda tělo zemřelého bylo převezeno k pitvě do ÚSL, mohou pozůstalí získat v sekretariátu primáře (tel. 377 401 458) nebo v kanceláři autoptických / pitevních laborantů (tel. 377 401 467, mobil 720 933 742).
 • V případě provedení soudní pitvy lze tělo zemřelého vydat pracovníkovi pohřební služby po písemném souhlasu dozorujícího státního zástupce.
 • Oblečení pro zemřelého se předává pracovníkům pohřební služby.
 • Úmrtní list vystavuje matriční úřad podle místa úmrtí.
 • V Śiklově ústavu patologie, kde se provádí zdravotní a soudní pitvy, není pietní místnost pro rozloučení se zemřelým. Pozůstalí musí kontaktovat pracovníky pohřební služby.
 • Informace o výsledku zdravotní pitvy se poskytují pouze nejbližším příbuzným (manžel / manželka, rodiče / prarodiče, sourozenci, děti / vnuci), a to po předchozí telefonické domluvě se soudním lékařem, který pitvu provedl. Příbuzný se musí osobně dostavit do budovy 66 ÚSL (telefonické informace se neposkytují) a předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas).
 • Pozůstalí mohou kontaktovat i Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň (tel. 377 402 202) a požádat o kopii pitevního protokolu (služba je zpoplatněna).
 • Informace o výsledku soudní pitvy se poskytují nejbližším příbuzným pouze se souhlasem Policie ČR (orgánů činných v trestním řízení), a jen v některých případech.
 • Finanční náklady na provedení zdravotní pitvy nařízené koronerem jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Náklady na provedení soudní pitvy jsou hrazeny Policií ĆR (orgány činnými v trestním řízení).
 • Zpoplatnění uložení mrtvého těla nad 48 hod. po pitvě (podle zákona 256/2001 Sb., ve znění platných předpisů):
  Sazba za den mimo dny pracovního klidu a svátky – cena vč. DPH 200,00 Kč (bližší informace je možné nalézt v Ceníku služeb klinik a oddělení FN Plzeň, 55 – Ústav soudního lékařství, strana 37, verze ceníku ZOK-2022/07/15, platná od 1. 8. 2022).
 • Pokud žádá soukromá osoba o provedení chemicko-toxikologického vyšetření, všechny potřebné informace získá v Toxikologické laboratoři ÚSL (tel. 377 402 427, 377 402 247).  

Přednosta

MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

DVORAKM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Hynek Řehulka

REHULKAH@fnplzen.cz 

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Hanzlová, Eva Šperlová
Tel.: 377 401 466, 377 401 458
hanzlovaj@fnplzen.cz