Veřejné zakázky

Upozornění

Tato stránka není profilem zadavatele ve smyslu § 28 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších úprav (dále ZZVZ). Zveřejnění zadávacích dokumentací veřejných zakázek realizovaných v režimu ZZVZ a dalších povinných dokladů je v rozsahu dle ZZVZ realizováno na Profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Komodity stanovené přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 15.6.2011 č. 451, respektive přílohou č. 2 příkazu ministra zdravotnictví č. 19/2012, jsou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET.
https://www.tendermarket.cz/Z00000401.profil