Ústav lékařské genetiky

Česky
Informace o akreditované Genetické laboratoři ÚLG najdete na samostatném odkazu https://ulg.fnplzen.cz/cs/node/1054

Lékařská genetika patří k nejmladším a nejrychleji se rozvíjejícím oborům medicíny. S prohlubujícími se znalostmi lidského genomu roste počet onemocnění, u nichž byl jednoznačně prokázán vliv dědičných faktorů, a spolupráce s genetikem se stává nezbytností téměř ve všech oborech medicíny. Ve Fakultní nemocnici v Plzni je genetická péče zajišťována Ústavem lékařské genetiky.
Ústav (ještě jako oddělení FN) vznikl v r. 1977 a v současné době je umístěn v samostatném objektu poblíž areálu FN Bory. Ústav řeší problematiku dědičných onemocnění, vrozených vad i změn dědičné informace v průběhu života jedince (např. při nádorových onemocněních) ve spádové oblasti Plzeňského a části Karlovarského kraje. V prostorách ústavu probíhá i výuka studentů 5. ročníku všeobecného lékařství v předmětu "Klinická genetika" a výuka studentů FZS ZČU Plzeň

1. Ambulantní část

Zajišťuje péči o rizikové těhotné a děti i dospělé s vrozenými vadami a dědičnými chorobami.

U mnohočetných vad zařazuje vady do syndromů (souborů vad) a určuje typ dědičnosti a genetickou prognózu pro postižené, pro jejich rodinu a příbuzné, případně zajišťuje vysoce specializované vyšetření u odborníků ostatních oborů ve FN a na pracovištích v ČR i v zahraničí.
Ve spolupráci s gynekologicko-porodnickou klinikou FN sleduje plody rizikových těhotných, u nichž se vzhledem k věku, profesní expozici nebo akutní či chronické léčbě zvyšuje riziko postižení plodu.
Hodnotí výsledky biochemických screeningových vyšetření těhotných u dědičných chorob a vad, diagnostikovatelných již v průběhu těhotenství, zajišťuje prenatální vyšetření těhotných a v případě průkazu závažných postižení plodu indikuje ukončení těhotenství z důvodů genetických.
Na přání těhotné zajišťuje neinvazivní screening chromosomálních aberací plodu z krve těhotné (Prenascan, Materni T21) - nehrazeno ZP
Vyšetřuje partnerské páry s opakovanými spontánními potraty, léčenou sterilitou a před IVF, ve spolupráci s Centrem pro asistovanou reprodukci gynekologicko-porodnické kliniky FN a IVF institutem Plzeň provádí vyšetření dárců zárodečných buněk a zajišťuje preimplantační genetickou diagnostiku
Zajišťuje prekoncepční péči v rodinách s výskytem polygenních vad hodnotí laboratorně vliv některých škodlivin na zdravotní stav vybraných profesí

2. Laboratorní část

Molekulární laboratoř stanovuje diagnózu a potvrzuje či vylučuje přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni genetického kódu včetně syndromu hereditárního karcinomu prsu a ovaria (mutace genů BRCA1 a BRCA2).

Cytogenetické laboratoře stanovují diagnózu a potvrzují či vylučují přenašečství řady závažných dědičných onemocnění na úrovni chromosomů.

Laboratoř prenatální diagnostiky provádí cytogenetická vyšetření z plodové vody a krve plodu u rizikových skupin těhotných, které: porodily postižené dítě nebo mají genetickou zátěž v rodině, jsou dlouhodobě nemocné, či byly léčeny v těhotenství, mají pozitivní výsledek biochemického těhotenského screeningu, nebo věk nad 35 let.

Laboratoř postnatální diagnostiky provádí cytogenetická vyšetření z krve a jiných tkání postižených dětí a dospělých rodin s genetickou zátěží párů s opakovanými spontánními potraty, léčenou sterilitou a před IVF pracovníků rizikových skupin.

Onkocytogenetická laboratoř provádí cytogenetická vyšetření kostní dřeně nemocných s nádorovými onemocněními krvetvorné tkáně.

Přednosta

MUDr. Ivan Šubrt Ph.D.

SUBRTI@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Radka Jaklová

JAKLOVA@fnplzen.cz 

Vedoucí zdravotní laborant

DiS. Michaela NOVÁKOVÁ

NOVAKOVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Monika Chalupná
Tel.: 377 402 870
chalupnam@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Genetická ambulance č.1.

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon Kostka
Telefonní číslo: 377402869
Páteční ambulance jen pro zvané.
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0014:30
Úterý07:0014:30
Středa07:0014:30
Čtvrtek07:0014:30

Genetická ambulance č.2.

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon Kostka
Telefonní číslo: 377402868
Páteční ambulance jen pro zvané.
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0014:30
Úterý07:0014:30
Středa07:0014:30
Čtvrtek07:0014:30