Klinika zobrazovacích metod

Objednávky na vyšetření

Zaslání obrazové dokumentace elektronicky
(pro ZZ zapojená do projektu ePACS a ReDiMed)

Žádost o vyšetření

Výukový portál pro studenty a odbornou veřejnost

O nás

Naše klinika se vyvíjela v 90. létech do podoby moderní radiologické instituce, která se blíží svojí činností praktickou, vědeckou i pedagogickou vyspělým radiologickým klinikám Západní Evropy a Severní Ameriky. Na půdě kliniky má dnes již velkou tradici vyšetřování výpočetní tomografií (CT). První přístroj byl instalován v roce 1985 (Somatom DRH Siemens). V roce 1995 byl obměněn tehdy velmi moderním dvouspirálním přístrojem TWIN II ELSCINT. Od roku 2002 pracují na klinice dva CT přístroje - dvouspirální EMOTION DUO Siemens a multidetektorový 64 - řadý SENSATION 64 Siemens.
Magnetická rezonance byla poprvé instalována v roce 1995 - GYREX V DLX 0,5 T. Tento přístroj byl obměněn v loňském roce a byl instalován v současnosti nejprogresivnější světový přístroj AVANTO 1,5 T Siemens s možností celotělového zobrazení a celotělovou matrixovou cívkou (total imaging matrix).
Tradice intervenční radiologie na radiodiagnostické klinice má hluboké kořeny v 60. a 70. létech minulého století. V současné době je jen minimum intervenčních výkonů, které nejsou prováděny na naší klinice. Z nejsložitějších výkonů uvádím aplikaci stentgraftů do aneuryzmat břišní a hrudní aorty ve spolupráci s chirurgickou klinikou a embolizace výdutí a malformací mozkových tepen mikrospirálami ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením.
Dlouhá je tradice ultrazvukového vyšetření. Jde o nejpřetíženější část kliniky, která pracuje pro celou lochotínskou FN a externí pacienty. Provádíme řadu vyšetření na lůžku na odděleních, také na operačním sále (opět ve spolupráci s chirurgickou klinikou při operacích jater).
V oblasti mamologie vyšetřujeme na rozdíl od screeningu symptomatické nemocné, často před operací prsu. Kromě jiného je prováděna vakuová biopsie patologických ložisek v prsu pod ultrasonografickou kontrolou.

Z historie

Dříve zvaná Radiodiagnostická klinika ve FN v Plzni vznikla z rentgenového oddělení na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví v roce 1973.
Rentgenové oddělení bylo po 2. světové válce vedeno legendárním primářem Čiperou, primářem Holíkem (který posléze odešel do FN MOTOL v Praze) a docentem MUDr. Z. Chudáčkem, DrSc, který obhájil profesorský titul v době vyhlášení radiodiagnostické kliniky. Klinika přešla ze suterénu na pavilonu 7 ve FN BORY do tehdy moderních prostor pavilonu 22. V roce 1985, kdy byla otevřena FN na Lochotíně, přešla část kliniky do prostor této nemocnice. Prof. MUDr. Z. Chudáček, DrSc. vedl radiodiagnostickou kliniku do roku 1992, kdy odešel do důchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce přednosty kliniky doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který v témže roce habilitoval. Provoz kliniky se ve dvou vzdálených částech Fakultní nemocnice stále rozrůstal, takže v roce 1997 došlo k funkčnímu oddělení části borské a lochotínské. Rozdělení také bylo ovlivněno zvolením přednosty doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc. děkanem Lékařské fakulty a jeho vytížením dalšími povinnostmi. Lochotínská část se stala výukovou základnou LF a zachovala si statut kliniky, zatímco borská část od té doby působí jako radiodiagnostické oddělení (zde se stal primářem MUDr. Zdeněk Chudáček jun. PhD., syn bývalého přednosty).

Pro odbornou veřejnost

Klinika zobrazovacích metod(dříve Radiodiagnostická klinika) je také jedinou výukovou základnou v kraji pro studium radiologie v pregraduálním i postgraduálním programu. Probíhá zde výuka mediků ve 4. ročníku a absolvovalo zde již několik doktorských postgraduálních studentů. V současnosti se chystají 4 doktorandi k získání doktorského titulu. Na klinice také probíhá praktická výuka radiologických asistentů.
Klinika participovala v posledním desetiletí na řadě grantů a studií a výstupem její činnosti byla řada časopiseckých sdělení i tři monografie (B. Kreuzberg, M. Michal, P. Krauz: Diagnostické zobrazování nádorových procesů měkkých částí, Grada 1998, J. Ferda, M. Novák, B. Kreuzberg: Výpočetní tomografie, Galén 2002 a J. Ferda: CT Angiografie, Galén 2004). Obě posledně jmenované CT monografie získali první cenu firmy Siemens za nejlepší publikaci autorů v radiodiagnostice do 35 let a MUDr. Ferda získal za monografii Výpočetní tomografie Cenu rektora Karlovy Univerzity za rok 2003.
Doc.MUDr. J. Ferda PhD. habilitoval na LF v Hradci Králové v prosinci roku 2004 a od 1.4. 2005 byl jmenován zástupcem přednosty RDG kliniky pro pedagogickou a vědeckou činnost.
Všechny výše jmenované úspěchy a celkový vývoj kliniky by nebyl možný bez každodenní obětavé práce všech pracovníků kliniky od lékařů, radiologických asistentů, sester až po THP.

Oddělení nukleární medicíny

Kontakt na sekretariát: Olga Pechová, Jana Volfová
Tel.: 377 104 590
Fax: 377 104 591
E-mail: pechova@fnplzen.cz, wolfovaj@fnplzen.cz

Pracoviště využívající radioaktivní látky ve formě otevřených zářičů v medicíně vzniklo ve FN Plzeň ve 2. polovině 60. let jako součást radioterapeutického oddělení. S radioaktivními zářiči již předtím pracovali také lékaři interní kliniky. Samostatné oddělení nukleární medicíny bylo vyčleněno počátkem let sedmdesátých pod vedením prim. MUDr. Majdana. Od r. 1980 vedl ONM prim. MUDr. Antonín Fikrle CSc. a od r. 1990 prim. MUDr. Miloš Suchý.
Od r. 1985 pracoviště zajišťuje nukleárně medicínské služby v lokalitách FN Bory a FN Lochotín, počátkem let devadesátých pak bylo rozděleno i organizačně na dvě samostatná oddělení. Přednostkou ONM ve FN Bory je prim. MUDr. Dagmar Slípková, ONM ve FN Lochotín vedl od r. 1994 do roku 2009 prim. MUDr. Jan Záhlava. V současné době je Oddělení nukleární medicíny součástí Kliniky zobrazovacích metod. Radioimunoanalytická laboratoř dlouhá léta spadala organizačně pod interní a posléze II. interní kliniku, nyní je součástí ONM Bory, vedoucím lékařem úseku radioimunoanalýzy je prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.
Pracoviště ve FN Lochotín je dlouhodobě zaměřeno především na diagnostiku chorob srdce, dále provádí i většinu ostatních radionuklidových zobrazovacích metod, z nichž nejčastější jsou vyšetření kostí, plic, ledvin, mozku, sentinelových uzlin, příštítných tělísek a štítné žlázy. O svých zkušenostech s uvedenými metodami pracovníci oddělení informují lékařskou veřejnost v rámci akcí pořádaných Českou společností nukleární medicíny, při pravidelných přednáškových večerech organizovaných Českou lékařskou společností JEP v Plzni a při seminářích na jednotlivých klinikách a odděleních FN.
Oddělení se nachází v nové budově pavilonu K, kde je nově zřízen laboratorní úsek pro přípravu radiofarmak, a jako ve druhé nemocnici v České republice byl instalován moderní přístroj pro hybridní PET/CT diagnostiku. Jedná se o progresivní způsob vyšetřování, který v sobě spojuje přesnou informaci o funkci vyšetřovaných tkání a orgánů s detailním anatomickým obrazem. Metoda je využívána především u nádorových onemocnění, v menší míře při vyšetřování některých onemocnění mozku a srdečního svalu. Přístroj by měl zajišťovat vyšetření i pro pacienty ze vzdálenějších regionů.
ONML zajišťuje výuku studentů SZŠ a VOZŠ a LF UK v Plzni.Pracoviště získalo od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k provozování činnosti a je akreditováno Ministerstvem zdravotnictví k zabezpečování postgraduálního vzdělávání pro obor nukleární medicína.

Primář oddělení

Prof. MUDr. Jiří Ferda Ph.D.

FERDA@fnplzen.cz

Vrchní radiologický asistent

Mgr. Bc. Karel MAŘÍK

MARIK@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Pejřimovská
Tel.: 377 103 436
Fax: 377 103 438

Ordinační doba ambulancí

Angiografie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 4442
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

CT I.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B,C, číslo dveří 01.0278
Telefonní číslo: 3481
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0018:00

CT II.

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C
Telefonní číslo: 4981
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

Hybridní metody PET/CT; PET/MR

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu K
Telefonní číslo: 4590
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0016:00

Mamografie

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 3474
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

MRI

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B,C
Telefonní číslo: 3484
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0018:00

Nukleární medicína

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu K
Telefonní číslo: 4590
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0016:00

RTG 2

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B, číslo dveří 04.0104
Telefonní číslo: 3425
Nepřetržitý provoz
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0007:00

RTG 5

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 4447
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

RTG 6

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 4443
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00

RTG 7

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C,F
Telefonní číslo: 4445
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00