Nadstandardní pokoje

Ve FN Plzeň je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s telefonem, televizorem, lednicí a dalším vybavením. Při ubytování na nadstandardním pokoji pacient hradí pouze tuto hotelovou službu. Strava a nezbytný servis související s jeho pobytem v nemocnici jsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění stejně, jako je tomu u pacientů na ostatních lůžkových odděleních nemocnice. Samoplátci si hradí veškeré náklady v souvislosti s hospitalizací sami. Ubytovaní na nadstandardním pokoji je možné pouze s ohledem na zdravotní stav pacienta.

Náklady na pobyt rodičů s nemocnými dětmi do 6 let jejich věku (tj. strava a další náklady související s pobytem v nemocnici) hradí zdravotní pojišťovny jako součást léčby dítěte. Pokud rodič požádá o ubytování na nadstandardním pokoji v rámci hospitalizace s dítětem, zaplatí za tuto hotelovou službu dle platného ceníku za ubytování na nadstandardním pokoji ve FN Plzeň (viz odkaz).

 

FN Plzeň se snaží v rámci svých organizačních a prostorových možností nabídnout rodičům možnost hospitalizace s dítětem i na standardních odděleních. Budování nadstandardních pokojů chápeme jako jednu ze služeb našim pacientům ke zlepšení jejich pohodlí při hospitalizaci. Zdravotní péči mají všichni pacienti ze zákona garantovánu stejnou.

Seznam nadstandardních pokojů