Nadstandardní pokoje

Ve FN Plzeň je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s telefonem, televizorem, lednicí a dalším vybavením. Při ubytování na nadstandardním pokoji pacient hradí pouze tuto hotelovou službu. Strava a nezbytný servis související s jeho pobytem v nemocnici jsou hrazeny v rámci zdravotního pojištění stejně, jako je tomu u pacientů na ostatních lůžkových odděleních nemocnice. Samoplátci si hradí veškeré náklady v souvislosti s hospitalizací sami. Ubytovaní na nadstandardním pokoji je možné pouze s ohledem na zdravotní stav pacienta.

Náklady na pobyt rodičů s nemocnými dětmi do 6 let jejich věku (tj. strava a další náklady související s pobytem v nemocnici) hradí zdravotní pojišťovny jako součást léčby dítěte. Pokud rodič požádá o ubytování na nadstandardním pokoji v rámci hospitalizace s dítětem, zaplatí za tuto hotelovou službu dle platného ceníku za ubytování na nadstandardním pokoji ve FN Plzeň (viz odkaz).

 

FN Plzeň se snaží v rámci svých organizačních a prostorových možností nabídnout rodičům možnost hospitalizace s dítětem i na standardních odděleních. Budování nadstandardních pokojů chápeme jako jednu ze služeb našim pacientům ke zlepšení jejich pohodlí při hospitalizaci. Zdravotní péči mají všichni pacienti ze zákona garantovánu stejnou.

Seznam nadstandardních pokojů

Česky