GDPR - informace pro pacienty

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 13 NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Význam tohoto dokumentu:
Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

 1. Kontaktní údaje správce:
  Fakultní nemocnice Plzeň                  
  Edvarda Beneše 1128/13                        alej Svobody 80
  305 99 Plzeň                                             304 60 Plzeň - Lochotín
  Tel:  377 401 111                                      Tel:  377 103 111
  Fax: 377441 850                                       Fax: 377 103 959

  e-mail: fnplzen@fnplzen.cz

 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Andrea Hanzíková
  Tel: 377 402 697
  e-mail: dpo@fnplzen.cz

 3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
  • Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a všech povinností s nimi spojených
  • Poskytování specifických zdravotních služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a všech povinností s nimi spojených
  • Poskytování sociálních služeb dle ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
  • Poskytování zdravotní služby v rozsahu činností odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení dle zákona č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách
  • Poskytování zdravotní služby v rozsahu činností zařízení transfuzní služby nebo krevní banky dle zákona č. 143/2008 Sb., o lidské krvi a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
  • Věda a výzkum – základní a aplikovaný výzkum, zavádění a ověřování nových metod, klinické hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky. Šíření výsledků prostřednictvím výuky a publikování (§ 111 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v platném znění, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění)
  • Založení elektronického receptu - sdělení identifikátoru pacientovi formou určenou pacientem dle vyhlášky č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
   
 4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
  Zpracování související se zajištěním bezpečnosti a ochrany pacienta a právních nároků FN.

 5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
  • Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta
  • Osoby oprávněné získávat informace o zdravotním stavu pacienta
  • Poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb zajišťující návaznost dalších zdravotních a sociálních služeb
  • Registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
  • Zdravotní pojišťovny
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv
  • Státní ústav pro jadernou bezpečnost
  • Krajská hygienická stanice
  • Státní zdravotní ústav
  • Matriční úřad
   
 6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
  Pouze při zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb.

 7. Doba uložení osobních údajů:
  Dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci v platném znění a dalších právních předpisů upravujících požadavky na uchovávání dokumentace.

 8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů.
  • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
  • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

   1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

   1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
   2. v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.
    
 9. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem:
  • Právo na výmaz osobních údajů 1.
  • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují:
   právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních  údajů  není  založeno  na  souhlasu  či  smlouvě  a  neprobíhá  pouze automatizovaně.
   
 10. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem (zákon č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci) a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby.

  Postup pro podání  žádosti o uplatnění práva dle GDPR je uveden zde.


  1  Právo pacienta na výmaz dle čl. 17 Nařízení GDPR je omezeno, a to v případě dodržení lhůty pro uchování osobních údajů stanovené právními předpisy (§ 53-69 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci)

   

   

Česky