Ústav soudního lékařství

Česky


O NÁS

     Ústav soudního lékařství (ÚSL) je jediným a společným pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň (FN) a Lékařské fakulty UK v Plzni (LF) zajišťujícím soudně-lékařskou službu v Plzeňském kraji.  

Zdravotnickou činnost – provádění pitev u zemřelých osob – zajišťují především zaměstnanci Fakultní nemocnice (sekundáři a primář), školskou činnost – výuku předmětu Soudní lékařství a Forenzní zubní lékařství u našich i zahraničních studentů, především zaměstnanci Lékařské fakulty (přednosta a asistenti).

V ÚSL se provádějí pitvy zdravotní a soudní u osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení (např. v bytě, přírodě, zaměstnání), v některých případech i u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení (nejčastěji v důsledku poranění nebo otravy). Zdravotní pitvy se provádí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení nebo v něm náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy. Provedení zdravotní pitvy nařizuje lékař provádějící prohlídku těla zemřelého. V Plzeňském kraji u osob zemřelých mimo zdravotnické zařízení zajišťují tuto službu od 1. 7. 2014 lékaři – koroneři, v některých případech lékaři Zdravotnické záchranné služby. Případy, kdy se povinně musí zdravotní pitva provést, jsou taxativně uvedeny v Zákoně o zdravotních službách (č. 372 / 2011 Sb., v platném znění).

Soudní pitvu nařizuje Policie ČR (orgány činné v trestním řízení) podle příslušného ustanovení trestního řádu v případě, kdy vznikne podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem.Provádí ji vždy dva soudní lékaři – znalci v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, chemicko-toxikologické vyšetření toxikolog – znalec v oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. Od r. 2018, ve spolupráci s Laboratoří forenzní radiologie Kliniky zobrazovacích metod, se v indikovaných případech provádí zobrazovací vyšetření těla zemřelé osoby, nejčastěji CT (tzv. virtuální pitva).

Provádění pitev je projevem veřejného zájmu státu na zjištění příčiny úmrtí, resp. zjištění skutečností vedoucích k odhalení a potrestání pachatele. Pitvou končí zdravotnický zájem o tělo člověka (gesce Ministerstva zdravotnictví ČR), dále nastupují služby pohřební, kremační, hřbitovní (gesce Ministerstva pro místní rozvoj ČR).                

     Součástí Ústavu soudního lékařství jsou tři laboratoře – histologická, toxikologická, sérologická. Toxikologická laboratoř je jedinou laboratoří v Plzeňském kraji, která provádí analytické rozbory biologického materiálu odebraného od zemřelých i živých osob pro zdravotnické i právní účely (včetně řidičů motorových vozidel), nejčastěji při podezření na ovlivnění alkoholem, nelegálními návykovými látkami (drogami), léčivy. Histologická laboratoř zpracovává vzorky tkání a orgánů odebrané při pitvě pro mikroskopické vyšetření. V sérologické laboratoři se nejčastěji zjišťují skupinové vlastnosti krve pitvané osoby (v systému ABO, MN, Rh) v rámci provedené soudní pitvy. Laboratoř pro DNA analýzu není v ČR součástí soudně-lékařských pracovišť. Rozsah provedených komplementárních laboratorních vyšetření se liší podle konkrétního případu.

Perspektiva ústavu je v současné době zaměřena na prohloubení spolupráce s Klinikou zobrazovacích metod při CT a nově i MR vyšetřeních zemřelých osob.

Zaměstnanci Lékařské fakulty zajišťují pregraduální i postgraduální výuku soudního lékařství, neboť lékař musí mít přehled o zdravotních i právních aspektech poškození života a zdraví člověka.

Stále platí staré latinské rčení:“Mortui docent vivos.“ (Mrtví učí živé). Pitevní diagnóza je zpětnou vazbou, která přispívá k porovnání správnosti a úplnosti stanovených klinických diagnóz, správnosti a efektivity léčby.

 

Z HISTORIE

V Plzni byl zřízen Ústav soudního lékařství v březnu 1946, pitvat se začalo až od února 1949. Prvním vedoucím ústavu byl na doporučení profesorů Hájka a Čančíka z Prahy jmenován zdravotní rada MUDr. Jaroslav Jerie, vedoucí zdravotního oddělení ONV v Klatovech (od r. 1949 vedoucí zdravotního odboru KNV v Plzni, v r. 1952 přešel plně pod lékařskou fakultu). Ústav vedl do r. 1970 (v r. 1956 by habilitován). Doc. Jerie říkával: „Chcete-li se zbavit syna, tak mu kupte motorku“, v r. 1957 předložil návrh na zavedení povinných ochranných přileb pro motocyklisty.    

V letech 1970 až 1993 vedl ústav jeho žák doc. MUDr. Karel Pitr, CSc. (habilitován v r. 1966). Z jeho podnětu byla v r. 1984 uspořádána „Pracovní schůze České a Slovenské společnosti soudního lékařství JEP ČLS“, na které byl sjednocen postup při vyšetřování a posuzování ovlivnění alkoholem.

Po jeho úmrtí do r. 2012 vedla ústav doc. MUDr. Helena Kvapilová (za vedení doc. Pitra primářka ústavu, habilitována v r. 1996 jako první soudní lékařka v České republice). V současné době je přednostou odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák.  

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

 • Tělo zemřelého přivážejí a z ústavu odvážejí pracovníci pohřební služby. V pitevním traktu se ukládá do chladicího boxu. Pokud bylo nařízeno provedení soudní pitvy, tělo zemřelého se může vydat pracovníkům pohřební služby až po písemném souhlasu příslušného státního zástupce. 
 • Informaci, zda bylo tělo zemřelého převezeno do ÚSL v Plzni, mohou pozůstalí získat v sekretariátu primáře (tel. 377 593 385) nebo v kanceláři autoptických laborantů (tel. 377 593 388). Po – Pá 7:00-14:30 h.
 • Oblečení pro zemřelého se předává pracovníkům pohřební služby.
 • V ÚSL v Plzni není pietní místnost pro rozloučení se zemřelým (pozůstalí musí při tomto požadavku kontaktovat pracovníky pohřební služby).
 • Úmrtní list vystavuje matriční úřad podle místa úmrtí. 
 • Informace o výsledku zdravotní pitvy se poskytují pouze nejbližším příbuzným (manžel/manželka, rodiče/prarodiče, sourozenci, děti/vnuci) a to po předchozí telefonické domluvě s lékařem, který pitvu provedl. Příbuzný se musí dostavit do ÚSL osobně (telefonické informace se neposkytují) a prokazuje svou totožnost předložením občanského průkazu. Pozůstalí mohou kontaktovat i Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň (tel. 377 402 202) a požádat o kopii pitevního protokolu (jde o zpoplatněnou službu).
 • Informace o výsledku soudní pitvy může pitvající lékař poskytnout pouze v některých případech, a to vždy se souhlasem Policie ČR (orgánů činných v trestním řízení).
 • Finanční náklady na provedení zdravotní pitvy nařízené prohlížejícím lékařem (koronerem) jsou hrazeny pojišťovnou, náklady na provedení soudní pitvy Policií ČR (orgány činnými v trestním řízení).
 • Pokud žádá o provedení chemicko-toxikologického vyšetření soukromá osoba, musí pro získání základních informací nejprve kontaktovat toxikologickou laboratoř ÚSL (tel. 377 593 391/ 392).  
 • Telefonní čísla pro komunikaci s lékaři ÚSL – sekretariát primáře (tel. 377 593 385), primář (tel. 377 593 383), sekretariát přednosty (tel. 377 593 380), přednosta (tel. 377 593 382).
 • Ústav soudního lékařství FN Plzeň je umístěn na Lochotíně mimo areál Fakultní nemocnice a nachází se ve dvou budovách. Pracovny lékařů a sekretariáty, histologická a sérologická laboratoř – ul. Lidická 8. Pitevní trakt a toxikologická laboratoř – Procháskův ústav, ul. Karlovarská 48.

 

 

Přednosta

MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

DVORAKM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Hynek Řehulka

REHULKAH@fnplzen.cz 

Vedoucí zdravotní laborant

Jana FRYČKOVÁ

FRYCKOVAJ@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Hanzlová
Tel.: 377 593 380
Fax: 377 259 282
hanzlovaj@fnplzen.cz