AIDS centrum oslavilo 21.narozeniny

AIDS centrum ve FN Plzeň je jedním ze sedmi center v České republice a pečuje o pacienty nejen z Plzeňského kraje, ale i z regionů sousedních.

 

Počet HIV pozitivních osob celorepublikově  narůstá.  Z celkového počtu 2970 osob, u nichž byla v rámci celé ČR HIV pozitivita potvrzena, jich 221 je registrováno právě zde. Od roku 1994, kdy bylo centrum založeno, zemřelo celkem 24 pacientů, z toho však jen necelá polovina v důsledku pokročilého onemocnění AIDS. Je to dáno především velmi účinnou a v posledních letech stále lépe snášenou kombinovanou antiretrovirovu léčbou. K dispozici máme více než 30 přípravků včetně jejich kombinací, což umožňuje u každého nemocného zahájit takový léčebný program, který je pro něj optimální.

 

V dispenzární péči centra je v současné době asi 150 osob, z nichž 111 již je léčeno antiretrovirotiky. Tento počet se v krátké době podstatně zvýší, neboť podle nových celosvětových doporučení se bude léčba zahajovat dříve než dosud. O úspěšnosti léčby svědčí mj. i 19 zdravých dětí, jež se narodily v HIV pozitivních rodinách. Péče o nemocné se odehrává především v ambulantním režimu, hospitalizace jsou nutné jen výjimečně.  

 

Centrum se kromě léčebně preventivní péče a výuky (pre i postgraduální) zabývá rovněž výzkumnou činností. V současné době řeší dvě mezinárodní klinické studie. Od svého založení se centrum věnuje i prevenci, ročně vyšetří a provede odběr krve na stanovení protilátek proti HIV až u 500 zájemců.

 

Dne 1.12.2015, v rámci Světového dne boje proti AIDS, proběhlo od 9.00-14.00 v posluchárně pavilonu 4 ve FN na Borech již druhé sympozium, které bylo kromě preventivní tématiky, věnováno i epidemiologii a klinice nákazy HIV, psychologickým otázkám spojeným s infekcí HIV a dalším okruhům. Paralelně proběhla v lochotínské části nemocnice preventivní akce Červená stužka, při níž byla veřejnost seznamována s problematikou infekce HIV a možnostmi její prevence. Spokojení zájemci si kromě písemných materiálů odnesli také červenou stužku, celosvětový symbol boje proti AIDS.

 

                             Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., AIDS centrum, Infekční klinika FN Plzeň.