Rok 2016 bude pro FN Plzeň rokem velkých změn

 

Pro Fakultní nemocnici Plzeň bude rok  2016 obdobím rozsáhlých investičních akcí. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. upřesňuje: „Plánujeme proinvestovat cca 700 milionů korun, z toho 100 miliónů  budou činit dotace. Na přístrojové vybavení je vyčleněna částka 300 miliónů, z čehož podstatná část (cca 130 mil.) představují finance rozpočtované na dva projekty realizované v rámci Integrovaného Rozvojového Operačního Programu -  modernizace a obnovu vybavení onkogynekologického centra  a  perinatologického centra.“

 

Velké investice v lochotínském areálu

 

Největší stavební akcí tohoto roku je výstavba parkovacího domu v ceně          138,9 mil., která započala v  polovině února a zahájení provozu se předpokládá do konce roku. Tento dům nabídne 400 míst pro vozidla zaměstnanců fakultní nemocnice a v souvislosti s touto výstavbou  bude probíhat úprava vjezdů do obou areálů FN (zkvalitnění odbavování dopravy při vjezdu do nemocnice využitím kamerového systému a automatického vpouštění vozů více pruhy, změna parkovacího systému).

 

Zároveň v   polovině února započala rekonstrukce ambulancí Chirurgické kliniky, která na 4 měsíce výrazně omezí provoz této ambulance, ale zároveň přinese větší komfort pro pacienty a zkrácení čekací doby před ošetřením. Náklady představují 20,7 mil.( z toho 15,4 mil. dotace ze státního rozpočtu).  Po jejím ukončení bude následovat komplexní rekonstrukce centrálního příjmu v plánované výši 25 mil.korun  a rekonstrukce chirurgické JIP za 40 milionů.

 

Výhledově nejočekávanější stavbou je plánovaná výstavba nového pavilonu chirurgických oborů, který poskytne pacientům  450  lůžek a umožní sjednocení chirurgických odborností do jednoho celku. Do konce února bude podána registrace na Ministerstvo zdravotnictví a  následně proběhne soutěž na projektanta stavby.

 

Pro pobavení našich nejmenších návštěvníkův v areálu FN Lochotín vznikne moderní dětské hřiště. 

 

 I borská část prochází rozsáhlými změnami

 

 

Nedávno byla zdařilým způsobem dokončena kompletní rekonstrukce oddělení CHIRO C (Chirurgické oddělení bývalé vojenské nemocnice) za 5,6 mil. korun  a dalším pracovištěm, u kterého je naplánovaná rekonstrukce stejného rozsahu, je CHIRO A.

 

 Zásadní proměnou projde kuchyně v borském areálu, investice do vybavení a stavebních úprav se předpokládá ve výši 45 mil.korun. Neméně důležitým článkem nemocnice je i lékárna, zprovoznění nové lékárny v borském areálu je naplánováno koncem tohoto roku.

 

 Pro zkvalitnění služeb našim pacientům bude v pavilonu 22 realizován pilotní projekt vyvolávacího a objednávacího systému čekajících, kdy budou klienti prostřednictvím velkých  obrazovek informováni o době svého ošetření.

 

Nové pracoviště, které dlouhodobě chybělo

 

Pracoviště DIOP v rozsahu 10 lůžek intenzivní ošetřovatelské péče bude zajišťovat intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým onemocněním, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací cesty. Bude umístěno v budově interních oborů (areál bývalé vojenské nemocnice) jako součást Anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Předpokládané výdaje jsou cca 20 mil.korun a otevření se předpokládá v polovině roku 2016.

 

FN Plzeň v číslech

 

Fakultní nemocnice Plzeň ukončila rok 2015 s finančním obratem 5 752 mil.korun. Ošetřila 71 570 hospitalizovaných pacientů na 1 713 lůžcích a ambulantní  ošetření bylo poskytnuto 1 024 000 nemocným. V současnosti ve FN Plzeň pracuje 4 423 zaměstnanců, z toho 1604 sester a 873 lékařů.

 

V letošním roce došlo k  navýšení zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanci mohou čerpat  příspěvek na dovolenou ve výši  4.900,- nebo příspěvek na penzijní/životní připojištění ve výši 350,- Kč/ měsíc, samozřejmostí je příspěvek na stravování. Dalším benefitem je příspěvek na individuální sportovní činnost, masáže a rehabilitace do výše 1.500,- Kč/rok, byla navýšena úhrada ceny vstupného při hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcích pro zaměstnance, na dětskou rekreaci je vyčleněna částka 250,- Kč/den a při pracovních   a životních výročích dostávají pracující dar. V případě naléhavé situace je zaměstnancům poskytnuta sociální půjčka