REGULACE ZÁKAZU NÁVŠTĚV

REGULACE ZÁKAZU NÁVŠTĚV

S ohledem na aktuální pandemickou, krizovou situaci je ve FN Plzeň vyhlášen a upraven celoplošný zákaz návštěv, viz níže s platností od 12. 4. 2021:

 

1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

• přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2

 návštěv nezletilých pacientů

 návštěv pacientů s omezenou svéprávností

 návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

Upozornění: Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí délku trvání 20 minut.

 

2. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v společné domácnosti

 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením

 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu

 třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19

 třetí osoba používá respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu

V případě výše uvedených výjimek však platí, že návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění, návštěva umožní zdravotníkům změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě, návštěvy pacienta nesmí být v karanténě. Návštěva pacienta musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici respirátor typu FFP2 bez ventilového ventilu, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou. Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.

 

3. u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče a sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (PSP1, PSP2) s výjimkou:

 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Zákaz návštěvy podle tohoto bodu (tj. bodu č. 3) se nevztahuje na třetí osobu v případě

• že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem

• že absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

• že doloží doklad o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění (od prvního pozitivního výsledku PCR testu neuplynulo více než 90 dní) a nejeví žádné klinické příznaky onemocnění

• že je řádně očkovaná (tj. od doby 14 dní po podání 2. očkovací dávky), nejeví žádné příznaky onemocnění a doloží o tom certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR

Osoba splňující tyto požadavky může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.