Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

Provoz ambulancí o letních prázdninách 2018

Úvodem

Infekční lékařství je samostatný obor zabývající se diagnos­tikou, léčbou a výzkumem nemocí, jejichž podstatou je infekční proces. Ten je projevem vzájemného působení infekčního původce a vnímavého jedince. Původci infekčních nemocí jsou živí a proměnliví, patří mezi ně bakterie, viry, plísně, prvoci, mnohobuněční parazité, případně další. Předmětem oboru jsou všechny nemoci vzniklé interakcí infekčního původce s vnímavým jedin­cem. Infekční původce může být přenesen od nemocného člověka, zvířete, dále kontaminovanou potravou, vodou, půdou aj. Zasažen tak může být lidský organismus jako celek či jeho jednotlivé části. Spektrum i projevy infekčních nemocí se neustále mění díky novým infekčním původcům nebo stávajícím původcům se změněnou virulencí. Modifikace klinického obrazu mohou být dány změnami vnímavosti člověka, zvýšenou účinností terapeutických postupů, zavlékáním nových patogenů do oblastí, kde se běžně nevyskytovaly, přítomností více druhů původců nákazy, ale také novými možnostmi prevence a profylaxe (např. očkování) v důsledku pokroku současné vědy. Moderní postupy umožňují podstatné zkrácení jak diagnostiky, tak terapie a díky novým ošetřovatelským postupům se mění celkový cha­rakter péče o nemocné i délka hospitalizace. Některé z infekčních nemocí však mohou probíhat chronicky, vést k recidivám, šířit se rychle v populaci za vzniku epidemií, či mohou poškodit organismus natolik, že vzniknou trvalé následky.

Z těchto důvodů je také obor infekčních nemocí důležitý z celospolečenského hlediska.

O nás

Infekční klinika FN, která v roce 2011 oslavila své padesátiny, je jediným pracovištěm oboru infekčního lékařství v Plzeňském kraji a jediným klinickým pracovištěm bývalého Západočeského regionu se spádovou oblastí necelý milion obyvatel. Je umístěna v pavilonu č. 2 v areálu FN Plzeň Bory. Disponuje 50 lůžky, z nichž 3 jsou vyčleněna pro intenzivní péči nižšího stupně. Na Infekční klinice je každý rok hospitalizováno více než 2000 nemocných všech věkových kategorií (počínaje dětmi od 5 týdnů věku) s širokým spektrem infekčních nemocí, včetně HIV/AIDS, nemoci subtropů a tropů nevyjímaje. Výjimku tvoří pacienti vyžadující intenzivní péči vyššího stupně či péči resuscitační, kteří jsou přijímáni na MJIP nebo ARK FN. V ambulantní složce je ošetřeno průměrně 15 000 pacientů za rok, ve specializovaných poradnách jsou sledovány téměř 3 000 nemocných. Na Infekční klinice pracuje v současné době celkem 9 lékařů se specializací v oboru, z toho dva (as. MUDr. V. Štruncová a doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.) jsou zaměstnanci LF UK v Plzni.

Infekční klinika je umístěna v pavilonu č. 2 ve FN na Borech, kde se nachází jednak ambulantní trakt, jednak část lůžková.

V přízemí Infekční kliniky je umístěna ambulance příjmová (noví příchozí), kontrolní (kontroly ambulantních nebo propuštěných pacientů), neuroinfekční  (infekce mozku, jeho obalů a periferních nervů, nemocní pokousaní zvířaty, nemocní s lymskou boreliózou a pacienti, u nichž předpokládáme onemocnění přenesené od zvířat), poradna pro nemocné s chorobami jater a Očkovací centrum, zajišťující poradenství před cestou mimo území ČR, očkování cestovatelů, vystavení řádného a mezinárodního očkovacího průkazu a vyžádaná očkování ostatních klientů necestovatelů.

V 1. patře Infekční kliniky se nachází ambulance pro pacienty s poruchou imunity a AIDS centrum, které bylo zřízeno již v roce 1994. Centrum eviduje, ambulantně léčí a hospitalizuje HIV pozitivní pacienty. Zajišťuje také vyšetření pacientů, včetně anonymních odběrů krve na stanovení protilátek proti HIV.

Lůžková část je z epidemiologických důvodů a věku pacienta rozdělena na 3 samostatné lůžkové stanice.

§  Oddělení pro dospělé – lůžka A

§  Oddělení pro volatilní a jiné nákazy, které nemohou být na jiném uzavřeném oddělení – Isolace

§  Oddělení pro děti od 5 týdne věku – lůžka D

Pro potřeby diagnostiky využívá klinika v plné míře služeb mikrobiologických, hematologických a biochemických laboratoří FN, dále služeb referenčních laboratoří v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Grafická vyšetření jsou prováděna na několika pracovištích FN. Samozřejmá je také spolupráce se všemi medicínskými obory FN formou konzilií. Při léčbě infekčních nemocí se klinika řídí posledními poznatky vědy. Na vysoké úrovni je především léčba antibiotická, antivirová a antimykotická, prováděná racionálně tak, aby byla co nejúčinnější a pacienta zatěžovala co nejméně.

Klinika disponuje třemi lůžky pro intenzivní péči nižšího stupně, umístěnými na příslušném oddělení podle charakteru infekčního onemocnění. Přístrojové vybavení těchto pokojů je moderní, plně vyhovující současným požadavkům. V případě nutnosti podpory životních funkcí je pacient přeložen na ARK.
Klinika má devět nadstandardně vybavených pokojů, z nichž sedm je na dětském oddělení a slouží pro hospitalizaci matky s dítětem. Dva další nadstandardně vybavené jednolůžkové pokoje slouží k hospitalizaci dospělých. 

Rozvoj našeho oboru je úzce spjat se zaváděním nových a rozšiřováním stávajících diagnostických metod mikrobiologických, virologických, biochemických, hematologických, genetických a dalších. Také koncepce oboru infekčního lékařství byla v posledním roce přehodnocena s ohledem na měnící se potřeby kraje. Z původně izolačního oboru, zaměřeného jen na „přenosné nemoci“, se profiluje do oboru, který zasahuje do mnoha dalších a úzce s nimi spolupracuje. Spolu s epidemiology rovněž sledujeme výskyt nemocničních nákaz a zavádíme opatření proti jejich zvyšování. Spolupracujeme s mikrobiology na dodržování zásad racionální antibiotické terapie.

S rozvojem cestování do epidemiologicky závažných oblastí se stává nutností zabývat se u cestovatelů nejen prevencí, ale také diagnostikou a léčbou onemocnění, získaných v exotických zemích.

S přibývajícím počtem HIV pozitivních pacientů se rozšiřuje preventivní, diagnostická a léčebná činnost AIDS centra.

Péče o infekčně nemocné se, podobně jako v jiných evropských zemích, rozvíjí především v ambulantní sféře. Hospitalizováni jsou jen nejvážněji nemocní pacienti. Na druhé straně izolační zaměření oboru se dnes uplatňuje především u infekcí, které by povahou svého šíření mohly způsobit epidemie, dále u infekcí nových a vysoce nebezpečných (např. pandemická chřipka).

Infekční klinika má své důležité místo ve výuce studentů LF UK v Plzni, ale i ve vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na diagnostiku a léčbu nemocí, které vedou k postižení obranyschopnosti organismu. Lékaři a sestry se podílejí i na výuce studentů bakalářského směru. Na kojenecko-batolecím oddělení kliniky probíhá i praktická výuka studentek Vyšší odborné školy v oboru dětská sestra.

Infekční klinika v posledních letech významným způsobem přispěla také svou přednáškovou, publikační i výzkumnou aktivitou k vnímání oboru infekčního lékařství jako oboru, který má multioborový charakter, zabývající se kromě diagnostiky a léčby závažných infekcí také diferenciální diagnostikou febrilních stavů, problematikou HIV/AIDS, komplikovaných nozokomiálních nákaz, ale i infekcí importovaných.

Z historie

Historie infekčních nemocí je stará jako lidstvo samo. První lůžkové zařízení pro infekčně nemocné bylo v Plzni vybudováno na konci 19. století, kdy v Městské všeobecné veřejné nemocnici císaře a krále Františka Josefa I. byly zřízeny dva pavilony pro nakažlivé nemoci. V roce 1928 bylo již funkční samostatné oddělení a v roce 1937 sloužily pro potřeby hospitalizace infekčně nemocných původní 2 pavilony a nově postavená budova č. 2. Prvním primářem infekčního oddělení byl MUDr. Jaroslav Jindra, tehdejší ředitel Veřejné všeobecné nemocnice. Od roku 1950 vedl infekční oddělení, které disponovalo 200 lůžky, primář MUDr. Jaroslav Zdařil.
            V roce 1961 byla zřízena Klinika infekčních nemocí s 256 lůžky, která byla vedena doc. MUDr. Vilémem Palisou, CSc., pozdější hlavním odborníkem pro Infekční nemoci v ČSSR. Výukou studentů medicíny v oboru infekčních nemocí se postupně zabývali všichni výše jmenovaní, k nimž od druhé poloviny 50. let přibyli čtyři asistenti (MUDr. Jaroslav Jindra, MUDr. Jarmila Kolářová, MUDr. Olga Kubíčková, CSc. a MUDr. Václav Fencl). Výuka tehdy probíhala ve dvou semestrech pro studenty všeobecného směru a v jednom semestru pro budoucí stomatology.

Období 50. až 70. let bylo dobou vysokého výskytu infekčních nemocí, dobou intenzivního výzkumu jejich povahy, zavádění nových antibiotik, ale i dobou postupně zaváděného očkování proti nejzávažnějším z nich. Zdravotnickým zástupcem přednosty v té době byla prim. MUDr. Z. Křiklánová.

V průběhu 80. let byl zaznamenán výrazný pokles počtu nejobávanějších infekcí, některé dokonce úplně vymizely. To umožnilo přehodnotit některé přísné izolační režimy a také snížit počet lůžek na klinice na 169. V té době také proběhla rekonstrukce našeho pavilonu na moderní pracoviště oboru. Přičinila se o ni  prim. MUDr. Marie Žáková.

Hlavní výzkumné zaměření kliniky se tehdy týkalo studia mechanismů přirozené obrany organismu, zákonitostí zánětu a možností ovlivnění imunitních mechanismů v různých situacích, spojených se zvýšenou zátěž organismu, včetně infekcí. Velká pozornost byla rovněž věnována použití imunomodulátorů např. beta 1,3 D-glukanu. Ve výzkumné laboratoři tehdy kromě prof. MUDr. Viléma Palisy, DrSc. pracovali i další lékaři - MUDr. Vlastimil Krigar a MUDr. Josef Mainz, CSc., k nimž od roku 1983 přibyl MUDr. Dalibor Sedláček.

Počet výukových hodin studentů medicíny byl postupně omezován a výuka byla svěřena již jen dvěma asistentům - MUDr. Václavu Fenclovi, MUDr. Olze Kubíčkové- Paškové, CSc. a od roku 1988 i MUDr. D. Sedláčkovi.

V roce 1994 bylo na kliniceustanoveno AIDS centrum, v němž se prvním nemocným věnoval MUDr. V. Fencl a od roku 1996 je vedl MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

Počátek devadesátých let 20. století byl poznamenán celospolečenskými změnami, s nimiž souvisely i personální změny na Lékařské fakultě UK v Plzni. Došlo i ke změně studijních řádů, rozšíření spektra studia o bakalářský studijní program a výuku zahraničních studentů v angličtině, dále k racionalizaci výzkumu a dalším změnám.

Přednosta Infekční kliniky prof. MUDr. Vilém Palisa, DrSc. odešel v roce 1991 do starobního důchodu a vedením kliniky byl pověřen asistent MUDr. V. Fencl. Studentům přednášeli a praktická cvičení vedli přednosta kliniky a oba asistenti (MUDr. V. Krigar, MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.). Od roku 1996 do ledna 2010 byla přednostkou kliniky MUDr. Jana Táborská, PhD., jejím zástupcem pro zdravotnickou činnost MUDr. Svatava Virtová. Od února 2010 je přednostou doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

V roce 2012 odešly do starobního důchodu dlouholeté pracovnice kliniky MUDr. Milada Průchová a MUDr. Hana Brejchová.

Ze současnosti

Infekční klinika je jediným akreditovaným pracovištěm oboru Infekčního lékařství v Plzeňském kraji, poskytujícím léčebně preventivní péči ambulantní, lůžkovou (50 lůžek, včetně nadstandardních), ale i intenzívní (tři pokoje pro intermediární péči) nejen obyvatelům spádové oblasti (cca 560 tis osob), ale i obyvatelům z jiných oblastí ČR. Péči v celém rozsahu oboru infekčních nemocí, včetně chorob importovaných, zajišťujeme pro osoby od 5 týdnů věku. Pracoviště se významně podílí na prevenci nemocničních nákaz a spolupracuje v oblasti antibiotické politiky. Součástí pracoviště je AIDS centrum a Očkovací centrum.

Infekční klinika jako výuková základna LF UK v Plzni zajišťuje výuku studentů směru magisterského (všeobecný, stomatologie, zahraniční studenti), postgraduálního i doktorandského, a pro ZČU v Plzni i směru bakalářského.

Výzkumně se pracoviště věnuje změnám imunity v průběhu infekčních onemocnění. Řešilo výzkumné záměry MŠMT, granty, klinické studie, spolupracuje i na mezinárodní úrovni (NEAT, EuroSIDA, START). Výsledky práce jsou publikovány v odborných časopisech nebo na domácích či zahraničních konferencích. 

Vysokoškoláci infekční kliniky

Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. – přednosta kliniky, vedoucí AIDS centra FN v Plzni. Zabývá průběhem a léčbou infekčních onemocnění u pacientů s poruchami imunity, novými a nově se objevujícími infekcemi, exantémovými infekčními onemocněními, chřipkou a dalšími respiračními infekcemi.

Zajišťuje pregraduální výuku studentů LF UK v Plzni (magisterský směr všeobecný, stomatologický, včetně anglicky mluvících studentů) a ZČU v Plzni (bakalářský směr), dále výuku postgraduální u lékařů v předatestační přípravě, včetně 3 studentů programu PhD.

V rámci výzkumu se věnuje funkcím CD8+ lymfocytů T v průběhu infekce HIV, včetně modulace jejich funkcí a protilátkové odpovědi u osob s HIV/AIDS. V letech 2006-2008 byl hlavním řešitelem grantu IGA MZ ČR: NR9032-3/2006 „Aktivace HIV-specifických CD8+ T lymfocytů IL-2 a histaminem: Možnosti léčebného využití?“ Do roku 2004 – spoluřešitel fakultního výzkumného úkolu "Plodnost a zlepšení kvality života infertilních párů" - koordinátor prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc. Od roku 2005 – spoluřešitel výzkumného záměru MSM0021620812 "Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby", vedoucí projektu prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. z 1. LF UK Praha. Od roku 2005 byl spoluřešitelem výzkumného záměru LF UK v Plzni MSM0021620819 „Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů“.

Zajišťuje spolupráci s ostatními AIDS centry a SZÚ Praha na projektu MZ ČR: „Léčba HIV/AIDS nemocných v ČR“.  Spolupracuje se zahraničními pracovišti. Od roku 2007-2013 byl koordinátorem spolupráce FN v Plzni s Istituto Superiore di Sanita v Římě v rámci VI. RP EU NEAT (Network of European AIDS Treatment research centres): www.neat-noe.org. Od roku 2003 je spoluřešitelem projektu Univerzitní nemocnice v Kodani „The EuroSIDA network“.

Je členem redakční rady časopisu Journal of Pediatric Infectious Diseases a Pediatrie pro praxi, členem Infektologické společnosti JEP, členem sekce Cestovní medicíny a členem Terapeutické sekce Národní komise boje proti AIDS v ČR.

Aktivně se účastní domácích i zahraničních konferencí, publikuje v domácích i zahraničních časopisech vč. impaktovaných.

 

MUDr. Svatava Virtová – zástupce přednosty pro LPP. Kromě organizačně technických otázek, plánování práce lékařů, DRG problematiky se věnuje diferenciální diagnostice a léčbě nemocných s infekčními hepatitidami. Působí rovněž při výuce pre- a postgraduální. Je spoluautorkou přednášek a publikací, účastní se kongresů a seminářů. 

 

MUDr. Alena Koubová - vedoucí lékařka ambulantního traktu, členka týmu Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci. Podílí se na vzdělávání studentů LF UK v Plzni magisterského směru i na postgraduální výchově zejména v oblasti dětských infekčních nemocí a cestovní medicíny. Absolvovala kurzy cestovní medicíny a očkování v IPVZ, je spoluautorkou přednášek a publikací, účastní se kongresů a seminářů. Kromě běžné ambulantní praxe se věnuje poradenství v oblasti cestovní medicíny a vakcinaci. 

 

MUDr. Dagmar Matoušková - lékařka pracující na ambulanci, izolačním oddělení i v AIDS centru (zastupuje doc. dr. Sedláčka), podílí se na vzdělávání zejména v problematice HIV/AIDS, absolvovala kurzy cestovní medicíny a očkování v IPVZ, je spoluautorkou přednášek a publikací, účastní se kongresů a seminářů. Podílela se i na řešení klinických studií. Je členkou týmu pro řešení problematiky nebezpečných nákaz. 

 

MUDr. Jarmila Kydlíčková - lékařka oddělení neuroinfekcí, členka týmu Centra pro cestovní medicínu a vakcinaci. Účastní se na vzdělávání studentů magisterského studia i na postgraduální výchově zejména v oblasti neuroinfekcí a intenzivní medicíny. Účastní se kongresů a seminářů. Absolvovala řadu kurzů v IPVZ. Je autorkou a spoluautorkou řady publikací. Věnuje se rovněž výchově personálu v problematice ATB a intenzivní péče v infektologii. 

 

as. MUDr. Věra Štruncová – odbornáasistentka LF UK v Plzni. Kromě výuky mediků 4. a 5 ročníku a lékařů v postgraduální přípravě se zabývá i výzkumnou prací. Byla hlavní řešitelkou nebo spoluřešitelkou několika grantů IGA a specifického výzkumu LF UK v Plzni. Publikovala řadu prací v domácím i zahraničním tisku. Jako ambulantní lékařka s částečným úvazkem se specializuje se na celé spektrum neuroinfekcí (včetně lymské boreliózy, klíšťové encefalitidy aj.). Dokončuje program PhD.

 

MUDr. Jana Braunová – zaměřuje se na infekční nemoci především u dospělých s chronickým interním onemocněním, na problematiku HIV/AIDS. Studuje program PhD. 

 

MUDr. Jana Váchalová – se věnuje především infekčním nemocem dětského věku, cestovní medicíně a výuce infekčních nemocí v bakalářském programu na ZČU v Plzni. 

 

MUDr. Alena Kovandová – se specializuje na infekční onemocnění u dospělých, neuroinfekce a na onemocnění herpetickými viry. 

 

MUDr. Kateřina Buriancová – zahájila práci na klinice v roce 2009, věnuje se především dětským infekčním onemocněním. Je zařazena v rezidentském programu.

 

MUDr. Andrej Bebjak – pracuje na klinice od roku 2011 a odbornou přípravu ukončí atestací na podzim r. 2013. Pracuje mj. jako lékař AIDS centra a je členem výzkumného týmu v problematice HIV/AIDS.

 

MUDr. Petra Repatá – je členkou kolektivu od roku 2013.

 

PhDr. Jiří Frei, RN. Student programu PhD., vyučuje na ZČU v Plzni (bakalářský směr). Je vedoucím diplomových prací Bc. a Mgr. programů.

 

Infekční klinika NELZP: registrováno 15 všeobecných sester, 7 všeobecných sester se specializovanou způsobilostí dětské sestry (z toho 5 sester má VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství), 3 ošetřovatelé a 2 sanitáři.  

Vybraná publikační činnost viz. www stránky Infekční kliniky.

Přednosta

Doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc.

SEDLACEK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Jana Váchalová

VACHALOVAJ@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Marcela PRAYEROVÁ

PRAYEROVAM@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jarmila Šindelářová
Tel.: 377 402 263
Fax: 377 402 172
sindelarova@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Ambulance nově příchozích - příjmová

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 126
Telefonní číslo: 377 402 657
Běžný provoz 07:30 - 15:00 hodin. V ostatních hodinách pouze akutní případy.
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Ambulance kontrol

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 125
Telefonní číslo: 377 402 395
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0013:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0014:00
Čtvrtek08:0014:00
Pátek08:0014:00

Ambulance pro neuroinfekce

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 122
Telefonní číslo: 377 402 437
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0010:30
Čtvrtek08:0010:30

Ambulance pro poruchy imunity

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 119
Telefonní číslo: 377 402 546
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0014:00
Úterý08:0014:00
Středa08:0014:00

Ambulance a poradna pro choroby jater

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 123
Telefonní číslo: 377 402 266, 377 402 354
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0011:00
Úterý09:0011:00
Pátek09:0011:00

Očkovací centrum

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 2
Cestu do ambulance najdete na průvodce č. 124
Telefonní číslo: 377 402 039, 377 402 266
Po telefonické domluvě je možno výjimečně dohodnout očkování v jiném termínu.
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí12:3015:00
Čtvrtek07:0015:00