Klinika pneumologie a ftizeologie

Česky

Aktuálně má klinika 87 zaměstnanců. Vedení: přednosta - MUDr. Martin Svatoň, Ph.D., primář: MUDr. David Havel, vrchní všeobecný ošetřovatel: Bc. Aleš Červinka, docenti: doc. MUDr. Milan Teřl, PhD., vedoucí lékaři oddělení: MUDr. Radka Bittenglová (ambulance), MUDr. Petr Šafránek (lůžkové oddělení A), MUDr. Marek Langmajer (lůžkové oddělení B), MUDr. David Havel (JIP). Staniční sestry: Mgr. Jindra Pánková (ambulance), Radka Tušlová (odd. A), Šárka Kačmárová (odd. B), Aleš Červinka (JIP). Další atestovaní lékaři: MUDr. Veronika Bednářová, MUDr. František Brůha, MUDr. Jana Důrová, MUDr. Amír Hassan, MUDr. Monika Honnerová, MUDr. Krista Plicková, MUDr. Olga Růžičková-Kirchnerová a MUDr. Jan Zeman. Lékaři v přípravě na atestaci: MUDr. Jan Aubrecht, MUDr. Štěpánka Břízová, MUDr. Hana Rosolová jr. Sestry se specializovanou způsobilostí: Bc. Kateřina Barešová, Jindřiška Bartošová, Aleš Červinka, Vlasta Hrubá, Šárka Kačmárová, Jiřina Karasová, Vendula Karesová DiS., Bc. Věra Kaslová, Mgr. Václava Zvardoňová-Maříková, Renáta Nová, Blanka Pechlerová, Anna Pivoňková, Libuše Šárová, Hana Šebková, Radka Tušlová. Sekretářka kliniky: Hana Maťašeje.

V posledním období pokračujeme v rozvoji podoborů naší specializace, kterými jsou: obstrukční plicní choroby, intenzivní péče o nemocné s dechovou nedostatečností, pneumoonkologie, intersticiální plicní procesy (IPP), spánková medicína, bronchologie, funkční diagnostika, diagnostika tuberkulózy. Na klinice dále funguje ambulance pro léčbu obtížně léčitelného astmatu a ambulance pro dospělé pacienty s cystickou fibrózou. Na klinice funguje také centrum pro odvykání tabakismu.

Plicní klinika je specializovaným pneumoonkologickým centrem (PneumoKOC) pro léčbu nemocných s plicními nádory, se spádem zahrnujícím Plzeňský, Karlovarský a Budějovický kraj.Odborným garantem je prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. V rámci PneumoKOCu pracují také MUDr. Jana Důrová, prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. V oblasti plicní onkologie úspěšně pokračujeme v grantových úkolech IGA MZ a v zapojování výsledků výzkumu do klinické praxe. Potvrdili jsme klíčový význam průkazu mutací genu EGFR pro indikaci biologicky cílené léčby inhibitory tyrozinkinázy a v současnosti tuto léčbu indikujeme přednostně u těch nemocných, kde jsou tyto senzitivní mutace zjištěny. Podílíme se na práci registrů onkologické péče a tak získáváme zpětnou vazbou důležité informace, které využíváme v péči o nemocné i pro tvorbu vědeckých prezentací. V současnosti řešíme vztahy účinnosti inhibitorů tyrozinkinázy u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic a různými typy mutací onkogenu KRAS. Získali jsme také první zkušenosti z oblasti epigenetiky, dlouhodobě sledujeme význam metylací CpG ostrůvků tumor supresorových genů v diagnostice a terapii nemalobuněčného karcinomu plic. Máme široké zkušenosti v diagnostice a léčbě zhoubných nádorů plic, průdušek a pohrudnice. Jako první v republice indikujeme na základě výsledků genetických vyšetření nový biologicky cílený preparát, který je vysoce účinný u vybraných pacientů s nemalobuněčnými karcinomy plic.V rámci PneumoKOCu úzce spolupracujeme s Onkologickým oddělením naší FN.

V oblasti bronchologie se rozšířily naše diagnostické metody o tři nejmodernější vyšetřovací technologie: navigovanou bronchoskopii, endobronchiální ultrasonografii a o autofluorescenční bronchoskopii (MUDr. František Brůha, MUDr. Amír Hassan, MUDr. David Havel). Tyto metody napomáhají ke zlepšení diagnostiky periferních plicních patologických útvarů, postižení peritracheálních a peribronchiálních mízních uzlin a k diagnostice nádorového postižení sliznice dýchacích cest, které není patrné při běžné bronchoskopii využívající bílého světla. V oblasti intervenční bronchologie provádíme dlouhodobě endobronchiální kryoterapii a laserové koagulace a resekce u benigních i maligních zúžení velkých dýchacích cest. Endobronchiální kryoterapie je na zdejším pracovišti republikovou prioritou,místní lékaři se podíleli ve spolupráci s Akademií věd na vývoji několika generací těchto léčebných systémů. Odborným garantem pracoviště je MUDr. František Brůha, který je navíc erudovaým cytologem, poskytujícím služby rapid on side cytologie i v rámci vyšetření na jiných pracovištích v rámci FN (především RDG oddělení).

Významný rozvoj zaznamenala i oblast intenzivní péče o nemocné s širokou škálou život ohrožujících stavů spojených zejména s dechovou nedostatečností, na JIP pod vedením MUDr. Davida Havla, specialisty v oboru Intenzivní medicína. Naše pracoviště má k dispozici novou JIP (rozsáhlá rekonstrukce v roce 2012). Zlepšují se naše možnosti neinvazivní a invazivní ventilace, využívané současně se všemi postupy, které jsou potřebné v péči o polymorbidní pacienty s interními chorobami a různými typy ventilační a respirační insuficience. Rozvíjí se rovněž diagnostika a léčba pleurálních nemocí včetně sonograficky navigovaných pleurálních punkcí a drenáží silnými drény a pig-taily.

TRN klinika je od r. 2006 jedním z osmi pracovišť Národního centra pro těžké astma (NCTA). Vedoucím pracoviště je doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Pracoviště koncentruje diagnostickou a léčebnou péči pro nemocné s nejtěžšími formami astmatu (OLA, obtížně léčitelné astma) z Plzeňského, karlovarského a části Jihočeského kraje. Poskytuje data do celostátního registru těchto nemocných, která jsou východiskem pro jednání s orgány ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Ve spolupráci s Ústavem imunologie a alergologie zajišťuje biologickou léčbu (anti-IgE protilátkou) nemocných s alergickými formami OLA. Ve spolupráci s ÚIA, ORL klinikou, Klinikou zobrazovacích metod a Šiklovým ústavem patologie vznikla řada prací, prezentovaných na výročních evropských alergologických a pneumologických kongresech.

Ambulantní trakt pod vedením MUDr. Radky Bittenglové zajišťuje specializovanou péči o dospělé nemocné s plicními chorobami, většinou doporučovanými na naši kliniku od spádových pneumologů. Od r. 2000 funguje ambulance zaměřená na intersticiální plicní procesy, která zahrnuje kolem 500 pacientů. V rámci této ambulance se věnujeme kompletní přípravě pacientů před plicní transplantací, úzce spolupracujeme s Plicní klinikou a III. Chirurgickou klinikou FN Motol. Stejhněš se staráme o nemocné po úspěšné transplantaci plic. Od r. 2004 pracujeme na naší klinice s dospělými pacienty s cystickou fibrózou, v rámci společného Centra pro cystickou fibrózu, s dětskou klinikou FN Plzeň. Pro obě výše uvedené ambulance je odborným garantem MUDr. Radka Bittenglová. Dr. Bittenglová rovněž poskytuje nutriční poradenství pro naše nemocné, od 2008 má funkční licenci pro tuto subspecializaci.

V oblasti spánkové medicíny došlo k vytvoření centra pro poruchy dýchání ve spánku, k rozšíření vybavení diagnostické laboratoře a rozvinula se spolupráce s ORL klinikou a s II. klinikou interní. Certifikovanými specialistkami v oboru somnologie se staly MUDr. Monika Honnerová a MUDr. Krista Plicková. MUDr. Monika Honnerová je rovněž odborným garantem spánkové laboratoře.

V posledních letech dochází také k rozvoji diagnostiky poruch plicních funkcí (MUDr. Marek Langmajer, MUDr. Petr Šafránek). Kromě běžné spirometrie a bronchomotorických testů se provádí i vyšetřování bodypletysmografie a transfer faktoru. Poslední dvě uvedené metody nebyly po řadu let prováděny naší fakultní nemocnicí, ale v privátním oddělení funkční diagnostiky, které fungovalo v rámci areálu FN Bory.

Naše klinika se zabývá dispenzarizací nemocných s tuberkulózou. V oblasti diagnostiky zejména latentní tuberkulózy se v posledních letech využívá test Quantiferon a TB-SPOT. Jde o test ze skupiny testů IGRA - interferon gamma releasing assay. Běžná klinická vyšetření doplněná o tento bod pomáhají odhalit nemocné, u kterých je třeba začít léčit latentní tuberkulózu, například před podáním imunosupresiv z oblasti biologické léčby. Tento postup pomáhá snižovat výskyt závažných komplikací biologicky cílené imunosupresivní léčby, především v revmatologii, ale i v některých oblastech onkologie. Vedoucí dispenzáře tuberkulózy je MUDr. Marek Langmajer.

V oblasti preventivní péče se staráme o nemocné se závislostí na nikotinu. Každý kuřák, který je rozhodnut skoncovat s touto závislostí může toto Centrum kontaktovat a objednat se k vyšetření. Centrum závislých na tabáku nabízí nemocným vyšetření pneumologem, substituční terapii a poradenství. Vedením tohoto Centra je pověřena MUDr. Štěpánka Břízová.

Nelékařské týmy naší kliniky (všeobecné sestry, zdravotnické asistentky, ošetřovatelky, sanitáři/ky) poskytují pacientům vysoce profesionální, specializovanou, ale především kvalitní ošetřovatelskou péči dle platných standardů FN a to jak na lůžkových stanicích, tak na JIP, kde se o těžce nemocné klienty starají převážně sestry se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči. Primární, ambulantní sféra disponuje samostatně působícími zkušenými sestrami, které se zaměřují například na problematiku TBC dispenzarizace, edukaci onkologicky nemocných, péči o pacienty s intersticiálními plicními procesy a mnohými dalšími. Odborně specifickou činností jsou intervence sester na úsecích Bronchologie, Spánkové laboratoře a Funkční diagnostiky. Jedním z hlavních cílů naší práce je spokojenost pacienta. K tomu nám pomáhá nejen odborná erudice, ale zejména týmová spolupráce, efektivní komunikace a lidský přístup k nemocným i jejich nejbližším.

Plicní klinika nabízí kvalitní lékařskou diagnostickou a léčebnou péči, ale stejně tak i vynikající péči ošetřovatelskou. To dokládá fakt, že lůžková část plicní kliniky se opakovaně v hodnocení agentury STEM "Kvalita očima pacientů" ocitá na čelních místech nejen v rámci pracovišť FN Plzeň, ale i v rámci celé ČR.

Přednosta

Doc. MUDr. Martin Svatoň Ph.D.

SVATONM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. David Havel

HAVELD@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Bc. Aleš ČERVINKA

CERVINKAA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Tereza Ťoupalová
Tel.: 377 402 406
Fax: 377 402 652
toupalovat@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Bronchoskopický sál

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402955
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Centrum závislých na tabáku

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402193
POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI-ĆT
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek15:3017:30

Dispenzář TBC

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402969
POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Úterý07:3015:00
Středa07:3015:00
Čtvrtek07:3015:00
Pátek07:3015:00

Funkční diagnostika

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402198
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí06:3014:30
Úterý06:3014:30
Středa06:3014:30
Čtvrtek06:3014:30
Pátek07:0015:00

Onkologická ambulance 1

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu L
Telefonní číslo: 377105516
Po-St FN Lochotín
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00

Onkologická ambulance 1 - Čt, Pá FN Bory

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409
FN-BORY
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Onkologická ambulance 2

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409
FN-BORY, POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI, ÚT ĆT
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:0015:00
Pátek08:0015:00

Příjmová ambulance 1/1

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402411
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Příjmová ambulance 1/2

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402201
AMBULANCE 3 - POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Spánková laboratoř

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402975
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Specializovaná ambulance IPP, Centrum léčby CF

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402362
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0015:00
Úterý08:0015:00
Středa08:0015:00
Čtvrtek08:0015:00
Pátek08:0015:00

Specializovaná ambulance OCH

Ambulance se nachází v areálu FN Bory, pavilon 7
Telefonní číslo: 377402409, 377402193
ASTMA,CHOPN
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:3015:00
Středa07:3014:00