NÁVŠTĚVY VE FN PLZEŇ S OMEZENÍM

NÁVŠTĚVY VE FN PLZEŇ S OMEZENÍM

S ohledem na vývoj epidemické situace a platná nařízení jsou ve FN Plzeň počínaje dnem 9. července 2021 až do odvolání vydány tyto pokyny pro plynulou a bezpečnou realizaci návštěv.

U všech poskytovatelů zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních, u kterých se poskytuje akutní lůžková péče a u všech poskytovatelů zdravotních služeb, u kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, a sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (PSP1, PSP2) podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze návštěvy pacientů připustit za podmínky, že návštěva se podrobí POC antigennímu testu před zahájením návštěvy s negativním výsledkem.

Toto mimořádné opatření se netýká pouze osoby vykonávající návštěvu (výjimka z uvedeného), v případě, že:

1. doloží doklad o absolvování RT-PCR testu ne staršího než 7 dní nebo POC antigenního testu ne staršího než 72 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem. Akceptuje se i doklad od zaměstnavatele nebo školy.

2. doloží Čestné prohlášení o absolvování POC antigenního testu ne staršího než 72 hod. před zahájením návštěvy s negativním výsledkem (nebo čestné prohlášení zákonného zástupce).

3. doloží doklad o očkování (národní certifikát v písemné podobě, alespoň v anglickém jazyce), dostupný na portále https://ocko.uzis.cz a nemá žádné příznaky onemocnění.:

- u dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,

- u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace,

4. doloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti.

Zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:

• porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

• bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

• třetí osoba naplní vše uvedené v bodech požadavky pro návštěvy.

Upozornění: Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí délku trvání 30 minut.