Základní organizace FN2

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky

    Obsah:

 1. Úvod
 2. Historie odborů ve FN Plzeň
 3. Současnost
 4. Informace o činnosti ZO FN2
 5. Orgány ZO FN2
 6. Kontakt pro zájemce o členství v ZO FN2

    1. Úvod:

Základní organizace odborů FN2 je jednou ze tří odborových organizací      Fakultní nemocnice Plzeň. Je začleněna, stejně jako Základní organizace FN1 pod Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky (OSZSPČR). Ten zastřešuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). ČMKOS je začleněna do Mezinárodní organizace práce (PSI) a dalších mezinárodních odborových struktur. Třetí odborovou organizací ve FN Plzeň je Místní klub Lékařského odborového klubu (LOK).

    2. Historie odborů ve FN Plzeň:

Po roce 1989 došlo i v odborovém hnutí k transformaci bývalých odborů v nové nezávislé odbory, které zcela změnily svoji strukturu i poslání a začaly fungovat jako odbory v ostatních vyspělých demokratických státech. U nás došlo k restrukturalizaci odborů po delimitaci KÚNZ a tak vznikla Základní odborová organizace FN2 s členskou základnou, tvořenou převážně technicko - hospodářskými a provozními pracovníky fakultní nemocnice, na rozdíl od ZO FN1, která zastupuje převážně zdravotnické pracovníky a ostatní zaměstnance FN, kteří nejsou odborově organizováni. Určitou dobu byli někteří lékaři odborově organizováni ve Svazu českých lékařů. Jejich organizace se brzy rozpadla a tak, přestože má statut odborového orgánu, ve FN v současné době nepracuje. Na její místo nastoupila nová odborová organizace zastupující výhradně lékaře – Místní klub Lékařského odborového klubu (LOK). V současné době je SČL sloučen s LOK. Vzhledem ke specifickým problémům a zájmům jednotlivých profesních skupin ve FN se toto rozdělení ukázalo jako účelné, fungující a životaschopné.

    3. Současnost:

Všechny 3 uvedené odborové organizace pracují autonomně a jsou zaměřeny na zájmy a potřeby svých členů. Ve svých programech se tedy poněkud liší. Ve vztahu k zaměstnavateli však vystupují jednotně, vždy po vzájemné dohodě. Tento postup je nutný hlavně při kolektivním vyjednávání, tedy  při uzavírání kolektivní smlouvy, kterou pravidelně každý rok podepisují zástupci všech tří odborových organizací. Kolektivní smlouva je velmi důležitý nástroj sociálního smíru a týká se všech zaměstnanců FN. Uzavírat ji mohou podle zákona ovšem pouze odborové organizace jako zástupci zaměstnanců.

Naše Základní odborová organizace  ZO FN2  hájí oprávněné zájmy především svých členů. Jejich celkový počet je asi 150 a převážnou část tvoří pracovníci nižších příjmových kategorií, pracujících v obslužných provozech FN, technicko-hospodářští pracovníci a další nezdravotničtí pracovníci. Ve svých řadách však máme také lékaře a další zdravotnické pracovníky. Nezanedbatelnou část naší členské základny tvoří naši bývalí členové – důchodci. Ze struktury členské základny vychází proto i náš program činnosti. Ten by měl být hlavním vodítkem při volbě odborové organizace, do níž chce případně zaměstnanec Fakultní nemocnice dobrovolně vstoupit.

    4. Informace o činnosti ZO FN2:

Činnost základní odborové organizace FN2 ve Fakultní nemocnici Plzeň upravují Stanovy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. Dalšími závaznými dokumenty jsou: Finanční řád ZO FN2, který stanovuje pravidla hospodaření základní organizace, a Volební řád ZO FN2 pro volby do dozorčí rady         a do výboru základní odborové organizace. Nakládání s finančními prostředky upravují Zásady pro čerpání odborových prostředků ZO FN2 . Objem prostředků        a jejich účelné vynakládání řídí rozpočet ZO FN2.

Ve spolupráci se zaměstnavatelem a ostatními odborovými organizacemi ve FN rozhoduje naše odborová organizace také o Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Jeho čerpání upravují Zásady pro čerpání FKSP na základě rozpočtu FKSP.

Činnost naší ZO FN2 se týká hlavně těchto okruhů:

 1. Pracovně právní problematika členů.
 2. Oblast BOZP a pracovního prostředí.
 3. Oblast sociální – dary, podpory, půjčky.
 4. Péče o členy a jejich rodinné příslušníky.
 5. Péče o důchodce – setkání, dary, zájezdy.
 6. Oblast zájmová – kulturní a sportovní.

    5. Orgány ZO FN2:

Těžiště práce naší Základní odborové organizace FN2 je v pravidelné činnosti výkonných orgánů ZO, kterými jsou Výbor ZO FN2 a Dozorčí rada ZO FN2. Oba orgány mají čtyřleté funkční období a naposledy byly zvoleny v řádných volbách v roce 2006. Tyto orgány se scházejí pravidelně jednou za čtrnáct dní, průběžně řeší všechny problémy a rozhodují o všech projednávaných záležitostech. Vyšším orgánem je členská schůze nebo konference, která se koná nejméně jednou za rok. Konference bývá pravidelně na konci roku, je vždy slavnostní, spojená se setkáním s našimi bývalými zaměstnanci – členy odborů FN2, zástupci vedení FN Plzeň          nebo hosty z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. Odborových úseků je celkem osm a v jejich čele fungují zvolení úsekoví důvěrníci.   Ti dostávají veškeré informace od výkonných orgánů ZO i OS a jejich povinností je přenášet je ke všem členům ZO FN2. a naopak: Náměty, požadavky a problémy členské základny se jejich prostřednictvím dostávají na program jednání výboru ZO FN2, který je operativně řeší. Pomocníkem a informačním zdrojem v  práci všech členů naší základní odborové organizace je informační Zpravodaj ZO FN2, který vychází pravidelně jednou za měsíc. Ten obsahuje aktuální informace a zprávy ze zasedání výkonných orgánů naší odborové organizace.

    6. Kontakt pro zájemce o členství v ZO FN2:

Jestliže Vás naše informace zaujaly nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás na adrese:

výbor Základní organizace FN2

Richard ZACH – předseda ZO
Alej Svobody 80
304 60 PLZEŇ

Tel.:  +420 377 103 489
Fax.: +420 377 103 357

Mobil: +420 777 008807
E-mail: zachr@fnplzen.cz    nebo    odboryFN2@fnplzen.cz