Odborový svaz zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Co je to odborový svaz ?

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky je samostatným, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislým sdružením s právní subjektivitou, pracující na demokratických principech,

Co je jeho posláním ?

Hlavním posláním odborového svazu je chránit a obhajovat všemi zákonnými a demokratic- kými prostředky práva, potřeby a zájmy členů, kolektivů, oborů a profesí v něm sdružených, zejména v oblasti ekonomické, mzdové, pracovně právní a sociální. Toto poslání plní i ve prospěch ostatních zaměstnanců v působnosti odvětví zdravotnictví a sociální péče, jestliže to vyplývá z právních předpisů.

Kdo může být členem ?

Členem odborového svazu se může stát občan starší 15 let, který je v pracovním poměru nebo se připravuje na činnost v působení odvětví zdravotnictví a sociální péče nebo v něm vykonává civilní službu a osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ), která nezaměstnává další zaměstnance. Pokud člen odborového svazu odejde do důchodu nebo se stane nezaměstnaným, zůstává mu členství zachováno.

Jaký je smysl odborů ?

Jejich bezprostředním a rozhodujícím posláním je hájit práva, potřeby a zájmy lidí, jejichž osud je spjatý s prací a pro něž mzda nebo plat je hlavním zdrojem jejich obživy. Nerozlišují přitom jejich politické a náboženské přesvědčení, původ, národnost ani pohlaví. Pozornost věnují zejména ekonomickým, mzdovým, pracovně právním a sociálním otázkám. Pro plnění tohoto výjimečného postavení jsou vytvořeny i legislativní předpoklady, v nichž odbory vystupují vůči zaměstnavatelům, ale i vůči státním orgánům a vládě jako jediný oprávněný zástupce zaměstnanců.

Proč být členem odborového svazu ?

Protože – odbory jsou jedinou zákonem uznanou organizací, která má právo prosazovat a hájit zájmy zaměstnanců na pracovištích a vůči zaměstnavatelům.

Protože – organizované síle je reálný předpoklad úspěšného dosažení cílů.

Protože – získávám jako člen odborového svazu právo zasazovat se o zlepšení hygieny při práci a pracovního prostředí a prosazovat pracovně právní, mzdové a sociální požadavky vůči zaměstnavateli.

Protože – svým členstvím podporuji odborové zástupce, kteří při jednání o kolektivní smlouvě vystupují za všechny zaměstnance.

Co poskytuje odborový svaz svým členům ?

 1. V rámci odborové organizace podle jejích možností je to například poskytování podpor
 2. a sociálních výpomocí, společné akce členů, zájezdy, rekreace apod.

 3. V rámci odborového svazu bezplatné právní, mzdové a sociální poradenství, bezplatné zastupování před soudy v pracovně právních sporech, vzdělávání a informace v oblasti činnosti svazu (tj. kolektivní vyjednávání, pracovní právo, ekonomika, bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.).

Jaká je struktura odborového svazu ?

Nejvyšším orgánem svazu je jeho sjezd, který se koná jednou za čtyři roky. V období mezi sjezdy je nejvyšším orgánem celostátní konference, konaná každý rok, jíž předcházejí konference v jednotlivých republikových regionech. Hlavním svazovým orgánem je výkonná rada svazu, která je volená delegátů sjezdu. Činnost svazu kontroluje dozorčí rada, která je také orgánem voleným sjezdem.

Základní a samostatnou organizační jednotkou odborového svazu je odborová organizace utvořená na principu zaměstnavatelském – základní organizace nebo na principu územním – místní organizace. Místní organizace mohou vznikat tam, kde se jednotlivci nebo menší počty zaměstnanců od více zaměstnavatelů sdruží v odborech. K ustanovení a trvání odborové organizace je třeba minimálně tří členů. Další možností je tak zvané individuální členství v odborovém svazu u členů, kteří se nesdružují do některého z uvedených typů organizací a jsou samostatně a přímo registrováni v ústředí odborového svazu.

Kde se lze kontaktovat na odborový svaz ?

 1. V základní organizaci odborového svazu v místě zaměstnání:
 2. Základní organizace FN2

  Ing. Petr POPULE – předseda ZO

  Alej Svobody 80

  304 60 Plzeň Tel: 710 3356

  Fax: 531 420

  E-mail: popule@fnplzen.cz

 3. Na ústředí odborového svazu v Praze:

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

RNDr. Jiří Schlanger – předseda odborového svazu

Koněvova 54

130 00 Praha 3 – Žižkov Tel.: 02/ 612 161 14 – 7

Fax: 02/ 612 161 18

E-mail: schlanger@cmkos.cz