Transfuzní oddělení

Pro dárce

Pro odbornou veřejnost

Osvědčení o splnění podmínek Auditu NASKL II

Charakteristika:
Transfuzní oddělení FN Plzeň plní úkoly stanovené MZ ČR, směrnicemi a vedením FN v souladu s legislativou ČR a EU. Vyrábí transfuzní přípravky a provádí rutinní laboratorní vyšetřování. Patří mezi největší transfuzní zařízení v republice zajišťující celé spektrum činností související s transfuzní problematikou. Poskytuje i zvlášť specializované služby ve vymezeném spádovém území, převážně v rámci kraje. Účastní se pregraduálního i postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu.
Transfuzní oddělení má dva základní úkoly: výrobu transfuzních přípravků a laboratorní diagnostiku.

1. Odběr a výroba transfuzních přípravků :
Transfuzní oddělení zajišťuje transfuzní přípravky pro FN Plzeň a další zdravotnická zařízení v regionu.

  • Odebírá krev a krevní složky dárcům krve (odběry plné krve a odběry aferetické), eventuálně pacientům před plánovanou operací a zpracovává krev z Odběrového centra v Rokycanech. Odebranou krev vyšetřuje, vyrábí z ní jednotlivé transfuzní přípravky a kontroluje jejich kvalitu. Transfuzní přípravky skladuje, nakupuje a expeduje na klinická pracoviště FN Plzeň a do dalších zdravotnických zařízení v regionu. Část krevní plazmy dodává ke zpracování na krevní deriváty do frakcionačních center.
  • Sleduje racionálnost hemoterapie ve FN a dbá o prevenci, sledování a hlášení potransfuzních komplikací. Vede registr dárců vzácných krevních skupin a vyřazených dárců a spolupracuje s ČČK a ostatními společenskými organizacemi a zdravotnickými zařízeními v usměrňování náboru dárců. Podílí se na výchově k dárcovství krve.


Informace pro dárce krve jsou k dispozici na www.fnplzen.cz - Dárcům krve.

2. Laboratorní diagnostika

  • Transfuzní oddělení provádí základní a specializovaná imunohematologická vyšetření, vyšetření infekčních markerů dárců a pacientů a další laboratorní vyšetření pro účely transplantační imunologie. Zajišťuje konzultační služby v oblasti problematiky transfuzního lékařství.


TO má dva krevní sklady (Bory, Lochotín) zajišťující non-stop imunohematologickou diagnostiku a výběr kompatibilních transfuzních přípravků pro určené pacienty. Laboratoř střediska dárců krve, imunohematologická a kontrolní laboratoř testují dárce krve a provádí kontrolu kvality výroby transfuzních přípravků. Laboratoř speciální imunohematologie a laboratoř infekčních markerů kromě testování dárců provádí vyšetření i u pacientů a laboratoř prenatální vyšetření ve vztahu k těhotenství. Hlavní úkol HLA laboratoře je zajištění imunologických a imunogenetických vyšetření souvisejících s transplantacemi.
Podrobný popis spektra služeb, objednávání vyšetření, odběru primárních vzorků, preanalytických procesů, vydávání výsledků a komunikace s laboratořemi, včetně přístrojového vybavení laboratoří, obsahuje Laboratorní příručka TO.

Laboratorní příručka TO je k dispozici na www.fnplzen.cz - zdrav. pracoviště - Transfuzní oddělení (včetně aktuálních požadavkových listů - žádanek).

Akreditace pracoviště
TO vlastní Certifikát správné výrobní praxe ve výrobě transfuzních přípravků a surovin z krve nebo jejích složek, který uděluje SÚKL (pravidelné audity po 2 letech).
Laboratoře TO splnily v r. 2010 podmínky Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP (NASKL) a získaly Osvědčení o splnění podmínek Auditu I. a v r. 2012 Auditu II.
TO je akreditované pracoviště II. typu pro zajišťování pregraduálního a postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Historie
V roce 1948 byla v republice ustanovena Národní transfuzní služba a v krajských městech vzniklo prvních 16 transfuzních stanic. Z ústního podání transfuzní služba v Plzni byla provozována v Šiklově pavilonu FN Plzeň (patologie). Po adaptaci suterénu v závodní nemocnici Škodových závodů (Bory, Dvořákova ulice) se přestěhovala sem. Samostatná Krajská transfuzní stanice působila v těchto prostorách až do r. 1967, kdy byla dokončena výstavba nové budovy v blízkosti FN a KÚNZ, v ulici 17. listopadu 12. Zde Transfuzní oddělení působí dosud. Je jedním z oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.
Do odborného vývoje oboru se pracovníci Transfuzního oddělení (TO) v Plzni zapojili význačným dílem. Kromě výuky oboru vydávali 10 let odborný časopis a pracovali na významných výzkumných úkolech oboru. Sem patřila příprava výroby krevních vaků (MUDr. Vladimír Kulich) koncem 60. let, v době, kdy v celé republice byly odběry krve prováděny pouze do skleněných lahví. K rutinní výrobě však nedošlo. Ministerstvo zdravotnictví další vývoj nepodpořilo a nařídilo výzkum ukončit. K vakům se transfuzní služba vrátila až v 90. letech nákupem ze zahraničí. TO v Plzni bylo rovněž průkopníkem při zavádění výpočetní techniky. Ta byla již v r. 1973 rutinně používána a na centrum v Plzni byla napojena všechna transfuzní zařízení Západočeského kraje.
90. léta přinesla obrovské změny v technologiích celého procesu výroby transfuzních přípravků. Z těchto důvodů prochází Transfuzní oddělení v letech 1994-1995 rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 1999 byla v souvislosti se zahájením provozu operačních sálů ve FN Lochotín vybudována v tomto areálu krevní banka, která zajišťuje imunohematologická vyšetření a výdej transfuzních přípravků pro pacienty této části FN.
Vedoucí lékaři: MUDr. Paloušová (do r. 1952), MUDr. Vladimír Kulich (1952-1991), MUDr. Růžena Herynková (1992-2015), MUDr. Jarmila Hrubá (2015-2016), MUDr. Petra Šlechtová, MBA (2016-dosud).

Primář oddělení

MUDr. Petra Šlechtová MBA

slechtovap@fnplzen.cz

Vrchní zdravotní laborant

Mgr. Ivana ŠUHOVÁ

SUHOVAI@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Alena Kavanová
Tel.: 377 402 813
Fax: 377 378 300
kavanovaa@fnplzen.cz