Ústav soudního lékařství


O NÁS

Kvalifikovanou soudně lékařskou službu vykovávaly až do roku 1960 pouze ústavy při lékařských fakultách, tedy zařízení školská. Proto byla soudně lékařská služba začleněna od tohoto roku do systému preventivní a léčebné péče.
Dle této koncepce má Ústav soudního lékařství v Plzni následující úkoly:

  • Provádět zdravotní pitvy u náhlých a násilných smrtí v případech, které určí Vyhl. 19/88 Sb. Jedná se o případy náhlého úmrtí mimo zdravotnické zařízení, jestliže při prohlídce mrtvého nebylo možné zjistit příčinu smrti. Dále o pitvy u všech osob, zemřelých násilnou smrtí včetně sebevraždy, zemřelých ve vazbě, nebo výkonu trestu, ap. Soudní lékař pitvá i osoby, kde vzniklo podezření, že úmrtí může být v souvislosti s nesprávným postupem při výkonu zdravotnických služeb, natož smrt zaviněna evidentním lékařským pochybením.
  • Poskytovat ve formě podrobných pitevních a laboratorních nálezů odborné podklady pro hodnocení předlékařské a lékařské první pomoci, léčby, resuscitační a traumatologické služby, pro rozbory chorobných změn, které se zaživa nemanifestují, příčin smrtelných úrazů, příčin dokonaných sebevražd, apod.
  • V případech, kdy došlo ke smrti zaviněním druhé osoby nebo na takovou skutečnost vzniklo podezření, je nařízena orgány, činnými v trestním řízení, pitva soudní. Tu provádí dle příslušných právních předpisů vždy dva lékaři s předepsanou odbornou průpravou. Soudní lékařství využívá v rámci možností i poznatky z těchto pitev tak, aby veškerá tanatologická hodnocení byla komplexní.
  • Podávat posudky na základě pitvy, spisu nebo jiných vyšetření v případech, kdy si dožadující orgán vyžádal ústavní posudek.
  • Provádět toxikologická vyšetření nejen u osob pitvaných, ale i u živých osob, kde to nařídí orgány činné v trestním řízení. Přitom pouze soudně lékařská pracoviště jsou oprávněna vyšetřovat biologický materiál na stanovení hladiny alkoholu pro Policii ČR, soudy, ap.
  • Vyšetřovat a identifikovat stopy biologického materiálu.
  • Poskytovat v oboru své působnosti odborná konzilia a konzultace.
  • Spolupracovat v rámci své odbornosti při jednání komisí ČLK, MZ, ap. při formulacích závěrů z projednávání případných nedostatků v poskytování léčebně preventivní péče.
  • Účastnit se výzkumu v oboru soudního lékařství a podle potřeby spolupracovat na výzkumných úkolech ostatních oddělení nebo pracovišť.
  • Provádět praegraduální výuku posluchačů lékařské a právnické fakulty i postgraduální výuku v rámci Subkatedry soudního lékařství IPVZ v Praze. Na požádání provádět školící akce pro Policii ČR, soudy a státní zastupitelství.


Zdravotnický provoz ÚSL se člení na úseky pitevní, histologický, forenzní toxikologie a forenzní sérologie. Jejich hlavní priority jsou následující:

V pitevním traktu se provádějí systematicky pitvy, které spadají do kompetence soudně lékařské služby, od roku 1949. V roce 2005 prošla tato část ústavu nákladnou rekonstrukcí, včetně vybavení novou vzduchotechnikou, přestavbou úložných prostor pro zemřelé, hygienického filtru, ap. V současné době jsou zde dle příslušných právních předpisů prováděny veškeré zdravotní a soudní pitvy z Plzeňského kraje, případně i z okolních regiónů, jejichž počet se pohybuje kolem 800 až 1000 za rok. Z toho zhruba třetina připadá na smrt ze zevních příčin, tedy vraždy, sebevraždy, dopravní nehody, náhodné i pracovní úrazy, atd. Výjimkou nejsou ani identifikace osob s neznámou identitou, včetně těl ve stádiu pokročilého rozkladu.
Jejich výsledky v podobě podrobně vedených pitevních protokolů jsou pečlivě archivovány od doby zahájení činnosti pracoviště. Nejzávažnější a nejzajímavější pitevní nálezy jsou navíc nyní pro případnou další publikaci digitálně zadokumentovány.

Přímou návaznost na pitevní trakt má histologická laboratoř, kde se zhotovují mikroskopické preparáty ze vzorků tkání a orgánů, odebraných při pitvách. V současné době pracoviště disponuje celou škálou běžných přehledných i speciálních metod. Ročně zpracuje zhruba 5000 tkáňových vzorků, odebraných při pitvách, bez jejichž mikroskopického vyšetření se již komplexní stanovení pitevní diagnózy neobejde.

Do doby nedávno minulé prováděla sérologická laboratoř hodnocení biologických stop nejrůznější povahy klasickými metodami především stanovením druhové a krevní skupinové příslušnosti za užití červených krvinek a sér. Nyní se spektrum tohoto pracoviště zužuje, neboť celá řada vyšetření pro orgány, činné v trestním řízení, je realizována novou metodou DNA. V klasických případech u zemřelých ale i u vzorků krve živých osob, které se snaží například zjištěnou hladinu alkoholu vysvětlovat záměnou materiálu, ap., se krevní skupinová příslušnost jako metoda levná, rychlá a spolehlivá stále v nemalém počtu realizuje.

Nedílnou součástí soudního lékařství je i laboratoř forenzní toxikologie. Zahájení pitevního provozu si již od počátku vyžadovalo toxikologická vyšetření, i když v dobách jejího vzniku šlo o metody málo přesné, jako byla Widmarkova zkouška na stanovení alkoholu, dnes již historické průkazy některých jedů, toxických dávek léků, stupně nasycení krevního barviva oxidem uhelnatým, atd. O moderních metodách a především systematickém vyšetření biologického materiálu v základních spektrech látek tělu cizích lze mluvit zhruba od roku 1986, kdy byla v laboratoři zavedena specifická metoda stanovení hladiny alkoholu plynovou chromatografií a následně vylepšován průkaz tělu cizích látek tenkovrstevnou chromatografií. Dalším kvalitativním skokem v práci laboratoře byl rok 1998, kdy byl uveden do chodu plynový chromatograf s hmotovým detektorem / GCMS /, který slouží k jednoznačné identifikaci mnohdy po chemické stránce i velmi podobných vyšetřovaných látek. Během následujících let byly na tomto přístroji zavedeny především metodiky k průkazu a stanovení koncentrace drog v biologických tekutinách, včetně krve.
Za rok toxikologická laboratoř provede rámcově několik set vyšetření pitevního materiálu a několik tisíc vyšetření materiálu, odebraného osobám živým. I když Policie ČR má tendenci část vyšetření krve na alkohol především při běžných kontrolách nahradit pouze dechovou zkouškou, narůstá v současnosti tlak na laboratoř v drogové problematice.

Ústav soudního lékařství je jediným akreditovaným pracovištěm, které v Plzeňském kraji zajišťuje komplexní soudně lékařskou službu, včetně pitevního provozu.
Toxikologická laboratoř má v tomto regionu jako jediná akreditaci na stanovení hladiny alkoholu a toxikologická vyšetření pro forenzní účely. Tuto činnost supluje momentálně zčásti i v Karlovarském kraji za tamní pracoviště.
Ústav má statut akreditace II. typu pro obor soudní lékařství.

Z HISTORIE

Soudní lékařství jako samostatný lékařský obor se začalo vyčleňovat z lékařských věd v době, kdy obecně právo dosáhlo potřeby odpovědět na otázky, které mohla podat jen osoba znalá stavby lidského těla a procesů v něm probíhajících. I z dnešního pohledu tudíž vytváří styčnou plochu mezi problematikou soudnictví a problematikou lékařství.
Základy oboru pocházejí z konce 18. století, kdy byla na Lékařské fakultě UK v Praze zřízena katedra státního lékařství, jehož součástí bylo i soudní lékařství.
Po roce 1945 byly při nově budovaných lékařských fakultách založeny i nové ústavy soudního lékařství, neboť do této doby činnost zajišťovala pouze pracoviště v Praze, Brně a Bratislavě.
V Plzni byl otevřen ústav v roce 1946 a jeho prvním přednostou se stal doc. MUDr. Jaroslav Jerie. Od roku 1970 vedl ústav doc. MUDr. Karel Pitr, CsSc. Přednostou ústavu od roku 1992 do současnosti je doc. MUDr. Helena Kvapilová, jejím zástupcem je od roku 1993 prim. MUDr. Pavel Mandys.

PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Aktivity ústavu

Většina vysokoškoláků ústavu jsou stálými soudními znalci z oboru zdravotnictví, buď odvětví soudní lékařství nebo odvětví toxikologie, zapsanými do seznamu Krajského soudu v Plzni.

V indikovaných případech jsou lékaři ÚSL voláni orgány, činnými v trestním řízení, k prohlídkám zemřelých na místa jejich nálezů. Pracoviště formou odborných vyjádření a konzultací v soudně lékařské problematice úzce spolupracuje s Policií ČR i v problematice osob živých a ve forenzní toxikologii.

Toxikologická laboratoř si průběžně udržuje vysokou úroveň. Dlouhodobě a úspěšně se účastní testů externí kvality, které organizuje Národní refenční laboratoř, European drugs of abuse survey / Cardiff / a v poslední době i prestižní německá toxikologická společnost GTFCH se sídlem v Heidelbergu.

Ústav soudního lékařství pravidelně pořádá pro zdravotníky i veřejnost v rámci společnosti JEP hojně navštěvovaný večer přednášek, kde prezentuje svojí práci za uplynulý rok.

Lékaři ÚSL se podílejí na výchově nových policistů i na jejich dalším vzdělávání. Již tradicí se staly demonstrační pitvy, doplněné o promítání závažných případů, které jsou především pro frekventanty Policejní akademie v Domažlicích v prostorách ústavu realizovány.

Průběžně se v toxikologické laboratoři zavádějí nové metody pro kvalitativní i kvantitativní stanovení nových látek, tedy nejen léků, ale i drog v krvi a v dalším biologickém materiálu.

Odborné osobní aktivity pracovníků ústavu

Odb. as. MUDr. M. Dvořák je od r. 2004 zařazen do doktorandského studijního programu na LFUK v Plzni s předpokládaným ukončením v r. 2007.
MUDr. M. Šamanová je od r. 2004 zařazena do kombinovaného doktorandského studia oboru patologie na LFUK v Plzni s předpokládaným ukončením v r. 2007.
Ing. V. Petrová se opakovaně aktivně zúčastnila mezinárodních kongresů, pořádaných Mezinárodní asociací forenzních toxikologů / TIAF /, naposledy v r. 2005 v Soulu.

Přednosta

MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

DVORAKM@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Hynek Řehulka

REHULKAH@fnplzen.cz 

Vedoucí zdravotní laborant

Jana FRYČKOVÁ

FRYCKOVAJ@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Jaroslava Hanzlová
Tel.: 377 593 380
Fax: 377 259 282
hanzlovaj@fnplzen.cz